Utvikling:

FIKK RABATT: Gjelsten-eide Profier og AF Gruppen klagde på gebyrsummen for dette storprosjektet på Bekkestua. Ill.: Kleivveien Utbygging.
FIKK RABATT: Gjelsten-eide Profier og AF Gruppen klagde på gebyrsummen for dette storprosjektet på Bekkestua. Ill.: Kleivveien Utbygging.

Sparte millionbeløp etter klage på byggesaksgebyr

Bærum kommune slo av én million kroner da utbyggerne på Bekkestua mente byggesaksgebyret for dette prosjektet var i drøyeste laget.

Publisert Sist oppdatert

- Bygningssjefen har vurdert størrelsen på gebyret på nytt i forhold til arbeidets omfang, jf. regulativet § 6, og har kommet til at gebyret kan være satt for høyt.

Dette skriver byggesaksavdelingen i Bærum i et brev til Kleivveien Utbygging. Bakgrunnen er et brev fra Kleivveien Utbygging i begynnelsen av desember i fjor, hvor Steinar Skui i selskapet ba om at byggesaksgebyret ble satt ned.

- Bærum kommune har ved faktura datert 19. oktober 2021 innkrevd et byggesaksgebyr på kr 4.301.199 for sin behandling av søknaden. Beløpet oppleves som svært høyt. Erfaringen som tiltakshaver har med liknende prosjekter, både på Bekkestua og andre steder i Bærum kommune, gjorde at man forventet et helt annet beløp, skrev Skui.

Han la til at «tiltakshaver opplever at gebyret ikke står i forhold til kostnadene kommunen har hatt med saken».

- Tiltakshaver bygger sin oppfatning om gebyrets størrelse blant annet på at kommunen brukte syv uker og fem dager på å behandle saken. Kommunen benytter en timesats på kr 1400 per time. Tidsbruken og timeprisen fører til at kommunen vanskelig kan ha pådratt de kostnadene som gebyret tilsier. Det er krevende å forstå at så omfattende kostnader kan være pådratt over et såpass kort tidsrom, fortsatte Skui.

- Selvkostprinsippet er lovfestet, og kan ikke fravikes, uavhengig av hva som måtte være fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

- Det er kommunen som har bevisbyrden for at gebyret er fastsatt i tråd med selvkostprinsippet. Per dato for dette brev har kommunen ikke fremlagt noen form for dokumentasjon for at dette er tilfellet. Dersom slik dokumentasjon ikke finnes, har Statsforvalteren i Oslo og Viken uttalt i en liknende sak at gebyret må settes skjønnsmessig til et nivå som kan ligge under kommunens faktiske kostnader, argumenterte Skui.

I sitt svar skriver bygningssjefen i Bærum at fullt gebyr i utgangspunktet var kr 5.219.550, men at det ble gitt rabatt på 22 prosent for seriesak i samsvar med gebyrregulativet.

Likevel konkluderes det med at kommunen har tatt litt hardt i når det gjelder gebyrsummen.

- Bygningssjefen har etter en helhetlig vurdering kommet til at en reduksjon med omkring 25% av gebyrsummen, etter fratrekk av rabatt som nevnt over, bør være tilstrekkelig til å sørge for at gebyrets størrelse ligger innenfor rammen av selvkost.

- Bygningssjefen finner det derfor riktig å redusere gebyret med kr 1.000.000,-, avsluttes det.

Bekkestua-prosjektet er totalt på 34.000 kvadratmeter og skal gi 230 leiligheter fordelt på 11 blokker. Utbyggere er Gjelsten-eide Profier og AF Gruppen.

Powered by Labrador CMS