Juss:

MOTORSAGMASSAKRE: Grunneieren krevde erstatning for en rekke trær som ble fjernet på hans eiendom, men møtte veggen i Østre Innlandet tingrett. Ill. foto.
MOTORSAGMASSAKRE: Grunneieren krevde erstatning for en rekke trær som ble fjernet på hans eiendom, men møtte veggen i Østre Innlandet tingrett. Ill. foto.

Saksøkt etter snauhogst av nabotomt

Dugnaden i hytteforeningen endte i retten. Men eieren av trærne får likevel ikke erstatning.

Publisert

I september 2020 sendte styret i Mjøsli hytteforening ut en innkalling til samtlige medlemmer om dugnad i Mjøsli hyttefelt. Temaet for dugnaden var å forbedre utsikten til Mjøsa, og at det derfor måtte hugges trær og redusere ettervekst i vegetasjonen.

Samtidig ble det poengtert at det var viktig å sørge «for en vegetasjon som bidrar til skjerming mellom hyttene og et naturlandskap som er åpent, men ikke snauhogst». Invitasjonen inneholdt ellers informasjon om at det ville bli servert pølser, kaffe og kaker.

13 hytteeiere hadde meldt seg på dugnaden, men det var noen flere som møtte opp, blant annet noen ektefeller til de som var påmeldt.

Cazi Partners AS, som eier nabotomten til hyttefeltet, ble etter dugnaden kjent med at selskapets tomt ble snauhogd av dugnadsgjengen. Eieren av selskapet tok kontakt med advokat, som så tok kontakt med styret i hytteforeningen. I brevet ble det blant annet bedt om at styret i hytteforeningen opplyste om hva som var bakgrunnen for at trærne ble hugget, hvilke personer i styret og/eller hytteforeningen som hadde utført hugsten, og hva som hadde skjedd med tømmeret. Det ble også varslet erstatningskrav.

Hytteforeningens styre avviste ansvar. Hva angår spørsmålet om hvem som hadde deltatt på dugnaden, svarte styret at man "ikke visste sikkert" hvem som stod bak trefellingen. Styret svarte at de heller ikke hadde kontroll på hvem som hadde vært med på dugnaden, og forklarte dette med at listen over deltakere «ble makulert etter 14 dager».

- Ettersom vi ikke lenger har noen liste over de som var til stede den 3. oktober, vet vi heller ikke om det kun var medlemmer av hytteforeningen som var til stede denne dagen, ble det forklart.

På dette tidspunktet hadde eieren av nabotomten fått nok av bortforklaringene, og det ble sendt prosessvarsel. Rettssak ble avholdt i Østre Innlandet tingrett over to dager i midten av mars. Der kom det blant annet frem at eieren av nabotomten hadde regnet seg frem til at det var tatt ned 37 bjørk og 39 grantrær på tomten. Anleggsgartner har vurdert at kostnadene ved tilbakeføring av skogsområdet vil være 793.514 kroner, basert på en replanting av trær i om lag 3,5 meters høyde.

I retten gjentok styremedlemmene at de ikke hadde kontroll på hvem som hadde utført hva under dugnaden. Det ble vist til at ingen hadde sett hvem som har hugget på nabotomten og at man derfor ikke visste hvem dette kunne være. En av de saksøkte hadde riktignok håndtert fliskutteren, men her ble det vist til at verdien av denne flisa kun var 720 kroner.

Tingrettsdommer Marie Nyhus slår i dommen fast at tre vilkår må være oppfylt for at saksøker skal få erstatning. Det må foreligge ansvarsgrunnlag, en skade som medfører økonomisk tap, samt en påregnelig årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingede handlingen og skaden.

Retten har kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag og påregnelig årsakssammenheng for to av styremedlemmene, men mener det ikke foreligger noe økonomisk tap.

- Retten viser til at tomta er ubebygd, og at det ikke er sikkert at saksøker vil få mindre ved salg. Hugsten kan også ha virket positivt inn på eiendommens verdi, og vegetasjonens innvirkning på verdien vil i utgangspunktet være basert på en subjektiv oppfatning hos kjøper.

Østre Innlandet tingrett har merket seg kostnadsestimatet for replantning, men bemerker at «tiltakene hverken er bestilt eller utført, og at utgiftene ikke er pådratt».

- Retten har etter dette kommet til, under noe tvil, at det ut fra bruken av eiendommen fram til nå, manglende konkrete planer om når utnyttelse av tomten vil skje og hvordan, ikke er sannsynlig at det vil bli foretatt nyplanting av trær eller at slike gjenoppretningskostnader vil bli pådratt.

Av domsavsigelsen fremgår det at styret i hytteforeningen ble frifunnet, og retten har dømt partene til å bære sine egne sakskostnader. Det er ikke kjent om dommen er anket.

Powered by Labrador CMS