Juss:

MENER RETTSSAKEN BURDE VÆRT UNNGÅTT: En entreprenørkrangel etter dette prosjektet havnet i retten. Borgarting lagmannsrett er klar på at saken skulle vært løst utenfor domstolene. Skjermdump WK Entreprenør.
MENER RETTSSAKEN BURDE VÆRT UNNGÅTT: En entreprenørkrangel etter dette prosjektet havnet i retten. Borgarting lagmannsrett er klar på at saken skulle vært løst utenfor domstolene. Skjermdump WK Entreprenør.

Får svi etter å ha takket nei til forlikstilbud i entreprenørtvist

Entreprenørene krevde millioner i erstatning av hverandre etter dette OBOS-prosjektet på Fornebu. Borgarting lagmannsrett mener tvisten ikke burde vært i domstolene i det hele tatt.

Publisert

I 2020 stod disse syv lavblokkene med til sammen 51 leiligheter klar for innflytting på Oksenøya på Fornebu. Byggherre var OBOS, og ved overleveringen ble det poengtert fra alle parter at samarbeidet hadde fungert utmerket.

Men mellom hovedentreprenøren WK Entreprenør AS og totalunderentreprenøren Con-Form hadde det ulmet i lengre tid. Partene var uenige om sluttoppgjøret, og i oktober 2020 tok Con-Form ut stevning mot WK Entreprenør. Sistnevnte svarte med motkrav i form av dagmulkt og erstatning. I november 2021 slo tingretten fast at Con-Form skal betale 1,3 millioner i erstatning til WK Entreprenør. Partene måtte bære sine egne saksomkostninger.

Vederlagsjustering og betongsøl

Både Con-Form og WK Entreprenør anket dommen, og ankeforhandling ble holdt over åtte rettsdager i Borgarting lagmannsrett i månedsskiftet november og desember i fjor. Her krevde Con-Form 7,4 millioner kroner i erstatning av WK Entreprenør, mens WK Entreprenør krevde 3,2 millioner kroner av Con-Form.

Først nå har dommen kommet, noe lagmannsretten begrunner med «sakens kompleksitet og omfang». I tillegg har domstolen ventet på en avgjørelse i en lignende sak for Høyesterett, som dermed vil skape presedens.

Dommen etter krangelen på Fornebu er på 62 sider, og lagdommerne har brukt mye tid på å drøfte uenigheten mellom partene. Con-Form har krevd ekstra vederlag som følge at armeringsmengdene ble større enn det som fremgikk i tilbudet, samt ekstra vederlag som følge av merkostnader knyttet til vinterdrift. I tillegg har Con-Form krevd vederlagsjustering som følge av at underlagstegninger ble endret.

WK Entreprenør har på sin side krevd dagmulkt for forsinket levering av FDV-dokumentasjon, erstatning for at store mengder med betong ble sølt ned i et sluk, samt fordi det skal ha blitt brukt feil betong i en av etasjene.

Lagmannsretten har kommet til at forsinkelser i byggeprosjektet i helt begrenset grad får økonomiske konsekvenser for sluttoppgjøret mellom partene. Con-Form får ikke medhold i sine krav på fristforlengelse og vederlagsjustering, utover det WK Entreprenør har innrømmet.

Lagmannsretten har videre kommet til at Con-Form ikke skal innrømmes ekstra vederlag knyttet til feilstøp av balkonger, eller vinterdrift. Dessuten skal ikke armeringsmengder mengdereguleres. Som en refleks av dette skal heller ikke WKs vederlagsforpliktelse reduseres som følge av at Con-Form brukte mindre betong i dekkene enn planlagt, heter det i dommen.

Når det gjelder WK Entreprenørs motkrav, får WK Entreprenør bare i begrenset utstrekning medhold i kravet på dagmulkt, men får fullt ut medhold i et krav knyttet til loddavvik mv. på fasadeveggene.

Videre gis WK Entreprenør delvis medhold i krav om erstatning knyttet til feilstøp i et av byggene. WK Entreprenør gis ikke medhold i krav mot Con-Form knyttet til søl i et betongsluk.

Samlet sett har lagmannsretten kommet til at Con-Form har krav på ytterligere 764.836 kroner, samt et nærmere beregnet krav på merverdiavgift, med tillegg av forsinkelsesrenter.

Hadde oppnådd betydelig mer ved forlikstilbudet

Under saksforberedelsen for tingretten, tilbød WK Entreprenør fullt og endelig oppgjør til Con-Form for alle tvistepunktene i saken med 2,5 millioner kroner inkludert merverdiavgift. I etterpåklokskapens lys fremstår det klart at Con-Form burde ha takket ja til dette tilbudet. Under vurdering av hvem av partene som skal ende opp med regningen for sakskostnadene, har nemlig lagmannsretten kommet til følgende:

«Dersom Con-Form hadde godtatt WKs tilbud, ville rettssakene ha vært unngått, og Con-Form hadde oppnådd betydelig mer enn det selskapet oppnår i dommen her. Dette taler med styrke for at WK tilkjennes sakskostnader for tingretten (…)», skriver lagmannsretten i dommen.

«Også for lagmannsretten får dette momentet betydning, men tillegges noe mindre vekt ettersom det kan sies at Con-Form i noen grad hadde rimelig grunn til å anke dommen fra tingretten, som var langt mer ugunstig for ConForm enn det lagmannsrettens dom er».

Og videre:

«Likevel mener lagmannsretten at det – ved spørsmålet om tilkjenning av sakskostnader for lagmannsretten – må tillegges betydelig vekt at rettsprosessen fra våren 2021 – det vil si både hovedforhandlingen for tingretten og ankeforhandlingen – ville ha vært unngått om Con-Form hadde godtatt forlikstilbudet. Det foreligger dermed tungtveiende grunner til å tilkjenne WK sakskostnader for lagmannsretten».

Borgarting lagmannsrett dømmer dermed Con-Form til å dekke én million av sakskostnadene til WK Entreprenør for tingretten og én million av WK Entreprenørs sakskostnader for lagmannsretten, samlet to millioner kroner.

I utgangspunktet kan dette synes som en god løsning for WK Entreprenør. Men det hører med til historien at lagmannsretten skjønnsmessig har fastsatt sakskostnadene:

Opprinnelig krevde WK Entreprenør erstattet nærmere 1,9 millioner kroner i sakskostnader for tingretten og 2,25 millioner kroner for lagmannsretten. Etter rettens avgjørelse fikk dermed WK Entreprenør oppgjør for bare halvparten av sine advokatkostnader og må dekke resten selv.

Prosessfullmektig for WK Entreprenør var advokat Fredrik Aadahl. Prosessfullmektig for Con-Form var advokatene Astrid Håve Stenersen og Johannes Meyer-Myklestad.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS