SPORBYEN: Hovedhensikten med planen for det 77,8 mål store planområdet er byutvikling til bolig, næring og sentrumsformål.
SPORBYEN: Hovedhensikten med planen for det 77,8 mål store planområdet er byutvikling til bolig, næring og sentrumsformål.

Edgar Haugen har gigantplaner ved Alna stasjon

Ragde Eiendom vil bygge 600 boliger og 140.000 kvadratmeter næring mellom Alna stasjon og riksvei 4.

Publisert Sist oppdatert

– Området er modent for utvikling med tanke på føringer som er lagt til grunn i Strategisk plan for Hovinbyen, VPOR for Vollebekk og Haraldrud. Sporbyen vil da knytte disse områdene sammen for en mer helhetlig områdeutvikling. På bakgrunn av dette anses området egnet for boligbebyggelse da det er god nærhet til både arbeidsplasser, kollektiv- og sosial infrastruktur, samt grønt- og naturområder under utvikling, skriver Kritt Arkitekter i henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Foreslått bebyggelse er opptil 12 etasjer høy.
Foreslått bebyggelse er opptil 12 etasjer høy.

På vegne av Brobekkveien 80 AS , som eies av Edgar Haugen-selskapet Ragde Eiendom, har arkitektselskapet bestilt oppstartsmøte for Alf Bjerckes vei 18 med flere andre adresser. Det 77,8 mål planområdet er beliggende mellom Alna stasjon og riksvei 4. I sørvest grenser eiendommen til gjenvinningsstasjonen Haraldrudanlegget.

Området er definert som utviklingsområde i ytre by, og i tillegg er det nærhet til Vollebekk og Risløkka som primært er boligområder. Det foreligger også plansaker med boliger i/langs Kabelgata.

TIDLIG FASE: – Prosjektet er i en veldig tidlig fase. Nå har vi kontaktet kommunen for å klargjøre området for utvikling, sier eiendomsforvalter Kristian Skogsrud i Ragde Eiendom.
TIDLIG FASE: – Prosjektet er i en veldig tidlig fase. Nå har vi kontaktet kommunen for å klargjøre området for utvikling, sier eiendomsforvalter Kristian Skogsrud i Ragde Eiendom.

– Noe av området ligger i rød og gul støysone, men dette er hovedsakelig i utkanten av planområdet, og støyforholdene midt i planområdet er gode, noe som gjør at krav til boliger vil kunne opprettholdes. For ytterligere å heve kvaliteten, er støyskjermede tiltak vurdert i form av næringsbebyggelse rundt boligområdet, skriver Kritt Arkitekter.

Det fallende terrenget mot øst muliggjør en terrengintegrert bebyggelse med sentrumsfunksjoner i bunn (under lokk) med boligbebyggelse på toppen. Ifølge arkitektselskapet gir dette bra forhold med hensyn til sol, støy og svevestøv, samt at det gir mulighet for tilrettelegging av gode uteoppholdsarealer som er grønne og bilfrie.

I det innsendte materialet skisseres det en bebyggelse med et samlet bruksareal på 181.200 kvadratmeter. Dette er konkretisert med 600 boliger og 140.000 kvadratmeter næringsarealer. Sistnevnte er en kombinasjon av industri, kontor, idrett, kultur, handel, service og tjenesteyting. Den konkrete fordelingen skal avklares gjennom planprosessen.

Foreslått bebyggelse er opptil 12 etasjer høy.

– Å plasser boliger over et lokk av sentrumsfunksjoner gir mulighet for å beholde boligbebyggelsen i varierende høyder i maks 4-6 etasjer, samt ulike typologier i kvartalsstruktur. Dette vil sikre en god variasjon av offentlige, semiprivate og private uteområder, heter det i bestillingen av oppstartsmøte.

Ifølge arkitektselskapet har Sporbyen optimal beliggenhet umiddelbart inntil gode kollektivmuligheter med Alnabanen som nærmeste nabo, samt T-bane og bussen like i nærheten.

– Planen vil fremme en høy og kompakt utnyttelse med fokus på gode og velfungerende offentlige rom på bakkeplan, tilrettelagt for byliv og nabolagskvaliteter. De offentlige rom skal både fungere som viktige forbindelsesakser som binder Sporbyen sammen med områdene rundt, men også være viktige grønkorridorer som trekker naturen inn i planområdet, skriver arkitektselskapet.

– Tiltaket skal bidra til at Alna oppleves som et godt sted å bo, jobbe og oppholde seg i. Her skal man få dekket alle behov i nærmiljø, med sentrumsformål i grønne, hyggelige og delvis bilfrie omgivelser. Sporbyen skal bli et unikt sted hvor produksjon og bolig møtes til en ny urban og kul bydel.

Eiendomsforvalter Kristian Skogsrud i Ragde Eiendom sier til Estate Nyheter at prosjektet er i en veldig tidlig fase, og at det derfor er for tidlig å si noe om hvilken utbyggingsmodell som er aktuell.

– Vi ser ikke for oss å bygge boliger med det første. Det er mer naturlig å starte med næring eller andre formål. Nå har vi kontaktet kommunen for å klargjøre området for utvikling, sier Skogsrud.

Powered by Labrador CMS