SIKKER RETT: - Det er sikker rett at det ikke kan settes vilkår om at klageretten må benyttes for å kunne ta ut søksmål om utskriving av skatt. Dette gjelder dermed også for eiendomsskattesaker, sier skatteadvokat Elin Sætre Løfsgaard i Deloitte Advokatfirma.
SIKKER RETT: - Det er sikker rett at det ikke kan settes vilkår om at klageretten må benyttes for å kunne ta ut søksmål om utskriving av skatt. Dette gjelder dermed også for eiendomsskattesaker, sier skatteadvokat Elin Sætre Løfsgaard i Deloitte Advokatfirma.

– Oslo kommune tar feil

- Klage er ikke et vilkår for søksmål i eiendomsskattesaker.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med at Oslo kommune har satt frist til 11. august med å klage over eiendomsskatten, er det i media den siste tiden gjort et nummer av at Oslo kommune har fattet vedtak om at klageadgangen må utnyttes for at det skal kunne tas ut søksmål om eiendomsskatten. Det er også gitt opplysning om dette i Oslo kommunes eiendomsskattesedler.

Les også: – Eiendomsskatten i Oslo kommer til å ramme skjevt

Forvaltningslovens regler gjelder imidlertid ikke fullt ut for eiendomsskatt. Eiendomsskatteloven § 29 ble endret i 2012, og forvaltningsloven fikk anvendelse der eiendomsskatteloven ikke har egne regler. Hensikten var å innføre bedre saksbehandlingsregler og derved bedre rettsikkerheten for innbyggerne.

Eiendomsskatteloven § 23 bestemmer imidlertid at de reglene som gjelder for søksmål og tvister om utskriving av skatt generelt også skal gjelde for eiendomsskatt. Det er sikker rett at det IKKE kan settes vilkår om at klageretten må benyttes for å kunne ta ut søksmål om utskriving av skatt. Dette gjelder dermed også for eiendomsskattesaker.

Dette er det også god grunn til. En av årsakene til at det må være slik er at klageretten under eiendomsskatteloven først og fremst gjelder verdsettelsen, mens det for mange andre spørsmål som kan oppstå er usikkert om det foreligger klagerett, og eiendomsskatteloven etablerer heller ikke noe klageorgan for andre spørsmål.

Les også: Slik klager du på eiendomsskatten

Det er også viktig å merke seg at dette ble lagt til grunn i forarbeidene til lovendringen i 2012. I finanskomiteens innstilling (Innst.370 L (2011-2012) til eiendomsskatteloven fremgår dette veldig klart:

«Ifølgje eigedomsskattelova § 23 gjeld likningslova § 11-1 nr. 4 og 5 og skattebetalingslova § 17-1 fjerde og femte ledd på tilsvarande vis for søksmål og tvistar for tingretten i sak om tvangsfullføring og mellombels sikring av eigedomsskatt. Departementet foreslår ingen endringar i desse reglane for skattytar, men foreslår ei tilsvarande søksmålsfrist for kommunen. Søksmålet skal då bli retta mot leiaren av klagenemnda.»

Oslo kommune tar dermed feil når den legger til grunn at det kan settes som vilkår at klageretten utnyttes. Søksmål kan dermed tas ut senest 6 måneder etter at kommunen sendte ut eiendomsskatteseddelen, eller 6 måneder etter at det foreligger vedtak i klagesak.

Elin Sætre Løfsgaard er advokat (H) Tax & Legal i Deloitte Advokatfirma

Les også: Takseringen har startet