Artikkelforfatteren er Hege Bøhn Løchen, fast advokat i Wiersholms eiendomsteam.

Revisjon av Småhusplanen: Nytt varsel om midlertidig forbud mot tiltak

Nå gjeninnføres det midlertidige byggeforbudet i småhusplanen.

Publisert

Oslo kommune har siden 2021 arbeidet med revisjon av reguleringsplan S-4220 (Småhusplanen) i Oslo kommune. I juni 2022 vedtok Plan- og bygningsetaten et midlertidig forbud mot tiltak for de rundt 28 000 eiendommer som inngår i området for Småhusplanen. Forbudet ble opphevet av Byutviklingsutvalget 15. februar i år, som samtidig ba byråden om å nedlegge et nytt og justert forbud innenfor lovens rammer.

I dag, den 11. april 2023, sendte Plan- og bygningsetaten ut varsel om igangsatt arbeid med et nytt midlertidig forbud mot tiltak til berørte hjemmelshavere.

Bakgrunnen for det varslede forbud mot tiltak er ifølge varselet å hindre uønskede endringer i området mens arbeidet med ny reguleringsplan pågår. Rent konkret vises det til viktigheten av å ta vare på småhusområdenes karakter, vegetasjon og trær for fremtiden, og at den reviderte småhusplanen i større grad vil ivareta disse verdier. Bakgrunnen for ønsket om midlertidig forbud mot tiltak er det samme som ved forrige forbud fra juni 2022.

Et midlertidig forbud mot tiltak innebærer ifølge varselet at det ikke kan settes i gang noen former for tiltak etter plan- og bygningsloven, inkludert tiltak som ikke er søknadspliktige, med mindre tiltakene er eksplisitt unntatt fra forbudet. I brevet gjøres det unntak for tiltak som oppfyller samtlige av de punkter som er listet opp i varselet. Punktene dreier seg både om bygningenes karakter og tomtestørrelse, prosent bebygd areal og andel tomt uten terrenginngrep. Videre gis et generelt forbud mot alle former for parkering under eksisterende terreng, felling av trær med en viss stammeomkrets, deling av eiendommer og alle tiltak som kan virke inn på automatisk fredede kulturminner.

Ifølge varselet vil alle søknader som er sendt inn før «12.04.2023 kl.00.00», bli behandlet på normal måte og etter gjeldende småhusplan. Søknader sendt inn etter dette tidspunktet, vil være omfattet av forbudet, med mindre tiltaket er eksplisitt unntatt fra forbudets rekkevidde. Selve forbudet vil ifølge brevet vedtas senest åtte uker fra varslingstidspunktet, dvs. senest 6. juni 2023. Frem til 9. mai 2023 kan berørte hjemmelshavere sende inn innspill eller kommentarer til Plan- og bygningsetaten.

Om varigheten står det at maksimal varighet er fire år, regnet fra datoen for nedleggelse av det første forbudet som kom 1. juni 2022. Forbudet faller bort dersom ny plan blir endelig vedtatt før utløpet av fireårsfristen i plan- og bygningsloven § 13-2, og fristen kan ifølge brevet også forlenges i særlige tilfeller. På Oslo kommunes nettsider står det at Byrådet tar sikte på behandling av revidert småhusplan i inneværende bystyreperiode.

Artikkelforfatteren er Hege Bøhn Løchen, fast advokat i Wiersholm.

Powered by Labrador CMS