SKEPTISK TIL BOLIGER: Statens vegvesen er av den oppfatning at arealbruk svært nær kulvertåpning ved Lohavn er lite egnet til boligformål.
SKEPTISK TIL BOLIGER: Statens vegvesen er av den oppfatning at arealbruk svært nær kulvertåpning ved Lohavn er lite egnet til boligformål.

Statens vegvesen reiser innsigelse mot prosjekt i Lohavn

– Operatunnelen er direktefundamentert i løsmasser, og vil kunne påvirkes av utbygging i nærheten til tunnelen, skriver Statens vegvesen i en høringsuttalelse.

Publisert

HAV Eiendom og Bjørvika Infrastruktur foreslår å omregulere en del av Lohavn til bolig, næring og park. Innenfor det såkalte felt D5 foreslås det et samlet kvartal på 7 og 2 etasjer med 20 prosent bolig (43 boenheter), næring og utadrettet virksomhet i første etasje. Det skisseres et bruksareal på 17.500 kvadratmeter over terreng og 1.650 kvadratmeter under terreng.

Loallmenningen foreslås regulert til park og rekreative areal med til tilgang til fjorden, havnepromenade og Losæter med bakehus og dyrkningsareal som permanent anlegg. Rostockgata foreslås regulert som 20 meter bred kjørevei, med busstrasé, busstopp, sykkelvei og gangvei.

Nå fremmer imidlertid Statens vegvesen innsigelse mot planen. Innsigelsen begrunnes i mangelfull redegjørelse for fundamentering og konsekvenser for tunnel i riksveg E18. Det fremmes i tillegg innsigelse til boligdelen «der tilfredsstillende luftkvalitet i henhold til nasjonale retningslinjer ikke kan oppnås».

– Forslagsstiller har gjennomført utredninger av luftkvaliteten i planområdet. Utredningene viser konsekvenser for den foreslåtte andelen boliger i prosjektet. Kartleggingen av luftkvalitet viser at bakgrunns konsentrasjonen av luftforurensning ikke er så stor som tidligere undersøkelser indikerte. Det er imidlertid synliggjort at det er størst problemer med svevestøv, skriver Statens vegvesen i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Statens vegvesen har begrensede tiltak til rådighet for å redusere forurensning fra tunnelmunning og større veier.

– Det må derfor utvises varsomhet med ny arealbruk i områder der det kan være vanskelig å overholde akseptabel miljøkvalitet fra hovedvegnettet eller som kan medføre krevende eller umulige tiltakskrav for Statens vegvesen, heter det i uttalelsen.

Statens vegvesen er av den oppfatning at arealbruk svært nær kulvertåpning ved Lohavn er lite egnet til boligformål.

– Luftkvalitetsutredningene må hensynta mulig ny utformet bygningskropp som følge av Vegvesenets innsigelse. På denne bakgrunn fremmer Staten vegvesen innsigelse til den delen av planen som omfatter boliger som ikke tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjer T-1520.

I planforslaget er deler av bygningen på D5 direktefundamentert på tunnelen. Statens vegvesen aksepterer ikke en slik løsning.

– Løsningen er ikke iht. krav i bestemmelsene som sier at nye bygg eller anlegg over tunnelen skal fundamenteres uavhengig av tunnelen. Operatunnelen er direktefundamentert i løsmasser, og vil kunne påvirkes av utbygging i nærheten til tunnelen. Det kreves godkjenning av fundamenteringsløsninger fra Statens Vegvesen for tiltak innenfor byggerestriksjonssonen ved omregulering av arealene. Løsningene i planforslaget er ikke forelagt oss for godkjenning, skriver Statens Vegvesen.

Powered by Labrador CMS