REHABILITERING: Hovedgrepet innebærer at det fredede fengselsanlegget, som har stått tomt siden 2017, rehabiliteres og igjen tas i bruk til fengsel.
REHABILITERING: Hovedgrepet innebærer at det fredede fengselsanlegget, som har stått tomt siden 2017, rehabiliteres og igjen tas i bruk til fengsel.

Vurderer å opprettholde og utvide Oslo fengsel på Grønland

Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide en revidert rapport for nytt Oslo fengsel med fortsatt lokalisering på Grønland.

Publisert

En såkalt konseptutvalgutredning for Oslo fengsel anbefalte i 2018 å etablere nytt fengsel på ny tomt. Det ble lagt opp til å finne ny tomt i Oslo eller nærliggende kommuner, og i rapporten ble Bredtveit anbefalt som tomt. Arbeidet viste at det var vanskelig å finne andre tomter i eller i nærheten av Oslo som egner seg i samme grad.

Fordi premisset for lokaliseringsutredningen var fengsel på ny tomt, ble ikke tomten på Grønland vurdert i denne runden. Våren 2020 sendte Statsbygg inn forslag for omregulering av Bredtveit til et større fengsel.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler ikke utvidelse av fengselet på Bredtveit som foreslått, og har etterspurt andre løsninger for fengselsdrift som ikke gir så store konsekvenser for nærmiljøet.

Nå har Asplan Viak, på vegne av Statsbygg, bestilt oppstartsmøte hos PBE for eiendommen på Grønland. I henvendelsen skriver det rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaet at Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide en revidert rapport for nytt Oslo fengsel med fortsatt lokalisering på Grønland, hvor kapasiteten deles mellom et utvidet Ullersmo og et oppgradert fengsel på Grønland med 214 soningsplasser.

– Regjeringen har ikke truffet en endelig beslutning for lokalisering av nytt fengsel. Planforslaget fremmes for å starte planprosessen, da tilstanden på bygningsmassen tilsier at det haster å få på plass plangrunnlag for et nytt fengsel for å sikre soningsplasser i Oslo, skriver Asplan Viak i henvendelsen til PBE.

Planarbeidet skal legge til rette for et fremtidig konsentrert og effektivt Oslo fengsel med gode soningsforhold og høy sikkerhet. Det innebærer omfattende rehabilitering av fredede bygg, gjenbruk av eksisterende lokaler, rivning og nybygg.

– Hovedgrepet innebærer at det fredede fengselsanlegget, som har stått tomt siden 2017, rehabiliteres og igjen tas i bruk til fengsel. Dette innebærer en samling av fengselsfunksjoner i vestre del av dagens fengselsområde, mens østre deler frigjøres for annen bruk og fengselsmur rundt dette området fjernes. Botsfengselet vil inneholde hovedtyngden av fremtidige celler, samt andre tilhørende funksjoner. En særavdeling på ca. 40 plasser plasseres ved smia sør i planområdet, fremgår det av henvendelsen.

Statsbygg ønsker dialog om hvorvidt et alternativt arealbeslag er aktuelt. Ved å innlemme større deler av parkarealet i nord til fengsel og uteoppholdsareal for innsatte, kan arealet vest for aktivitetsbygget frigis som erstatningsareal.

– Det finnes lokale krefter som helst hadde sett at Oslo fengsel fikk en ny plassering et annet sted enn Grønland, og det vil være nødvendig med god kommunikasjon med publikum og interesseorganisasjoner om hvordan utviklingen av planområdet kan bidra positivt i nærmiljøet, påpeker Asplan Viak.