Artikkelforfatterne er advokatene Bård K.H. Berge og Berit Solseth i Arntzen de Besche Advokatfirma. De har også bistått saksøkerne i saken mot Staten.

Staten gikk på tap – datasenter er «industri»

I en uttalelse 16. februar 2023 skriver Kommunal- og distriktsdepartementet at et datasenter ikke er «industri». Men nå har Oslo tingrett konkludert med at statens og departementets standpunkt er uriktig. Industriformålet omfatter datasenter.

Kommunal- og distriktsdepartementet slo fast at et datasenter ikke er «industri» etter plan- og bygningsloven, siden det ikke innebærer «produksjon av varer». Uttalelsen har skapt uklarhet til bruksmulighetene til industritomter, og særlig for datasenter. Statsforvalteren i Nordland la departementets standpunkt til grunn i et vedtak 6. juli 2023, men nå slår Oslo tingrett at staten tar feil.

Fremtiden er digital, og datasenter er grunnleggende infrastruktur for den digitale fremtiden. Da den forrige regjeringen utmeislet en strategi for datasenterindustrien i Norge, der et av hovedmålene var å tiltrekke seg aktører og investorer som ønsket å etablere datasenter med driftet på ren energi, anså man dette som en fremtidsrettet og verdiskapende industri, samt et steg på veien til en «grønn» digital fremtid.

Etter stortingsvalget, og i kjølvannet av økte strømpriser, har det skjedd en dreining i politikken fra den sittende regjering. Et datasenter er ikke lenger et datasenter. Det er ikke lenger likegyldig, iallfall ut fra et politisk perspektiv, om datakraften og energien brukes til formål som er allmennyttige og allment akseptert, eller om energien går til å oppbevare kattevideoer eller generere kryptovaluta. Innstramminger er varslet og ventet på flere områder.

På plan- og bygningsrettens område har dette resultert i et forslag til endring av kart- og planforskriften, sendt på høring tidligere i vinter. Her foreslår departementet å innsnevre reguleringsformålene, slik at et område eksplisitt må reguleres til arealformålet «datasenter» dersom det skal tillates. Selv om den uttalte hensikten er å klargjøre arealformålene, er det vanskelig å ikke lese forskriftsendringen i lys av den økende motstanden mot datasenterindustrien, og at hensikten er å gjøre det lettere å sette foten ned for datasenter man ikke ønsker.

Forskriftsendringen kommer i forlengelsen av en uttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet 16. februar 2023, hvor departementet legger til grunn at datasenter ikke faller inn under arealformålet «industri». I en artikkel publisert på Estate 1. mars 2023, påpekte vi at uttalelsen kunne få store og utilsiktede konsekvenser, og at man burde være forsiktig med å legge uttalelsen til grunn, særlig i lys av den svake rettskildemessige forankringen av standpunktet.

Statsforvalteren i Nordland behandlet 6. juli 2023 en klage over avslag på etablering av et datasenter i et område som åpnet for, blant annet, «industri». Etter først å kommet til motsatt resultat i en tidligere avgjørelse, valgte Statsforvalteren å legge departementets standpunkt til grunn, slik det kom til uttrykk i uttalelsen 16. februar 2023.

Tiltakshaver anla søksmål mot Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet, og anførte at Statsforvalterens (og departementets) standpunkt bygget på en feil forståelse av arealformålet «industri». En foreløpig avgjørelse av saken kom i dom av 7. juni 2024 fra Oslo tingrett. Etter en nøye og etterrettelig gjennomgang av rettskildene, og med utgangspunkt i legalitetsprinsippet og særlig vekt på hensynet til forutsigbarhet, konkluderer tingretten med at med at Statens forståelse er uriktig, og at datasenter er tillatt innenfor rammene av arealformålet «industri».

Hvorvidt kart- og planforskriften blir endret, og man ved fremtidig regulering for etablering av datasenter må forholde seg til et snevert og lite fleksibelt arealformål, gjenstår å se. Så fremt Oslo tingretts standpunkt blir stående, kan man likevel stole på at allerede vedtatte reguleringsplaner som tillater etablering av «industri» fremdeles skal forstås i samsvar med den rådende oppfatningen i bransjen – arealformålet omfatter etablering av datasenter.

Artikkelforfatterne er advokatene Berit Solseth og Bård K.H. Berge i Arntzen de Besche Advokatfirma. De har også bistått saksøkerne i saken mot Staten.

Powered by Labrador CMS