KRITISK: Høyres James Stove Lorentzen er kritisk til at utbyggere mister muligheten til å gå til politikerne for å klage over avslag på dispensasjon fra plan i byggesaker.

– Selvmål fra Bystyret om PBE-klager

Høyres James Stove Lorentzen er kritisk til at Bystyret har vedtatt at politikerne ikke lenger skal behandle klager over avslag på dispensasjon fra plan i byggesaker og foreslår at byutviklingsutvalget skal kunne kreve seg forelagt et avslag før det går til sluttbehandling hos Statsforvalteren.

Publisert

Det var rett før sommeren at Oslo bystyre gjorde det James Stove Lorentzen karakteriserer som et ulykksalig vedtak om behandlingen av klager.

– Siden har det strømmet inn med flere gode litt større prosjekter, som av forskjellige grunner trenger en dispensasjon eller to for å få prosjektet i havn på en best mulig måte. De dispensasjonsbehovene jeg har fått meg forelagt, er jeg av den bestemte oppfatning av at Oslo bystyre, ved Byutviklingsutvalget, ville ha innvilget, sier Lorentzen, som er leder for Byutviklingsutvalget i Oslo kommune.

Tidligere skulle et avslag fra Plan- og bygningsetaten innom byutviklingspolitikerne i rådhuset før saken ble sendt til endelig behandling hos Statsforvalteren. Politikerne kunne da endre avslaget hvis de fant det i tråd med politiske ønsker og mål.

– Jeg opplever ofte at etaten, egentlig naturlig nok, forholder seg ganske strikt til eksisterende planer. Statsforvalteren vurderer i realiteten kun etatens formelle behandling opp imot planer, forskrifter og lover, men vokter seg vel fra å overstyre kommunens skjønnsutøvelse av selve sakens kjerne, sier Lorentzen.

Han mener rådhuset fint har kunnet håndtere den nødvendige fleksibiliteten som av og til trengs, spesielt når planer er av eldre dato

– Et nylig eksempel kan være et bygg som var regulert til lager for mer enn 50 år siden, men i praksis har vært omgjort til kontor i flere tiår. Så trenger bygget rehabilitering og eier ønsker å bruksendre til kontor, men får nei. Tatt i betraktning byggets lokalisasjon og utforming er det åpenbart at det ikke lenger fyller noen funksjon som lager, og at det i så fall ville føre til økt trafikkbelastning i området. Etter en befaring på eiendommen så jeg med egne øyne hvor galt dette fører hen og jeg er overbevist at mine politikerkolleger ville bruke sitt handlingsrom for skjønnsutøvelse og godkjenne bruksendringen, sier Lorentzen videre.

Han mener vedtaket var et skikkelig selvmål.

– Det som kunne være smidige raske behandlinger i byutviklingsutvalget med gode løsninger for rask fremdrift i byggesaker, vil nå tvinge utbyggere til omreguleringer som tar fem, seks eller ti år. De siste to årene har vi gitt klagere medhold som har ført til rask fremgang i prosjekter, alternativet har vært omregulering og økt tidsbruk og kostnader, sier Lorentzen.

Høyre-politikeren mener det nå er en risiko for at gode prosjekter blir lagt i skuffen, eventuelt må utbyggerne starte en en lang og dyr prosess for å fullføre prosjektene.

– Det er klart for meg at rådhuset må ha en fortsatt rolle i saksbehandlingen av klagesaker, for å sikre en åpen demokratisk smidig prosess. Det er ikke for sent å snu. Bystyret må finne en praktisk måte å gjøre dette på. Mitt forslag er at byutviklingsutvalget skal kunne kreve seg forelagt et avslag før det går til sluttbehandling hos Statsforvalteren. På den måten vil man i det minste sikre at søknadene får en reel, politisk og praktisk vurdering, og ikke bare en formell behandling.

Powered by Labrador CMS