Bolig:

SENTRALT: Eiendommene er på over 30 mål, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus.
SENTRALT: Eiendommene er på over 30 mål, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus.

Byantikvaren kritisk til prosjekt med 400 boliger ved Ullevål sykehus

Fredensborg Bolig ønsker å utvikle et høykvalitets boligområde i Nedre Ullevål, men Byantikvaren har innvendinger.

Publisert

I november i fjor bestilte A-lab oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nedre Ullevål 1-4 m. fl. I henvendelsen påpekte arkitektselskapet at «Heimstaden» er indirekte eier av flere eiendommer i direkte tilknytning til Ullevål sykehus.

– Flere av disse er bebygget av eldre bygningsmasse av lav bygningsmessig kvalitet som utnytter området dårlig. Planforslaget følger opp den påbegynte transformasjonsprosessen i området og føringene i kommuneplanen for området som et utviklingsområde med stort potensial for et høykvalitets boligområde med høy tetthet og særlig gode grønne kvaliteter, skrev A-lab.

Eiendommene er på over 30 mål, sentralt beliggende mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus. I mulighetsstudiet skisseres i overkant av 400 nye boliger fordelt på punkt- og lamellhus, i tillegg til at deler av eksisterende bebyggelsen oppgraderes.

Byantikvaren har flere innvendinger til prosjektet, og skriver i en uttalelse til PBE at det er svært konfliktfylt at «reservelegeboligen» i Sognsveien 9 C foreslås revet i planforslaget.

– Bygningen ble oppført samtidig med og like nord for Villa Ullvin, og ble aksentuert på langs Nedre Ullevåls innkjøring fra Sognsveien. Sammen med Villa Ullvin danner de to bygningene et kulturhistorisk viktig miljø med høye arkitekturhistoriske kvaliteter. Bygningen er under oppføring på Gul liste som bevaringsverdig, heter det i uttalelsen.

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med dette grepet, vil Byantikvaren vurdere å fremme alternativ plan som sikrer bygningen og kulturmiljøet den er en del av.

Byantikvaren påpeker også at søsterblokkene i Nedre Ullevål 1-5 har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.

– Vi er i utgangspunktet kritisk til forslaget om riving av blokkene. Byantikvaren vil – i lys av at Søsterblokkene ved Aker sykehus er truet av riving – gjøre en ny vurdering av blokkene i Nedre Ullevål 1-5. Dette innebærer at Byantikvaren vil vurdere å fremme alternativ plan som sikrer denne blokkbebyggelsen.

Søsterblokkene ble initiert av OBOS i 1946. Oslo led av boligmangel, og sykepleierne var hardt rammet av denne. Boligene i «Søsterblokkene» ble opprinnelig prioritert for såkalte «Postsøstre» med delt arbeidstid på 5,5 timers formiddagsvakter og 2,5 timers ettermiddags-/kveldsvakter.

– Søsterblokkene på Ullevål vurderes å ha kulturhistorisk verdi som del av sykehushistorien på Ullevål, som del av kvinnehistorien og sykepleieryrket, som del av historien til Oslos boligsituasjon etter krigen og som representanter for OBOS’ historie som bolig- og byutviklingsaktør. Bygningene har også arkitektonisk verdi som representanter for etterkrigsbebyggelsen, med solide materialer. Den arkitektoniske verdien styrkes av at blokkene er lite endret.

Byantikvaren er i utgangspunktet skeptisk til forslaget om en vesentlig høyere utnyttelse i planområdet, og hvilken virkning høyder og volumer vil få for kulturminnene innenfor planområdet og i influensområdet.

– Dersom nybyggenes høyder og volumer svekker den fredete bebyggelsen, vil Byantikvaren oversende forslaget til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse, fremgår det av uttalelsen.

Powered by Labrador CMS