Aktuelt:

FÅR KRITIKK: Finanstilsynet gir 200.000 kroner i overtredelsgebyr til Stavanger Eiendomsformidling AS. På bildet finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
FÅR KRITIKK: Finanstilsynet gir 200.000 kroner i overtredelsgebyr til Stavanger Eiendomsformidling AS. På bildet finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Meglervirksomhet ilegges overtredelsgebyr av Finanstilsynet

I tillegg krever tilsynet månedlig rapportering ut resten av året.

Publisert Sist oppdatert

- På grunnlag av de alvorlige lovbruddene som er avdekket, og med henvisning til praksis på området, mener Finanstilsynet at foretaket bør ilegges et overtredelsesgebyr. Hensyntatt overtredelsenes art og omfang, foretakets skyld og økonomiske evne, samt at foretaket antas å ha hatt besparelser i form av lavere kostnader til regelverksetterlevelse, mener Finanstilsynet at overtredelsesgebyret skal settes til 200.000 kroner.

Slik avslutter Finanstilsynet et brev til Stavanger Eiendomsformidling AS, hvor tilsynet har avdekket flere brudd på foretakets plikter, herunder knyttet til risikovurdering og rutiner. Tilsynet avdekket også brudd på eiendomsmeglings- og hvitvaskingsregelverket i oppdragsgjennomføringen.

Stavanger Eiendomsformidling AS er et eiendomsmeglingsforetak som per 30. juni 2021 hadde ni årsverk. Foretaket markedsfører seg under merkenavnet Notar. Foretaket formidler hovedsakelig brukt bolig, men har også noe formidling av nye boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Foretaket påtar seg også oppgjørsoppdrag, men har utkontraktert oppgjørsfunksjonen til et oppgjørsforetak. I 2020 formidlet foretaket 339 eiendommer til en verdi av i overkant 1,1 milliard kroner.

Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med foretakets eiendomsmeglingsvirksomhet. Sentralt for undersøkelsene var foretakets interne rutiner knyttet til risikostyring og internkontroll, etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, samt klientmiddelbehandling og klientmiddelsikkerhet.

I brevet heter det at det er «Finanstilsynets vurdering at foretakets risikovurdering har betydelige mangler. Foretaket har ikke vurdert risikoen knyttet til virksomhetens omfang, organisering av ansatte og bruk av meglersystem. Foretaket har ikke vurdert risikoen knyttet til kjøpsoppdrag. Foretaket har heller ikke vurdert risikoen knyttet til salgsoppdrag næring og at selger eller kjøper er utvikler eller investor».

Det er ifølge Finanstilsynet avdekket mangler knyttet til rutiner for kundekontroll, rutiner for forenklede og forsterkede kundetiltak, oppfølging av utkontrakterte oppgaver, lagring og internkontroll.

- Det samlede omfanget av mangler medfører etter Finanstilsynets oppfatning at det er betydelige svakheter ved foretakets rutiner og at de derfor ikke tilfredsstiller kravene i hvitvaskingsloven § 8.

Tilsynet anser at overtredelsene skyldes uaktsomhet, og at brudd kunne vært unngått dersom foretaket hadde viet etterlevelsen av dette regelverket tilstrekkelig oppmerksomhet.

I tillegg til overtredelsgebyret på 200.000 kroner, har Finanstilsynet fattet pålegg om at Stavanger Eiendomsformidling AS må sørge for månedlig innrapportering av dokumentasjon for fagansvarliges/hvitvaskingsansvarliges gjennomførte kontroll av overholdelse av eiendomsmeglingsloven og hvitvaskingsloven. Pålegget gjelder ut 2022.

Powered by Labrador CMS