SPØRREUNDERSØKELSE: En spørreundersøkelse blant eiendomsaktørene skal gi PBE en oversikt over erfaringene med planen på et overordnet nivå.
SPØRREUNDERSØKELSE: En spørreundersøkelse blant eiendomsaktørene skal gi PBE en oversikt over erfaringene med planen på et overordnet nivå.

Plan- og bygg ber om innspill fra Oslos utviklere

Hva har fungert med arealdelen i Oslos kommuneplan? Nå ber Plan-og bygningsetaten bransjen om råd.

Publisert

Forslaget til planprogram for kommuneplanens arealdel (KPA) ligger ute til offentlig ettersyn frem til 9. februar. KPA angir hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes.

Arealdelen skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas. Arealdelen er bindende for påfølgende planer og byggetiltak.

Før arealdelen revideres, skal det utarbeides et planprogram – en plan for arbeidet med arealdelen. Dette beskriver formålet med revisjonen, føringer for arbeidet, hvilke temaer som blir behandlet, og hvordan prosessen blir organisert.

I høringsperioden er det også mulig å gi høringsinnspill til hvilke temaer og problemstillinger planarbeidet bør ta opp, og hva slags medvirkning og prosess kommunen bør ha.

Plan- og bygningsetaten har nå laget en spørreundersøkelse for å få en oversikt over erfaringene med planen på et overordnet nivå. Målgruppe for undersøkelsen er profesjonelle aktører som utbyggere, eiendomsutviklere, rådgivere, ansvarlige søkere og forslagsstillere.

– Vi håper at mange har mulighet til å svare på undersøkelsen. Hensikten er å identifisere svakheter og forbedringspunkter i arealdelen, og vi spør også om hva bransjen mener fungerer godt i planen og hva som bør videreføres, sier prosjektleder Hans Martin Aambø i Plan- og bygningsetaten

Spørreundersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å svare på, og har svarfrist fredag 5. februar. Trykk her for å svare på undersøkelsen.

– Vi vil bruke resultatene aktivt inn i arbeidet med revisjon av arealdelen.

Målet er at den nye arealdelen skal gjøre arbeidet lettere for både kommune og utbyggersiden, sier Aambø.

Resultater og hovedtrekk fra undersøkelsen blir sammenstilt i en evalueringsrapport, som vil bli tilgjengelig på kommuneplansiden til Oslo kommune.