325 BOLIGER: Galleri Oslo er ett av prosjektene det ble bestilt oppstartsmøte for i 2021. Der kan det bli 325 boliger.
325 BOLIGER: Galleri Oslo er ett av prosjektene det ble bestilt oppstartsmøte for i 2021. Der kan det bli 325 boliger.

Tilbakeblikk 2021: Her er de nye boligprosjektene i Oslo

Øystein Stray Spetalen med luksusprosjekt ved Frognerparken. Galleri Oslo skal omreguleres for å gi plass til blant annet boliger. 70 boliger kan bli bygget klin inntil Vålerenga stadion. Dette er noen av sakene gjennom året.

Publisert

Estate Nyheter gir deg her oversikt over alle boligprosjekter i hovedstaden som det ble bestilt oppstartsmøte for i 2021.

175 boliger på Ensjø

Tre privatpersoner (Isabella Maria Staubo Hedemark, Erik Sarmento Staubo og Peder Louis Sarmento Staubo) ønsker å få gjennomført en mulighetsstudie av fremtidig utnyttelse av den 9,3 mål store tomten de eier i Gladengveien 17 på Ensjø. I dag er tomten bortfestet, og fester – Edgar Haugen-selskapet Ragde Eiendom gjennom Gladengveien 17 ANS – driver næringsvirksomhet i tråd med gjeldende regulering.

I hevendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det skissert et totalt bruksareal bolig på 15.300 kvadratmeter, tilsvarende 175 boenheter, samt 500 kvadratmeter næring.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skrev PBE etaten at Gladengveien 17 i skolebehovsplanen er blitt vurdert som én av to aktuelle tomter for skole på Ensjø. Etaten anbefaler derfor foreløpig skoleformål, inntil planområdet eventuelt viser seg å være uegnet for formålet, eller at skoleformålet vurderes et annet sted.

500 boliger på Torshov

I januar i fjor skrev Estate Nyheter at Bastia Eiendom har omfattende planer for Oslo-eiendommen, som selskapet kjøpte av Statsbygg i 2005. I bestilling av oppstartsmøte hos PBE ble det skissert 855 boenheter og 6.080 kvadratmeter BRA næring. Planen rommet også en skole for 850 elever.

I mars 2020 stoppet PBE planinitiativet for videre behandling «fordi forslaget ikke er i tråd med overordnede føringer og er i konflikt med verneverdier».

I januar i år ble bestilt nytt oppstartsmøte for eiendommen. I det nye planinitiativet skisseres det 500 boliger med et samlet bruksareal på 36.800 kvadratmeter. I tillegg kommer næring i del av eksisterende bebyggelse, inklusive drivhus (ca. 3.220 kvm), næring i to av byggene ut mot Vossegata (kontor/co-working ol. 3.680 kvm) samt mindre lokaler i første etasje tilknyttet boligbebyggelse (1.290 kvm). Videregående skole oppgis med et areal på ca. 14.000 kvadratmeter

Boliger på Vålerenga

I fjor fikk Spabo nei til å rive bygget i Østerdalsgata 7A øverst på Vålerenga. Selskapet ønsket å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre et bygg med 6 etasjer mot toglinjer og en nedtrapping til 5 etasjer mot nabobebyggelse mot sørvest.

PBE påpekte at Sætre kjeksfabrikk i Østerdalsgata 1 og kassefabrikken i Østerdalsgata 7A danner et verdifullt kulturmiljø som forteller om det tidlige 1900-tallets industrihistorie, hvor industrien frigjorde seg fra elvene og etablerte nye produksjonsmiljøer langs innfartsveiene. Riving av bygget er uaktuelt.

I februar i år ble det bestilt nytt oppstartsmøte for eiendommen, og denne gangen er hovedgrepet å bygge på to ekstra etasjer på eksisterende bygg. Eksisterende loftsetasje (plan 3) med saltak rives, og det bygges nytt plan 3, 4 og 5 og nytt, flatt tak.

65 boliger på Bøler

På vegne av Fredensborg Bolig AS, som eies av Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud, og Bolig Norge AS bestilte A-lab i februar oppstartsmøte hos PBE for Bølerlia 73B sydøst i Oslo. De to nevnte utbyggerselskapene samarbeider om prosjektet på 50/50-basis. Bolig Norge er et Balder-selskap, hvor Balder eier 80 prosent og Pål Morten Oxaal de resterende aksjene.

– Bogerud er utpekt som prioritert stasjonsnært område i gjeldende kommuneplans arealdel. Planområdet ligger 300 meter fra Bogerud Stasjon og i gangavstand til både Bogerud og Bøler stasjoner, skrev arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Det skisseres bebyggelse i 7-8 etasjer med 65 boenheter samt 1.120 kvadratmeter næringsarealer.

325 boliger i Galleri Oslo

I februar gikk eierne av Galleri Oslo i gang med omreguleringen av den mye utskjelte eiendommen. Etter en arkitektkonkurranse er A-labs prosjekt Soulside basis for det nye planalternativet.

Ambisjonen er å skape ny og grensesprengende byutvikling gjennom gode løsninger for arkitektur og bygulv. Målet er en transformasjon til et sydende byområde med gode bygulv, møteplasser og uterom av høy kvalitet.

Prosjektet omfatter to høyhus på henholdsvis 34 og 22 etasjer i den vestlige delen av prosjektet. Høyhusene skal ha publikumsrettede virksomheter i de nedre etasjene og kontorlokaler over. Den østlige delen av prosjektet består av en blanding av kontor- og boligbygg, med en boligandel på 48 prosent.

Totalt har forslaget er areal på bygningsmassen på 109.000 kvadratmeter. Prosjektet omfatter 325 boliger.

236 boliger på Bryn

Bryn Eiendom ønsker å tilrettelegge for boliger i et område som i dag preges av asfalterte flater og parkering. I henvendelsen til PBE ble det skissert 236 boliger på planområdet med adresse Brynsveien 17.

– I dag er planområdet en asfaltjungel med næringsvirksomhet og overflateparkering. Nå planlegges Bryn med boliger, butikker, kontorer og et grønnere møtested for folk og kollektivtrafikk, uttalte utviklingsleder Kjersti R. Haagaas i Vedal til Estate Nyheter.

950 boliger på Haraldrud

Stor-Oslo Invest og Brødrene Jensen vil bygge 950 boliger på Haraldrud. Det fremkom etter at A-Lab hadde bestilt oppstartsmøte hos PBE for Knud Bryns vei 1-5.

– Området skal transformeres fra lager og logistikk til boliger, samtidig som flere renovasjonsvirksomheter er naboer. Vi mener imidlertid at vi skal få til et godt prosjekt med gode bomiljøer, som vil følge opp Oxer Eiendom sin pågående planprosess langs Kabelgata, uttalte prosjektansvarlig Geir Johnsen i Stor-Oslo Eiendom til Estate Nyheter i april.

335 boliger i Groruddalen

AF Gruppen og Bori BBL vil bygge 335 boliger på en tomt i Groruddalen som har vært benyttet av Sivilforsvaret. Eiendommen har adresse Trondheimsveien 529.

– Området ligger med flott utsikt over Groruddalen og 600 meter til Rommen T-banestasjon. Det er tilliggende rekkehusbolig er i nord. Eiendommen er omkranset av naturområde med skog i øst. Svarttjernsbekken går gjennom området, skriver Gl Utvikling i henvendelsen til PBE.

62 boliger i Tvetenveien

– Planforslaget legger opp til å spille på lag med den historiske konteksten, slik at ny bebyggelse som foreslås legges i et bebyggelsesmønster som tar hensyn til både den gjenværende bevaringsverdige teglbygningen og den langstrakte strukturen som kjennetegnet den nedbrente reperbanen, skriver Hammer Arkitekter i bestilling av oppstartsmøte hos PBE for Tvetenveien Oslo øst.

Bestillingen er gjort på vegne av Timms Reperbane AS, hvor Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar er største aksjonær.

Ifølge arkitektselskapet skal det foreslåtte grepet bidra til å understreke den historiefortellende karakteren planområdet har, i tillegg til å gi et godt utgangspunkt for å utforme gode boenheter som legger til rette for høy livskvalitet. I bestillingen skisseres det 62 boliger med et samlet areal på 6.893 kvadratmeter.

70 boliger ved Intility Arena

Det europeiske investeringsselskapet Tristan Capital Partners bladde opp 1,2 milliarder kroner for Helsfyr Atrium i 2018. Nå har de planer om boliger «med gode uteoppholdsarealer på bakkeplan og takterrasser, publikumsrettet aktivitet i grunnplan, byrom med kvalitet, blågrønne strukturer og ikke minst god mobilitet og gangbarhet gjennom området».

Tristan Capital Partners vil bygge 70 boliger på parkeringsplassen klin inntil Intility Arena – hjemmestadion til Vålerenga Fotball.

550 boliger på Bjerke

I samarbeid med PBE har Bjerke Travbane Eiendom AS utarbeidet planprogram med veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Bjerke. Planprogrammet ble oversendt Byrådet for politisk behandling i september i fjor.

Selvaag Bolig ASA har en avtale med Bjerke Travbane Eiendom om å fremme detaljreguleringer for boligfeltene i nord. Med det har Selvaag Bolig en fullmakt til å opptre som hjemmelshaver på vegene av Bjerke Travbane Eiendom i forbindelse med detaljregulering og etterfølgende byggesaksprosesser.

På vegne av Selvaag Bolig har Dark Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos PBE for det 50,7 mål store planområdet, som har fått navnet Torgbyen. I henvendelsen til PBE skisseres det 550 boliger i tillegg til 35.000 kvadratmeter næring.

Stoppet prosjekt med 15 boliger

På vegne av Woxenlien AS har Dark Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos PBE for Lillevannsveien 61. Det drøyt 2 mål store planområdet ligger sentralt i en vestvendt åsside med Voksenkollen i øst og Bogstadvannet og Sørkedalen
nede på flaten i vest. Tiltakshaver ønsker å oppføre 15 boenheter. I ettertid har PBE besluttet å stoppe planinitiativet på grunn av for høy foreslått utnyttelse.

24 boliger på Stovner

På vegne av Høybråtenveien 79 AS har Rak Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos PBE for Høybråtenveien 79 i bydel Stovner i Oslo. Innenfor det 5,7 mål store planområdet ligger det i dag en dagligvarebutikk med leiligheter over, samt to eneboliger i rekke. Bruken av planområdet til kombinert nærings- og boligformål ønskes videreført. Eksisterende regulering er bolig, og endringer innenfor planområdet vil derfor kreve omregulering. Det skisseres 24 boliger i tillegg til dagligvareforretning.

77 boliger på Kalbakken

I juli i fjor ble det kjent at FagerStad Utvikling, Fredensborg, Fredensborg Bolig, NorgesGruppen Eiendom og Joh Johannson Eiendom hadde gått sammen med om å kjøpe en portefølje (Brick) med 85 utviklingseiendommer fra Telenor. I april i år bestilte Dyrø & Moen Arkitekter oppstartsmøte hos PBE for én av disse eiendommene, nærmere bestemt Nordtvetveien 32 på Kalbakken i Grorud bydel.

Planen er å rive Telesentralen, og oppføre en ny bygningsmasse med 77 boliger.

Spetalen med luksusprosjekt

På vegne av Øystein Stray Spetalen-selskapet Thorvald Erichsensvei Eiendom AS har Lund+Slaatto Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos PBE for en eiendom med adresse Thorvald Erichsens vei 3 ved Frognerparken. Eiendommen er en tennisbane, som Spetalen kjøpte av Oslo Tennisklubb i 2012 for 9,3 millioner kroner.

Det skisseres 7 boenheter med et samlet bruksareal på 1.148 kvadratmeter. Boligprosjektet planlegges «med høy kvalitet og miljøambisjoner».

SMASH: Spetalen kjøpte bane av Oslo Tennisklubb. Nå vil han smashe inn et boligprosjekt.
SMASH: Spetalen kjøpte bane av Oslo Tennisklubb. Nå vil han smashe inn et boligprosjekt.

Opptil 400 boliger på Carl Berner

På Carl Berner arbeider Neptune Properties, Daimyo og B.A. 5 Invest med 300-400 boliger i det som blir ett av Oslos største ombruksprosjekter. Arkitektskap bestilte oppstartsmøte hos PBE for prosjektet i september.

– Som by- og boligutvikler ser vi et kjempepotensial for utvikling av denne store eiendommen. Vi ønsker en kombinasjon av rehabilitering av deler av dagens næringsbebyggelse og nybygg med sterkt fokus på miljø og bærekraft. Vi vil bryte opp barrierene som dagens bygningsmasse representerer, og skape en åpen, tilgjengelig og levende bydel med tøff arkitektur, uttalte utviklingsdirektør John Martin Pedersen i Neptune til Estate Nyheter.

600 boliger ved Alna stasjon

Rett før jul kom også Edgar Haugen-selskapet Ragde Eiendom på banen med et prosjekt som inkluderer boliger. Kritt Arkitekter bestilte oppstartsmøte for et planområde på 77,8 mål som er beliggende mellom Alna stasjon og riksvei 4. I tillegg til 600 boliger skisseres det 140.000 kvadratmeter næring i gigantprosjektet.

530 boliger på Breivoll

Like før jul bestilte også Dark Arkitekter oppstartsmøte hos PBE. Bestillingen ble sendt på vegne av Moro AS, som eier Smalvollveien 42, men det er flere grunneiere på det 36,8 mål store planområdet.

– Ettersom planområdet består av tomter med ulike eiere, er det planlagt for at tomtene skal kunne utvikles på ulike tidspunkt. Det er derfor hovedsakelig skissert bebyggelse innenfor de uliketomtegrensene, skrev Dark Arkitekter i henvendelsen til PBE.

I bestillingen skisseres det 530 boenheter samt 3.300 kvadratmeter næringsarealer.

Powered by Labrador CMS