PROBLEMPROSJEKT: Dette boligprosjektet i Bærum gikk ikke etter planen. Asker og Bærum tingrett mener den innleide prosjektlederen må ta ansvar og dømmer ham til å betale erstatning til utbyggeren.
PROBLEMPROSJEKT: Dette boligprosjektet i Bærum gikk ikke etter planen. Asker og Bærum tingrett mener den innleide prosjektlederen må ta ansvar og dømmer ham til å betale erstatning til utbyggeren.

Innleid byggeleder dømt til å betale 5,2 millioner i erstatning

Dette boligprosjektet i Bærum har blitt et mareritt både for utbyggeren, boligkjøperne og prosjektlederen som skulle styre byggeprosessen.

Publisert Sist oppdatert

Haslum i Bærum ligger i gangavstand fra Bekkestua. Men til forskjell fra småbytempoet på Bekkestua, hersker det tilbaketrukket ro i Haslums villaveier. Det eneste som bryter stillheten på dagtid er lyden av barnevogner som triller langsetter smale småveier, med hjemmeværende småbarnsmødre like etter.

Også i veistubben Tvetermyra på Haslum er det det stille denne formiddagen. I Tvetermyra 2 troner rekkehus i betong med rettskårne fasader, gelender i rustfritt stål og takterrasser, som bærer bud om at boligkomplekset er av nyere dato.

Store manglerMen det har ikke alltid vært like stille rundt boligene her, snarere tvert om. Da Tvetermyra 2 stod ferdig med fem boenheter samt garasjeanlegg, viste det seg at boligene var beheftet med rekke mangler. Det var feil ved våtrom, feieluker, dørterskler, takterrasser, pipeløp, garasjeanlegg, rekkverk, fellesarealer og fasadepuss.

Kjøperne var ikke spesielt fornøyd med tilstanden, og utbygger måtte ut med store erstatninger. I tillegg var boligene levert etter skjema, noe som påførte utbygger dagsbøter.

I forrige uke falt det en dom i Asker og Bærum tingrett, hvor det fremgår at utbyggeren av Tvetermyra 2 valgte å gå til sak mot prosjektlederen som skulle styre prosjektet. Denne prosjektlederen er eneste ansatte i sitt eget AS, og både firmaet hans og prosjektlederen ble saksøkt for manglende oppfølging av boligprosjektet. Prosjektlederen stod for valg av underleverandører og skulle kontrollere arbeidet som disse utførte.

LES OGSÅ: Hyttenaboene var kolleger og gode venner. Men så gikk det helt galt

Tvisten som tingrettsdommer Cicilie Røttum nå har behandlet, viser at mye har gått galt under arbeidet med oppføringen av boligkomplekset. Rettspapirene viser at utbyggeren klandrer prosjektlederen for brudd på forskriftskrav, videre har monterings- og leggeanvisninger ikke blitt fulgt og «alminnelig byggeskikk» skal ha blitt fraveket. «Helhetsinntrykket er at utførende håndverkere har manglet nødvendig kompetanse», står det å lese i partsinnlegget fra utbyggersiden.

LEKKASJER: Disse takterrassene var alt enn tette.
LEKKASJER: Disse takterrassene var alt enn tette.

Vannet rant rett innRettsdokumentene viser at det oppstod lekkasjer fra takterrassene, som igjen gjorde at isolasjonen ble ødelagt. I noen tilfeller har det rent vann helt inn i husene, som igjen har påført skader på parketten. På badene var det ikke fall mot sluk og det var heller ikke korrekt utført membran. Flere bad måtte totalrenoveres.

I samtlige boenheter var det feil ved feielukene. Feielukene var skjult av en lettvegg. For å komme til feielukene måtte veggene fjernes. I tillegg var sotluker fylt med isolasjon, noe som er svært brannfarlig.

Rapporter etter overlevering av boligene viser at det var dårlig med isolasjon rundt dørene, at dører har vært skjevmontert, at det var trekk under terskel på terrassedører og at det var trekk ved inngangsdører.

LES OGSÅ: Bladde opp 25 millioner for Snarøya-luksus. Så begynte veggene å gå i oppløsning

Også garasjene var beheftet med mangler, i form av dårlig utført taktekking som førte til at vann rant rett inn i garasjene.

– Det er således på det rene at det foreligger betydelige mangler ved arbeidene som har blitt utført ved prosjektet. Det mangelfulle arbeidet har medført behov for omfattende og nødvendige utbedringer, konstaterer retten innledningsvis.

– Det er avdekket en rekke, omfattende og grove mangler ved arbeiderne. Arbeidene har på en rekke områder ikke vært fagmessig eller forskriftsmessig utført. Det foreligger klare brudd på byggestandarder samt produsenters legge- og monteringsanvisninger. Det foreligger også klare brudd på kravene til god byggeskikk, eksempelvis når det gjelder manglende isolering og montering av dører.

– Retten finner det klart ut fra det som har fremkommet under bevisførselen at manglene representerer rene utførelsesfeil. Manglene henger som nevnt sammen med at arbeider ikke har blitt utført forskriftsmessig eller fagmessig, og utførende entreprenører må forutsettes å være kjent med eller gjøre seg kjent med relevante forskrifter, standarder og monterings/leggeanvisninger. Manglene ligger således i kjerneområdet for forhold som entreprenøren hefter for.

Dommeren finner videre grunn til å bemerke at omfanget og arten av manglene som har blitt påvist ved prosjektet er vanskelig å forene med at det har blitt ført en tilstrekkelig og faglig byggekontroll fra prosjektlederens side.

«Grove og systematiske feil»– Det er begått grove og systematiske feil ved oppbyggingen av våtrommene. Det er også begått grove, vesentlige og åpenbare feil ved takterrassene, feielukene, isoleringen, garasjeanlegget mv. Omstendighetene trekker klart i retning av at det ikke har blitt foretatt tilstrekkelig med kontroll eller stikkprøver fra byggeleders side, skriver retten og legger til at prosjektlederen ikke kan ses å ha overholdt kravene til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet.

Asker og Bærum tingrett finner det således klart at prosjektlederen også på dette punkt «har opptrådt sterkt klanderverdig og erstatningsbetingende uaktsomt».

Domstolen har etter dette kommet til at det er grunnlag for erstatningsansvar for selskapet til prosjektlederen. I tillegg finner retten også å legge til grunn at prosjektlederen, som styreleder og daglig leder i sitt eget selskap, har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og at det foreligger grunnlag for personlig ansvar etter aksjeloven § 17-1.

Dermed ble prosjektlederen og hans selskap in solidum dømt til å betale erstatning til utbyggeren, med i alt 4 765 964 kroner. Prosjektlederen og hans selskap ble også dømt til å betale sakskostnadene til utbyggeren. Disse var på 413 555 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig, da ankefristen ikke har gått ut.

LES OGSÅ: Madserud-feide om bredde på parkeringsplasser