Aktuelt:

FØLGER OPP: Jessheim Eiendomsmegling AS har presisert sine rutiner etter besøk av Finanstilsynet, fremgår det i en fersk rapport. Her finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
FØLGER OPP: Jessheim Eiendomsmegling AS har presisert sine rutiner etter besøk av Finanstilsynet, fremgår det i en fersk rapport. Her finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Finanstilsynet: Har «bemerkninger» til eiendomsmegler på Romerike etter tilsyn

Fant feil hos Jessheim Eiendomsmegling AS, men tar nye rutiner til etterretning.

Publisert

Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med Jessheim Eiendomsmegling AS´ etterlevelse av hvitvaskingsregelverket og regelverk og rutiner i oppdragsgjennomføringen. Sentralt for undersøkelsene var foretakets interne rutiner knyttet til risikostyring og internkontroll, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, samt klientmiddelbehandling og klientmiddelsikkerhet.

Jessheim Eiendomsmegling AS hadde per 31. desember 2,4 årsverk. Eiendomsmeglingsforetak formidler nye og brukte boliger, næringseiendommer og salg av nybygg etter boligoppføringsloven. I 2021 formidlet foretaket 79 eiendommer til en verdi av til sammen 397.606.714 kroner.

I tilsynsrapporten fremgår det at tilsynet hadde bemerkninger til foretakets eiendomsmeglingsfaglige risikovurdering, gjennomføring av salg etter boligoppføringsloven og foretakets risikovurdering og rutiner etter hvitvaskingsloven. Videre hadde Finanstilsynet bemerkninger til foretakets etterlevelse av hvitvaskingsregelverk og rutiner i oppdragsgjennomføringen samt foretakets klientkontoavtale.

Finanstilsynet bemerket at det fremgikk av fagansvarligs kvartalsrapporter til styret at det var en del gjentagende feil knyttet til blant annet oppdragsavtale og kundekontroll. Foretaket har opplyst at fagansvarlig på bakgrunn av gjentagende feil har besluttet at det for en periode skal gjennomføres obligatorisk kontroll av alle saker før markedsføring for å fange opp mangler på at tidligere tidspunkt. Videre har foretaket opplyst at det jobber med løpende opplæring av de ansatte blant, annet med fokus på gode rutiner for dokumentasjon.

Finanstilsynet undersøkte formidlinger ved to prosjekter solgt etter boligoppføringsloven. Ved alle disse formidlingene var garantier etter bustadoppføringslova § 12 stilt for sent. I en sak gikk det nesten ni måneder fra handel kom i stand til garantien forelå. I de fleste gjennomgåtte formidlinger hadde foretaket ikke informert kjøperne om selgers manglende oppfyllelse og hvilke konsekvenser dette kunne få for kjøper.

Foretaket har opplyst at det nå er innarbeidet en bedre praksis på at megler skriftlig følger opp ivaretagelsen av omsorgsplikten overfor kjøper når det gjelder selgers garantistillelse etter boligoppføringsloven.

Finanstilsynet hadde i foreløpig rapport enkelte bemerkninger knyttet til oppgjørsoppdrag, identifikasjon av disponent på konto som inngår i kundeforholdet, avklaring av reelle rettighetshaveres PEP-status, rutiner for avklaring av indikatorer for mistenkelige forhold, rutiner for nærmere undersøkelser, lagring og internkontroll. Foretaket har opplyst at det har presisert rutinene i forbindelse med tilsynet, skriver Finanstilsynet.

Finanstilsynet bemerket i foreløpig rapport at det var mangler ved etterlevelsen av regelverk og rutiner ved gjennomføring av det enkelte oppdrag. Det var mangler knyttet til avklaring av PEP-status for partene i handelen, innhenting av opplysninger om den som er gitt disposisjonsrett over kontoer som benyttes ved eiendomshandelen, innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art, og risikoklassifisering av kjøper. Videre kunne foretaket ikke dokumentere å ha overholdt undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25 i en sak der hoveddelen av kjøpesummen ble gjort opp partene imellom.

- Foretaket har opplyst at Finanstilsynets funn ved stikkprøvekontrollen i stor grad er fulgt opp med tilpasning av rutiner, maler og sjekklister. Videre er hvitvaskingsrutiner etter det opplyste gjennomgått med de ansatte flere ganger det siste året. Finanstilsynet tar dette til etterretning, heter det i Finanstilsynets rapport.

Powered by Labrador CMS