Annonsørinnhold

Veridian - Byggets tilstand i krisetider – vet eier og långiver hva de har?

Dagens marked for næringseiendom preges av lav aktivitet og få transaksjoner. Høyere finansieringskostnaderog generell usikkerhet gir fall i eiendomsverdier og medfører stor avstand mellom kjøpere og selgere. Dette gjør at en rekke eiendommer som var planlagt for salg blir holdt tilbake, gjerne imot egen strategi og ønske.

Bjarki Reyr, Leder for Byggteknisk avdeling

Vi ser stadig økt etterspørsel etter verdivurderinger, da gjerne som følge av at eiendommer ikke har blitt solgt og/eller at det er krav fra långivere/banker. En verdivurdering inneholder vurderinger av bygningsmassens tekniske tilstand, men som regel kun på et overordnet nivå. Større- og kostnadskrevende vedlikeholdstiltak som bytte av ventilasjonsanlegg, taktekking, vinduer eller belysning, med mer blir ofte ikke tilstrekkelig hensyntatt i en økonomisk verdivurdering da det kreves omfattende undersøkelser som ofte kun foretas i forbindelse med en teknisk tilstandsvurdering. I verdivurderinger er det en tendens å tilskrive mye vekt til de åpenbare aspektene ved en eiendom (beliggenhet og størrelse), uten å anerkjenne at vedlikeholdsetterslep også kan være av vesentlig innflytelse på eiendommens verdi og attraktivitet på sikt.

Dette burde med andre ord få større fokus, spesielt i usikre tider. Banker har en viktig rolle i å bidra til økonomisk stabilitet og bærekraftig verdiskaping. Ved også å ha et større fokus på vedlikeholdsetterslep i vurderingsprosessen for eiendomslån, kan banker bidra til å sikre at utlån gjenspeiler eiendommens reelle verdi og potensial, og dermed redusere bankens risiko. Dette vil ikke bare beskytte bankenes egen interesse, men også styrke låntakerens evne til å opprettholde verdien av eiendommen på sikt. Stiller banken krav til tydelige planer for vedlikehold vil man kunne unngå større negative overraskelser i fremtiden.

Etter vårt skjønn burde det derfor bli mer fokus på eiendommens tekniske tilstand. Ekstraordinære kostnader til de nevnte elementene kan bli meget høye og således øke LTV betraktelig. Gjennom en tilnærming med høyere fokus på vedlikehold kan banker spille en positiv rolle i å forme et mer robust og bærekraftig eiendomsmarked for alle parter.

Veridian Analyse tilbyr teknisk tilstandsanalyse av alle typer næringsbygg, med fokus på hva som må gjøres for å opprettholde verdien av bygningsmassen. Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kun medtar det som er nødvendig og markedsmessig, presentert på en oversiktlig og forståelige måte.

Powered by Labrador CMS