BYMESSIGE KVALITETER: Skanska vil oppføre et kontorbygg med bymessige kvaliteter.
BYMESSIGE KVALITETER: Skanska vil oppføre et kontorbygg med bymessige kvaliteter.

Har planer om 25.000 kvm på Økern

Skanska Commercial Development ønsker å oppføre et bærekraftig kontorbygg med utadrettet virksomhet i første etasjene.

Publisert Sist oppdatert

I januar i fjor skrev Estate Nyheter at Skanska Commercial Development hadde kjøpt Østre Aker vei 25-27 for å utvikle eiendommen. Senere samme år sendte Mad arkitekter utkast til planprogram til Plan- og bygningsetaten (PBE). Der fremkommer det at Skanska ønsker å etablere et bærekraftig kontorbygg som gir positive ringvirkninger til omgivelsene.

I planforslaget, som snart legges ut til offentlig ettersyn, skriver fagkyndig Mad at forslaget er utformet slik at det er robust for framtidige endringer i gater, gang- og sykkelforbindelser og jernbanen rundt Østre Aker vei 25. Østre Aker vei 25 er nemlig en trekantet eiendom med offentlig infrastruktur på alle kanter.

I sør går Alnabanen, som det er krav om at bygningen skal ligge minst 15 meter unna. Langs Alnabanen skal det også etableres et turdrag, kanskje med gjenåpning av Hovinbekken. Vest for eiendommen ligger turdrag D2, som er en del av det statlige hovedsykkelveinettet og som derfor skal opparbeides med separat gang- og sykkelløsning.

Det er imidlertid ikke laget en helhetlig plan for hvordan denne løsningen skal være gjennom Økern. I nordøst ligger Ulvenveien, hvor det for noen få år siden ble bygget en kulvert som fører veien under Alnabanen. Kommunens overordnede planer har ambisjoner om at Ulvenveien skal etableres som en strøksgate med eget kollektivfelt og kanskje trikk, men det er høyst usikkert om og i så fall når dette kommer til å skje.

På alle kanter av planområdet er det derfor premissgivere som gir føringer for hvordan tomten kan utvikles, men hvor de endelige løsningene er uavklarte.

Skanska foreslår å omregulere Østre Aker vei 25 fra industri til sentrumsformål unntatt bolig, overnatting og hotell. Hensikten er å legge til rette for oppføring av kontorbygg med bymessige kvaliteter. Forslaget innebærer høyder fra 5-18 etasjer (maks. 70 m) og en utnyttelse på 663 prosent BRA.

Planforslaget fra Skanska åpner for å bygge ut 23.000 kvadratmeter over bakken, og 2.000 kvadratmeter under bakken.

Planen sikrer utadrettet virksomhet i første etasjene ut mot tilliggende byrom. PBE anbefaler planforslaget, men forbehold om at det sikres utforming av veier, torg mm tilliggende utbyggingstomten i tråd med den kommunale «Teknisk forprosjekt for Stor-Økern». Etaten fremmer eget alternativ som ivaretar dette, samt lavere byggehøyder og spesifisert arealbruk som bl.a. sikrer mulighet for etablering av mindre håndverks- og kulturvirksomheter, småromsidrett og hotell.

Powered by Labrador CMS