POLITISK BEHANDLING: Planforslaget for Kirkens hus er sendt til politisk behandling.
POLITISK BEHANDLING: Planforslaget for Kirkens hus er sendt til politisk behandling.

Slik blir Kirkens hus i Oslo

Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS vil bygge et nytt Kirkens hus, som blir en sentral del av utviklingen av Middelalderbyen og Gamle Oslo.

Publisert

I februar 2019 skrev Estate Nyheter at Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS vil oppføre et nybygg på over 8.000 kvadratmeter på Oslos østkant.

– Kirken er inne i en fornyingsprosess, og står foran en endringsreise som vil være avgjørende for kirkens posisjon i fremtiden; «100-årsløftet for kirken». Et nytt og slagkraftig Kirkens hus vil være et viktig virkemiddel i denne prosessen, skrev Asplan Viak i bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Perspektiv fra Kongsveien.
Perspektiv fra Kongsveien.

Nå er planforslaget sendt til politisk behandling. I forslaget skisseres det ny bebyggelse over terreng på 4.435 kvadratmeter samt 1.606 kvadratmeter under terreng. 5.670 kvadratmeter av eksisterende bebyggelse over terreng opprettholdes.

Det foreslås et bygningsvolum på tre etasjer langs Oslo gate og et volum på fem etasjer i planområdets sørlige del mot Konows gate.

I planforslaget påpekes det at et nytt Kirkens hus på eiendommen til historiske Oslo Hospital også vil bli en sentral del i utviklingen av Middelalderbyen og Gamle Oslo.

– Kirken vil der få et nytt hovedkontor med en synlig tilstedeværelse i byen, og bli et tydelig samlingspunkt for kristne institusjoner. Kirkens Hus' virke er i tråd med den historiske funksjonen på Oslo Hospital. Kirkens lange historiske linjer vil danne bakteppe for et dynamisk møtested, hvor en samfunnsengasjert folkekirke kan skapes og utvikles, heter det i planforslaget.

Det er et mål at kulturminneverdiene skal komme styrket ut av videreutviklingen av eiendommen gjennom etablering av Kirkens hus på Oslo Hospital, som et levende og inviterende samlingspunkt.

PBE anbefaler planforslaget med forbehold om at forslagsstiller justerer ned høyden på bygningsvolumet mot Konows gate til å ligge under tårngesimsen til Gamlebyen middelalderkirke, utreder en bedre løsning for varelevering og renovasjon og legger inn rekkefølgekravene som etaten har foreslått.