60 BOLIGER: De 3 boligtårnene som Avantor foreslår, rommer 60 leiligheter.
60 BOLIGER: De 3 boligtårnene som Avantor foreslår, rommer 60 leiligheter.

Avantor håper på tre nye boligtårn i Nydalen

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget, og fremmer alternativ 2. Riksantikvaren fremmer innsigelse til begge alternativene.

Publisert Sist oppdatert

Avantor foreslår å omregulere Nydalsveien 32B. Hensikten med planen er «å bidra til en flerfunksjonell byutvikling, med økt innslag av klimavennlige boformer og utadrettede virksomheter rundt Nydalen kollektivknutepunkt, samtidig som det historiske industribygget bevares». Planforslaget er nå klart for politisk behandling.

Fugleperspektiv Nydalsveien 32B.
Fugleperspektiv Nydalsveien 32B.

Forslaget omfatter oppføring av tre boligtårn plassert innenfor fasadene til eksisterende bebyggelse. Tårnene har høyder på 25, 26,5 og 31 meter, tilsvarende 7, 8 og 10 etasjer. Dette utgjør ca. 60 boenheter. Foreslått ny bebyggelse over terreng har et bruksareal på 7.200 kvadratmeter.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget, og fremmer et alternativ (2) som sikrer oppgradering av sykkelløsning i Maridalsveien, offentlig torg og kortere lengde på det ene bygget. Etatens alternativ omfatter ny bebyggelse på 7.000 kvadratmeter, altså 200 kvadratmeter mindre enn Avantors alternativ.

Byantikvaren har på sin side fremmet et alternativ (3) med hensikt om å bevare eksisterende bebyggelse i sin nåværende form, men tilrettelegger for at bygningen kan gis en ny bruk.

På toppen av dette har Riksantikvaren fremmet innsigelse til både alternativ 1 og 2. Riksantikvaren mener at de to alternativene ikke sikrer reell bevaring; reelt vern «innebærer at byggets form, også takform, må bevares».


– Boligtårnene svekker både opplevelsen av den lave, horisontale industribygningen og kulturmiljøet og landskapsdrag langs elva, og er klart i konflikt med både bygningen og kulturmiljøets nasjonale kulturminneinteresser, uttaler Riksantikvaren.

Forslagsstiller uttaler på sin side at hovedtrekkene i bygningsanlegget med omgivelser bevares og videreføres som kulturminne.

– Samtidig åpnes bebyggelsen mot omgivelsene ved at midtskipet gjøres allment tilgjengelig. Det etableres en tverrforbindelse gjennom bygget, og det innpasses blandede funksjoner med boliger og utadrettede virksomheter, heter det i forslagsstillers kommentar.