FRIFUNNET: Påtalemyndighetene mener utleieren kan klandres etter at to personer omkom i en leilighet som ikke var godkjent til boligformål. Det er ikke Trøndelag tingrett enig i.

Utleier frikjent etter at to personer omkom i ulovlig leilighet

Eieren hadde bygget om verksted- og lagerbygget til boligformål, men tiltaket var hverken godkjent eller omsøkt. To personer døde da bygget brant ned. Retten mener bruddet på plan- og bygningsloven ikke er tilstrekkelig til at det er snakk om en «vesentlig» overtredelse.

Publisert Sist oppdatert

I oktober 2022 fikk en brann i Oppdal et tragisk utfall ved at to personer omkom. I februar i år tok politiet ut tiltale mot eieren av bygget. Grunn: Leiligheten i bygget var ikke godkjent for boligformål.

Rettssaken gikk for Trøndelag tingrett i begynnelsen av mai. Her stilte mannen med advokat John Christian Elden v/advokatfullmektig Andreas Christiansen Halse som prosessfullmektig.

Tirsdag ettermiddag kom dommen. Domstolen frikjenner mannen, på tross av at utleieforholdet skal ha skjedd i organiserte former helt tilbake til 2017. I løpet av denne perioden har han mottatt drøyt 200.000 kroner i leieinntekter.

Tidligere tiltale henlagt

Retten skriver i dommen at det er bevist «utover enhver rimelig tvil at tiltalte i perioden september 2017 til oktober 2022 leide ut en leilighet til boligformål til tross for at bygningen ikke var godkjent for slikt formål». Disse faktiske omstendighetene er heller ikke bestridt av tiltalte, understreker retten.

Påtalemyndighetene har anført at overtredelsen har medført fare for liv og helse under henvising til brannen i boligen i 2022, hvor to av beboerne omkom. Tiltalte var opprinnelig siktet for overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven, men saken ble henlagt med begrunnelse «intet straffbart forhold bevist» den 8. mai 2023. Ifølge påtalemyndigheten viste etterforskningen at årsaken til brannen ikke kan ledes tilbake til forhold tiltalte er ansvarlig for. 

Likevel mener påtalemyndigheten at brannen må vektlegges i vesentlighetsvurderingen fordi beboerne ikke skulle bodd der så lenge den ikke var godkjent for utleie.

Om dette skriver retten:

- Overtredelsen i denne saken består i manglende søknad og godkjennelse av varig bruksendring. En slik overtredelse vil etter sin karakter innebære en viss fare for liv og helse fordi søknadsprosessen nettopp skal sikre at boliger oppfyller visse kvalitative byggetekniske krav.

Men:

- Det er imidlertid ikke ført noen bevis knyttet til leilighetens forfatning. Når det samtidig er konkludert med at brannen ikke kan ledes tilbake til forhold som tiltalte skal stå ansvarlig for, har ikke retten grunnlag for å konkludere med at overtredelsen innebar noen større fare for liv og helse enn det som i alminnelighet vil være tilfellet i slike saker.

Ikke planmessig nok

Under rettssaken forklarte mannen at han ikke var motivert av fortjeneste, men av et ønske om å hjelpe personer som hadde vanskeligheter med å skaffe seg bolig.

- Retten kan ikke utelukke at motivet delvis var knyttet til et ønske om å hjelpe, men legger også til grunn at fortjeneste var en del av motivasjonen. Det vises til at tiltalte gjorde betydelige investeringer da han bygget om til leilighet i 2013 (…). Videre viser retten til at det har vært snakk om regelmessig utleie over en periode på 5 år og at tiltalte siste halvår 2022 økte leien i en slik grad at han ville oppnå et visst overskudd.

Påtalemyndigheten har også anført at overtredelsen bærer preg av å være planmessig. Retten er ikke enig i dette.

- Selv om utleie har skjedd regelmessig og over tid, legger retten tiltaltes forklaring til grunn om at det er andre som har kontaktet han med forespørsel om å få leie husrom. Det er ikke ført bevis for at tiltalte har annonsert eller aktivt markedsført utleieboligen. Som nevnt ovenfor kan det heller ikke legges til grunn at han har forsøkt å skjule utleien, siden han både har innrapportert inntektene og fått formidlet leietakere via flere kommuner.

Når det gjelder skyldgrad har retten lagt til grunn at han har opptrådt grovt uaktsomt, og ikke forsettlig. Dette trekker i retning av at overtredelsen ikke er vesentlig, skriver rettens administrator Kjersti Lyster Ryen.

- De forhold som etter dette trekker i retning av at overtredelsen er vesentlig er først og fremst utleiens varighet, at tiltalte delvis var motivert av økonomisk fordel og at han har oppnådd en viss fortjeneste, samt at manglende søknad og godkjenning i alminnelighet innebærer en viss risiko for liv og helse. Etter en helhetsvurdering finner retten at dette ikke er tilstrekkelig til at det er snakk om en «vesentlig» overtredelse. Vilkåret for straff i henhold til plan- og bygningsloven § 32-9 er således ikke oppfylt.

Peker på overtredelsesgebyr

Trøndelag tingrett fortsetter slik:

- Allmennpreventive hensyn tilsier riktignok at det reageres mot slike klare brudd på søknadsplikten, idet regelverket skal sikre at enheter som brukes til varig opphold oppfyller viktige kvalitative byggetekniske krav. Retten bemerker i denne sammenheng at plan- og bygningsloven også etablerer alternative forvaltningsrettslige reaksjonsformer mot slike overtredelser utenfor straffesporet. Riktignok ville ikke dialog, pålegg om retting og tvangstiltak etter § 32-2 til § 32-7 vært uaktuelt i denne saken siden boligen, på det tidspunktet overtredelsen ble avdekket, i all hovedsak var nedbrent. Overtredelsesgebyr i henhold til plan- og bygningsloven § 32-8 er imidlertid også en alternativ reaksjonsform, uten at retten finner grunn til å gå videre inne på dette.

- Siden ett av vilkårene for straff i plan- og bygningsloven § 32-9 første ledd ikke er oppfylt, skal tiltalte frifinnes, slutter retten.

- Viktig renvasking

- Denne saken hører egentlig ikke hjemme på strafferettens område. Når den først har havnet der, er det en viktig presisering at brannen ikke hadde sammenheng med leilighetens tilstand, sier advokatfullmektig Andreas C. Halse hos Elden Advokatfirma, som altså var mannens prosessfullmektig.

- Det innebærer en viktig renvasking av vår klient, legger han til.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS