ORIGINALTEGNINGER: Arkitektselskapets forslag er å flytte balkongen, samt tilliggende vindusåpning i vegg, fra plasseringen i øst til syd i tråd med originaltegningene.
ORIGINALTEGNINGER: Arkitektselskapets forslag er å flytte balkongen, samt tilliggende vindusåpning i vegg, fra plasseringen i øst til syd i tråd med originaltegningene.

Hedgefondsjefen fikk nok en gang nei til å flytte balkongen tilhørende 89 millioners leiligheten på Frogner

Hverken Byrådet eller Byutviklingsutvalget ga støtte til at hedgefondsjef Ole Andreas Halvorsen skal få flytte balkongen til leilighetens sørvegg.

Publisert

I september i fjor skrev Estate Nyheter at Ole Andreas Halvorsen ville flytte balkongen tilhørende leiligheten i Gimle Terrasse 12 fra øst- til sørveggen.

Halvorsen er sjef for og grunnlegger av Viking Global Investors, et globalt investeringsselskap som ble grunnlagt i 1999. Han kjøpte den nevnte leiligheten av Hans Rasmus. Grunnbokinformasjon fra Kartverket viser at Halvorsen betale 89 millioner kroner for leiligheten, som er i tredje og delvis fjerde etasje.

– Arkitekt Christian Fürsts originale tegninger fra 1898 viser at det var planlagt en balkong på sydfasaden i 3. etasje. Denne balkongen finnes i dag på østfasaden. Det er ikke kjent hvorfor det ble gjort avvik fra originaltegningene, skrev Støre Arkitekter til PBE.

Arkitektselskapets forslag er å flytte balkongen samt tilliggende vindusåpning i vegg

fra plasseringen i øst til syd i tråd med originaltegningene. Søknaden ble imidlertid avslått av Plan-og bygningsetaten (PBE) fordi «tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse som forutsetter at fasader «opprettholdes eller mest mulig tilbakeføres.» Dette er i tråd med Byantikvarens uttalelse.

Avgjørelsen ble påklaget av Støre Arkitekter, og saken ble dermed sendt til politisk behandling. Byrådet sluttet seg til PBEs vurdering og konklusjon, og innstilte til Byutviklingsutvalget å fatte vedtak om at klagen ikke anbefales tatt til følge.

Utvalgets mindretall – medlemmene fra H, R og Chaudhrys gruppe – viser til at det er bevaringsargumenter som taler både for å beholde gjeldende plassering av det aktuelle vinduet og for å flytte vinduet til plassering i samsvar med arkitektens originale tegninger. Disse medlemmer velger i denne konkrete saken å legge vekt på at flytting gir bedre lys- og solforhold, noe som er vesentlig for enhver bolig. Det forutsettes at prosjektet «utføres på en antikvarisk god måte». 


Hermann Kopp på vegne av H, Sofia Rana på vegne av R og Danny Chaudhry på vegne av Chaudhrys gruppe fremmet følgende alternative forslag: 
«Byutviklingsutvalget finner at vilkår i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 for å innvilge dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål med tilhørende reguleringsbestemmelse § 4 om bevaring i forbindelse med søknad om flytting av balkong i Gimle terrasse 12, er oppfylt. Utvalget endrer derfor Plan- og bygningsetatens avslag av 30.03.2020. Klagen fra Støre arkitekter har ført fram, og saken sendes til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.»

Byrådets innstilling ble vedtatt mot 6 stemmer (H, R og Chaudhrys gruppe, som stemte for eget forslag). Dermed sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.