BYMESSIG UTVIKLING: Formålet er å underbygge den overordene planens ambisjon om helhetlig, bymessig utvikling av Stabekk sentrum.
BYMESSIG UTVIKLING: Formålet er å underbygge den overordene planens ambisjon om helhetlig, bymessig utvikling av Stabekk sentrum.

Vil bygge boliger ved Stabekk stasjon

Planen til Stabæk Torg Utvikling AS rommer 50-60 boenheter samt noe næringsareal.

Publisert

På vegne av Stabæk Torg Utvikling AS har NSW Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten i Bærum kommune for Gamle Drammensvei 32 og 34. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane Nor Eiendom og AS Stabekkhusene.

– Formålet med detaljreguleringen er å underbygge den overordene planens ambisjon om helhetlig, bymessig utvikling av Stabekk sentrum. Dette ved å tilrettelegge for sentralt plasserte boliger i umiddelbar nærhet til kollektivtransport, samt å tilrettelegge for et attraktivt torg med utadrettet næringsvirksomhet, skriver arkitektselskapet.

I henvendelsen oppgis det at avstanden til togstasjonen på Stabekk er 50 meter. Det er også busstasjon i umiddelbar nærhet.

Hovedgrepet i planen er å tilrettelegge for «en romdannende og strukturerende bebyggelse, som tydeliggjør byggets funksjon som inngangsportal til torget og forsterker aksen fra Åsveien til torget, samt bidrar til definering av Stabekk sentrum og stasjonstorget».

Fasadeliv i flukt med formålsgrense mot Gamle Drammensvei skal bidra til å definere gaterommet i Gamle Drammensvei, og dermed forsterke og videreføre områdes urbane kvaliteter. Planen skal tilrettelegge for en bebyggelsesstruktur tilpasset eksisterende bygningsmiljø vest for planområdet og feltets skrånende topografi.

Feltet foreslås utnyttet 100 prosent med et bruksareal bolig på 3.000-3.500 kvadratmeter, tilsvarende 50-60 boenheter, samt 500-1.000 kvadratmeter næring.

– Foreslått volumutforming vil bidra til å styrke definisjonen av Stabekk sentrum østfra, ved å danne en tydelig portal mellom Stabekk og tilliggende område mot syd/øst.

Med ambisjon om å skape attraktive, allment tilgjengelige møteplasser, tilrettelegger planforslaget for utadrettet virksomhet ut mot torg, heter det i henvendelsen til PBE.