STORUTBYGGING: Planforslaget legger til rette for utbygging av en fire-parallell skole med flerbrukshall, en barnehage for 150 barn, samt ca. 256-378 boenheter.
STORUTBYGGING: Planforslaget legger til rette for utbygging av en fire-parallell skole med flerbrukshall, en barnehage for 150 barn, samt ca. 256-378 boenheter.

Golfbane i Bærum skal avvikles på grunn av utbygging. Men nå har klubben funnet en storsalamander

Ballerud Golf Klubb er naturlig nok svært misfornøyd hvis golfbanen forsvinner som følge av utbyggingen.

Publisert

Ballerud er et område som ligger mellom Bekkestua og Høvik, ved Ballerud golfbane. Dette planområdet er på ca. 142 mål. Der skal det realiseres en barneskole med flerbrukshall, en barnehage og boliger.

STORSALAMANDEREN: Dette bildet har Ballerud Golf Klubb sendt inn til Bærum kommune.
STORSALAMANDEREN: Dette bildet har Ballerud Golf Klubb sendt inn til Bærum kommune.

Grunneiere er Bærum kommune eiendom, Selvaag Bolig ASA og Ferd Eiendom AS. Den 13.05.2016 inngikk grunneierne en samarbeidsavtale med Bærum kommune om utarbeidelse av områderegulering for Ballerud-Johs Faales vei 80-100 og Kleivveien 22. Planområdet for områdereguleringen svarer ut kommuneplanens krav om felles planlegging.

Området skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet med mål om en svært høy andel gående og syklende.

Planforslaget legger til rette for utbygging av en fire-parallell skole med flerbrukshall, en barnehage for 150 barn, samt klimaklok utbygging av ca. 256-378 boenheter. I tillegg settes det av arealer til grønnstruktur og landbruks-, natur- og friluftsområder.

Det er utarbeidet to alternativer for boligbebyggelsen; et alternativ med høyere utnyttelse basert på Klimaklok arealbruk, og der nærheten til kollektivknutepunktene (Gjønnes og Bekkestua) vektlegges, og et alternativ med fortrinnsvis småhus- og rekkehusbebyggelse. Skole- og barnehagebebyggelsen er lik i begge alternativene.

Ballerud Golf Klubb er naturlig nok svært misfornøyd med at golfbanen forsvinner som følge av utbyggingen.

– Vi er mot en eventuell nedleggelse av golfbanen uten at det finnes reelle alternative erstatningsarealer. Vi ber kommunen vurdere nøye nedleggelse av golfbanen i behandling av planforslag og gi oss tilbakemelding på hva de ser som løsning - alternativt område for golfbanen, skrev golfklubben i et høringsutspill til Bærum kommune i august.

Nå mener imidlertid Ballerud Golf Klubb at saken har tatt en ytterligere vending. I en nylig e-post til Bærum kommune, Direktoratet for Naturforvaltning og Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver golfklubben at det nylig er oppdaget storsalamander ved Ballerud Golfbane.

– Denne arten mener vi er fredet, og dens habitat ser ut til å ligge i byggesonen for skolen og barnehagen, heter det i henvendelsen.

– Vi ber derfor Statsforvalter gripe inn og reise innsigelse til planforslaget, om ikke kommunen tar opphold i prosessen inntil Salamanderfredning er utredet, skriver Ballerud Golf Klubb.

Powered by Labrador CMS