FÅR KRASS KRITIKK: Finanstilsynet kan ikke se at et vedtak om tilbakekall av tillatelsen vil være uforholdsmessig, skriver Finanstilsynet i en fersk tilsynsrapport.
FÅR KRASS KRITIKK: Finanstilsynet kan ikke se at et vedtak om tilbakekall av tillatelsen vil være uforholdsmessig, skriver Finanstilsynet i en fersk tilsynsrapport.

Eiendomsmegler avskiltet av Finanstilsynet

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av tillatelsen til eiendomsmeglerfirmaet. Grunnlaget for vedtaket var "gjentatte og til dels grove brudd" på eiendomsmeglers plikter.

Publisert Sist oppdatert

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av tillatelsen til Din Megler AS, fremgår det av en tilsynsrapport fra Finanstilsynet. I rapporteringen til Finanstilsynet hadde foretaket gitt uriktige opplysninger om klientmiddelbehandlingen. Foretakets eiendomsmeglingsfaglige risikostyring og internkontroll var mangelfull, foretaket hadde ikke oppfylt sine plikter etter hvitvaskingsregelverket og journalføringen var mangelfull. Vedtaket er påklaget.

Din Megler AS er et eiendomsmeglingsforetak som per 31. desember 2021 hadde 0,5 årsverk. Foretaket påtar seg oppgjørsoppdrag. I 2021 formidlet foretaket 48 eiendommer til en verdi av til sammen omtrent 147 millioner kroner.

De overtredelser av foretakets plikter etter lov og forskrift, jf. eiendomsmeglingsloven § 8-2 første ledd nr. 6, som ble avdekket ved tilsynet er sammenfatningsvis følgende:

• I 14 saker gjennomgått under tilsynet, hadde foretaket disponert over kjøpesummen før rettsvern var etablert, i strid med eiendomsmeglingsloven § 6-9 tredje ledd. I fem av disse sakene var oppgjøret også utført i strid med bestemmelsen i boligoppføringsloven § 46. I en sak gikk det syv måneder fra oppgjør til kjøper fikk rettsvern for sitt erverv.

• I en sak har foretaket gjennomført oppgjør i strid med både lov og avtale på en måte som utsatte kjøper for risiko, i strid med eiendomsmeglingsloven § 3-2 annet ledd.

I 40 saker der det er avtalt tinglysing av sikringsobligasjon med urådighet, men hvor denne aldri ble tinglyst, har foretaket likevel trukket oppdragsgiver for tinglysingsgebyr for tinglysing av sikringsobligasjon, i strid med eiendomsmeglingsloven § 3-2 annet ledd.

• I de undersøkte saker der sikringsobligasjon med urådighet er tinglyst, har sikringsobligasjonen foretakets fagansvarlige – og ikke foretaket – som panthaver. Dette er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

• I to saker hadde foretaket gjennomført oppgjør etter boligoppføringsloven uten at § 12-garanti forelå, i strid med lov og avtale jf. eiendomsmeglingsloven § 3-2.

• Foretaket har ikke overholdt plikten til å minst årlig gjennomgå vesentlige risikoer ved virksomheten og oppdatere den eiendomsmeglingsfaglige risikovurderingen, jf. risikostyringsforskriften § 6 og § 8.

• Foretakets rutiner knyttet til gjennomføring av oppgjør og klientmiddelavstemminger var i strid med regelverket, noe som har materialisert seg ved regelbrudd i virksomhetsutøvelsen.

• Foretaket hadde ikke eiendomsmeglingsfaglige internkontrollrutiner, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 2-8.

• Foretakets valgte revisor har ikke avgitt en årlig bekreftelse til styret om internkontrollen, jf. risikostyringsforskriften § 10, noe som også ble påpekt ved et tilsyn i 2012.

• Klientkontoavstemminger er kun utført annenhver måned, til tross for at det etter eiendomsmeglingsforskriften § 3-12 tredje ledd kreves avstemming hver måned.

• Klientkontoavstemmingene er mangelfulle, idet det er foretatt avstemming mellom innestående ifølge klientkontoutskrift fra bank direkte mot regnskapsført klientansvar, og ikke mot innestående på klientkonto ifølge regnskapet. Avstemmingene oppfyller således ikke kravene i eiendomsmeglingsforskriften § 3-12.

• Fagansvarlig har ikke ført tilstrekkelig kontroll med behandling av klientmidler. Det fremgår av klientkontoavstemmingsmateriealet at i en sak var det en større underdekning av varierende størrelse over lengre tid.

• Foretaket har i rapporteringen for 2021 feilrapportert til Finanstilsynet at foretaket ikke har hatt formidlinger etter boligoppføringsloven.

• Foretakets journalføring var mangelfull, jf. eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-2 og 3.3.

• Foretakets risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7 var ikke oppdatert og så mangelfull at den var uegnet som grunnlag for utarbeidelse av adekvate rutiner.

• Foretaket oppfyller ikke kravet i hvitvaskingsloven § 8 til å ha arbeidsrutiner som sikrer håndtering av risiko og oppfyllelse av plikter etter hvitvaskingsregelverket.

• Foretaket har ikke dokumentert å ha gjennomført opplæring etter hvitvaskingsloven § 36.

- Foretaket har i en rekke saker gjennomført oppgjør i strid med lov og avtale på en måte som utsetter kjøper for risiko. Oppgjørsmeglers grunnleggende plikt er å sørge for en sikker, ordnet og effektiv gjennomføring av oppgjør med ivaretakelse av meglers omsorgsplikt overfor begge parter i handelen. Det er derfor grove og gjentatte brudd på meglers plikter at foretaket gjennomgående gjennomfører oppgjør i strid med lov på en måte som utsetter kjøper for risiko, heter det i tilsynsrapporten fra Finanstilsynet.

- Tilbakekall av et foretaks tillatelse til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet er inngripende for foretaket. I denne saken må hensynet til å beskytte brukerne av eiendomsmeglingstjenester samt tilliten til bransjen veie tyngre enn hensynet til foretaket. Finanstilsynet kan derfor ikke se at et vedtak om tilbakekall av tillatelsen vil være uforholdsmessig, oppsummerer tilsynet.

Powered by Labrador CMS