Juss:

VILLE IKKE SELGE: Investoren mener det var inngått en muntlig avtale om kjøp av to seksjoner i denne bygården på Frogner, men det holdt ikke i retten. Foto: Google Street View.
VILLE IKKE SELGE: Investoren mener det var inngått en muntlig avtale om kjøp av to seksjoner i denne bygården på Frogner, men det holdt ikke i retten. Foto: Google Street View.

Ble saksøkt da han takket nei til 22 mill

Eiendomsinvestor trakk 82-åring for retten da milliondeal havarerte.

Publisert

En pensjonert pølsemaker og hans familie har opp gjennom årene ervervet flere seksjoner i bygården på bildet, som ligger i Eilert Sundts gate på Frogner. I 2018 ble mannen, som i dag er 82 år, kontakten av en investor som har spesialisert seg på kjøp av eiendom i Oslo. I 2020 innledet 82-åringen og oppkjøperen dialog rundt to leiligheter i bygården. Leilighetene har et samlet areal på 260 kvadratmeter.

Investoren la inn et bud på 21,2 millioner for de to seksjonene, et bud som ble avslått.

Hva som skjedde etterpå, er partene uenige om, og i to år har tvisten versert i domstolene. I 2020 måtte den pensjonerte pølsemakeren møte i Oslo tingrett, hvor investoren krevde å få overta leilighetene. Domstolen avviste kravet, og investoren ble sendt hjem med beskjed om å dekke sakskostnadene til motparten med 120.000 kroner.

- Muntlig avtale

Investoren anket dommen, og partene møttes derfor på ny i Borgarting lagmannsrett for noen uker siden. Her viste investoren til at det var inngått en muntlig avtale, og argumenterte videre med at det følger av avhendingsloven av fast eiendom at avtaler om avhending av fast eiendom kan gjøres skriftlig eller muntlig. Som underlag ble det vist til utkast til budaksept og avtaleutkast, som bekrefter avtalen.

- At 82-åringen nå ønsker å fri seg fra avtalen, skyldes reelt sett at det har vært en prisstigning i eiendomsmarkedet etter at avtalen ble inngått, hevdet investorens advokat Sigurd Vestrheim i retten, og la til:

- Prisstigning etter at avtale er inngått er imidlertid selgers risiko.

Advokat Hans Kristian Skarpholt, som var prosessfullmektig for eieren av seksjonene, bekreftet at det har vært forhandlinger mellom partene, men at hans klient aldri har akseptert noen av tilbudene.

- Etter rettspraksis kreves det «meget sterke bevis» for å legge til grunn at det er inngått en muntlig avtale om overdragelse av fast eiendom. Dette beviskravet er ikke oppfylt, anførte Skarpholt.

Dermed ble det opp til lagdommerne å vurdere om den ene hadde mer rett enn den andre. Lagmannsretten har valgt å se bort fra alle vitnene som var innkalt under rettssaken, med bakgrunn i at «vitnene har (…) bindinger til partene som det må tas hensyn til».

- På denne bakgrunn velger lagmannsretten å ta utgangspunkt i det som er fremlagt av skriftlig dokumentasjon i saken, innleder retten. Deretter ga lagdommerne seg i kast med å radbrekke ordlyden i de forskjellige avtaleutkastene i den havarerte handelen.

Borgarting lagmannsrett biter seg blant annet merke i at det ikke er sannsynliggjort at det var oppnådd enighet om de vesentlige punktene i avtalen.

- Avstanden mellom partene var neppe stor, men avstanden var likevel stor nok til at (selgeren, red. anm.) foreløpig ikke ønsket å binde seg. Dette innebærer at det skal «atskillig mer til før en part kan påberope seg at avtale er inngått», skriver lagmannsretten og viser til rettspraksis.

Lagmannsretten viser videre til at det var tale om en avtale med en betydelig kontraktssum, og mener det har formodningen mot seg at de verdifulle seksjonene skulle ha blitt solgt "på en så uformell måte".

Oppsøkte mannen hjemme

Lagmannsretten tilføyer avslutningsvis at bevisene i saken etterlater et klart inntrykk av at både investoren og hans medinvestor har vært "forholdsvis pågående" overfor 82-åringen.

- De oppsøkte ham hjemme (…) for å få ham til å undertegne utkastet til budaksept, og de har fulgt ham nokså tett opp også senere. Selv om det rettslig sett i utgangspunktet ikke er noe til hinder for å gå frem på en slik måte, bør det i en slik situasjon kreves noe mer før en part kan påberope seg at avtale er inngått – ikke minst når det ikke var oppnådd enighet om de sentrale punktene i avtalen (…). Slike holdepunkter foreligger ikke i denne saken.

Borgarting lagmannsrett valgte å forkaste anken fra investoren, fremgår det av dommen som kom denne uken. Også denne gangen ble investoren dømt til å dekke sakskostnadene til den pensjonerte pølsemakeren, samlet med 150.000 kroner.

Powered by Labrador CMS