Artikkelforfatterne er partner og eiendomsadvokat Christine Haugstvedt Downing og advokatfullmektig Magnus Askeland i Deloitte Advokatfirma.
Artikkelforfatterne er partner og eiendomsadvokat Christine Haugstvedt Downing og advokatfullmektig Magnus Askeland i Deloitte Advokatfirma.

Hvordan skal eiendomsaktørne forholde seg til strømstøtten?

Strømstøtten er endelig vedtatt, og den får konsekvenser for eiendomsaktører og annet næringsliv.

Publisert

* Ordningen ble opprinnelig annonsert den 16. september 2022 av Regjeringen, etter en periode med svært høye strømpriser

* Formålet med ordningen er å etablere en midlertidig tilskuddsordning for strømintensitive foretak som i en overgangsperiode trenger hjelp til å omstille seg i lys av høye strømpriser

* Den 22. november ble forskriften som fastsetter de nærmere detaljene for ordningen kunngjort, og det ble samtidig åpnet for søknader etter ordningen på Internett-siden energitilskuddsordningen.no

* Det er en absolutt søknadsfrist for ordningen satt til den 11. desember, og utbetalinger etter ordningen forventes gjennomført før nyttår

Det mest oppsiktsvekkende med forskriften, er at det er fastsatt en absolutt søknadsfrist allerede 11. desember 2022. Dette er fordi Regjeringen ønsker at utbetalingene etter ordningen skal skje allerede før nyttår.

Regjeringen har videre bestemt at alle søknader om strømstøtte skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører, uavhengig av søknadsbeløp. Denne bekreftelsen må etter forskriften skje før søknaden sendes inn.

Den aktuelle tidsperioden det vil kunne søkes støtte for, er 4. kvartal 2022 (oktober, november og desember). Selve søknaden om støtte skal som hovedregel baseres på fakturert forbruk for de måneder i tilskuddsperioden det foreligger faktura for på søknadstidspunktet. Dette vil for eksempel bety at man søker støtte for oktober, november og desember basert på fakturaen for oktober. Regjeringen åpner likevel også for at man kan søke på bakgrunn av fakturert forbruk i 2021, 2020 eller 2019.

Det er lagt opp til to ulike «støttetrinn» etter ordningen, der virksomheter på støttetrinn 1 vil ha rett på støtte tilsvarende 25 % av strømutgiftene ved strømpris over 70 øre per kWh. Virksomheter på støttetrinn 2 vil ha rett på støtte tilsvarende 45 % av strømutgiftene over 70 øre per kWh. For å komme opp på støttetrinn 2, må man gjennomføre nærmere forhåndsdefinerte energitiltak. Disse energitiltakene er nærmere definert i selve forskriften. Det er mulig å søke om egen separat støtte etter forskriften for å gjennomføre slike energitiltak.

Etter forskriften vil leietakere og andre som får viderefakturert strømkostnader selv kunne søke om strømstøtte på grunnlag av de viderefakturerte kostnadene. Dersom en utleier har leietakere uten egen strømmåler er det viktig at partene samordner seg med tanke på strømstøtten, slik at det ikke søkes «dobbelt» for samme strømforbruk.

Det er ikke rett frem å ta stilling til hvorvidt en virksomhet er berettiget støtte etter ordningen eller ikke. Et sentralt vilkår er at søker må ha hatt «høy strømintensitet» i 1. halvår 2022. Dette innebærer et krav om at virksomheten må ha hatt strømutgifter på 3 prosent eller mer av virksomhetens omsetning i denne perioden.

Videre kan vilkåret om at virksomheten må ha gjennomført en «energikartlegging» være utfordrende. Denne kartleggingen skal gi en oversikt over hvilke energibærere virksomheten benytter, energimengden som benyttes og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i en prioritert rekkefølge.

Virksomheten må være skattepliktig til Norge, likevel slik at institusjoner/organisasjoner som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-32 omfattes hvis organisasjonen har en omsetning på 50 000 kroner årlig, eller dersom hoveddelen av virksomheten er skattepliktig.

Det er også fastsatt en alminnelig utbyttebegrensning for virksomheter som mottar støtte etter ordningen. Denne begrensningen vil kun gjelde fra forskriftens ikrafttredelse den 22. november 2022, og frem til og med 31. desember 2023. Alle disposisjoner som omfattes av det skatterettslige utbyttebegrepet (jf. sktl. § 10-11 annet ledd) vil i realiteten omfattes av utbyttebegrensningen.

Det er bestemt at konsern skal søke samlet. Det selskapsrettslige konsernbegrepet legges til grunn, slik at det er tilstrekkelig med mer enn 50 prosent eierandel i et datterselskap for at det skal foreligge et konsern. Den øvre grensen for strømstøtte på 3,5 millioner kroner beregnet ut fra strømforbruk, vil også håndheves på konsernnivå, slik at ett konsern ikke kan få mer enn denne summen utbetalt beregnet ut fra strømforbruk.

Utbetalinger etter ordningen vil sannsynligvis bli gjennomført allerede fra nyttår, og vi forstår forskriften slik at det ikke vil foretas noen aktiv eller manuell kontroll av søknadene før beløpene utbetales. Det legges opp til at det vil gjennomføres stikkprøvekontroller mot støttemottakere etter at støtten er betalt ut. Dersom myndighetene finner ut at det er utbetalt støtte i strid med forskriftens mange vilkår, skal det uriktige beløpet tilbakebetales, med tillegg av renter fra tildelingstidspunktet og frem til tilbakebetaling skjer.

Powered by Labrador CMS