KULTURMINNE: Planforslaget tilrettelegger for at kulturminnet – garasjebygningen til Jarlsberg Mineralvann – kan bli en integrert del av boligprosjektet.
KULTURMINNE: Planforslaget tilrettelegger for at kulturminnet – garasjebygningen til Jarlsberg Mineralvann – kan bli en integrert del av boligprosjektet.

Vil bygge 168 boliger på Ensjø, men Byantikvaren er kritisk

På vegne av OBOS har Alt.arkitekur sendt inn planforslaget for Grenseveien 71 som skal på offentlig ettersyn.

Publisert

I mai 2019 skrev Estate Nyheter at Alt.arkitektur hadde bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Grenseveien 71. OBOS ønsker å omregulere det 8,7 mål store planområdet fra industri til boligbebyggelse «i tråd med overordnede planer for ønsket transformasjon av Ensjø fra bilby og industriområde til boligby med bymessig struktur og høy tetthet».

Nå har arkitektselskapet sendt inn planforslag til offentlig ettersyn. Der fremgår det at OBOS ønsker å bygge 168 leiligheter.

– Forslagsstillers ambisjon er å skape et bomiljø med høy kvalitet. Planforslaget bygger opp under en bymessig utvikling i samsvar med intensjonene i VPOR for Ensjø. Hovedformålet er boliger, samt tilrettelagte arealer for utadrettet virksomhet på gateplan mot Grenseveien, fremgår det av planforslaget.

For å ivareta og styrke eksisterende gate- og bystruktur foreslås karréstruktur, som også gir et stort indre gårdsrom, skjermet for støy og med gode oppholdskvaliteter.

– Karreen åpnes mot sør og Nordre tverrforbindelse for å gi sammenhengende grøntområder, samtidig med at hovedatkomsten for gående legges til bilfri forbindelse. I grøntområdene sikres blågrønne kvaliteter, skriver Alt.arkitektur.

I planforslaget omtales også garasjebygningen til Jarlsberg Mineralvann, en produksjonshall fra 1955 som er en av nyoppføringene på Byantikvarens gule liste. Denne reflekterer Hovinbyens historiske utvikling. Bygningens bølgende takform er karakteristisk for 1950- tallets industribygg. 


Byantikvaren har vært kritisk til at kulturminnet ikke foreslås bevart i sin helhet. Forslagsstiller ønsker en diskusjon av byggets kvaliteter og hvordan det best kan ivaretas i tråd med ønske om utvikling, og benyttes uten at det går på bekostning av bokvalitet.

– Grad av bevaring er derfor også vurdert ift. andre faktorer som opplevelse av bygningen, oppnåelse av uteoppholdsarealer, samt bevaring gjennom bruk, skriver Alt.arkitektur.

Planforslaget tilrettelegger for at kulturminnet kan bli en integrert del av boligprosjektet, «med en bruk og henvendelse som både prosjektet og nærmiljøet kan se på som verdifull».

– Vi er av den mening at bevaring av hele bygget tar mer fra prosjektet enn det gir tilbake både til nærmiljø og prosjekt. Planen sikrer bevaring av 2/3 av garasjebygningen som for å bidra til at Ensjøs identitet og egenart, ivaretas og styrkes, heter det i planforslaget.

Powered by Labrador CMS