UTENOM DET VANLIGE: Avantor skal oppføre «et praktbygg utenom det vanlige» – som de selv uttrykker det – med både boliger, kontor og utadrettet virksomhet.
UTENOM DET VANLIGE: Avantor skal oppføre «et praktbygg utenom det vanlige» – som de selv uttrykker det – med både boliger, kontor og utadrettet virksomhet.

Reguleringen vedtatt i fjor sommer – venter fremdeles på rammetillatelse

Avantor opplever ikke at Bymiljøetaten i Oslo bidrar med tilstrekkelige ressurser for å få de godkjennelsene de har behov for.

Publisert

I slutten av juni vedtok Oslo bystyre å omregulere Gullhaug torg 2A i Nydalen. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av et høyhus på 70 meter, inntil 17 etasjer, med leiligheter og næringslokaler, samt å gjøre omkringliggende torg og friområder til offentlige byrom.

Gullhaug Torg 2 A er et felles Futurebuilt-prosjekt mellom Avantor og Oslo Kommune som skal bidra til redusert klimagassutslipp. Avantor mener å ha benyttet de beste rådgiverne i landet, og det har vært utført nasjonal forskning for å komme frem til de løsningene som nå ligger inne i prosjektet. Gjennom Futurebuilt skulle derfor prosjektet få prioritet, «slik at vi sammen kommer fram til innovative løsninger til det beste for samfunnet».

Avantor opplever imidlertid ikke at Bymiljøetaten (BYM) bidrar med tilstrekkelige ressurser for å få de godkjennelsene de har behov for. I en e-post til BYM skriver Avantor at de allerede 01.03.2019 ble enige med Plan- og Bygningsetaten (PBE) om at behandling av rammesøknaden kunne starte slik at de ikke tapte tid selv om det var en viss politisk risiko knyttet til vedtak av planen.

– Søknaden ble da også sendt til Bymiljøetaten, men dessverre var ikke etaten innstilt på å bidra til en fleksibel prosess og ønsket ikke å bidra før regulering var vedtatt, skriver Avantor i e-posten.

01.07.2020 sendte Avantor på nytt inn rammesøknaden til BYM for uttalelse. Reguleringsplanen setter krav til at landskapsplan og flomløsning for Akerselva skal være til uttalelse og godkjenning hos etaten.

– Det har vært løpende kontakt med flere møter og korrespondanse med BYM siden oversendelsen, og vi blir stadig bedt om nye utredninger. Våre tilbakemeldinger har tatt svært liten tid av de over 9 månedene BYM nå har hatt saken til behandling. Så sent som 12.03.2021, drøye 8 måneder etter at BYM fikk saken til uttalelse, kom BYM med nye krav om tilleggsdokumentasjon på en rekke punkter, heter det i e-posten.

Ifølge Avantor svarte de ut disse punktene 26.03.2021.

– Videre kom det krav fra BYM at vi måtte søke om fravik i forhold til snuplasser, til tross for at dette var grundig behandlet i reguleringssaken. Planen ble da også vedtatt uten snuplasser. Etter flere runder avslår BYM fravikssøknaden, noe som i realiteten sannsynligvis ville medført krav om omregulering og flere års utsettelse av prosjektet, skriver Avantor.

Pr. i dag vet selskapet fortsatt ikke om eller når BYM vil avslutte sin behandling, eller om det kommer ytterligere nye krav.

– Saken har nå strukket seg over lang tid, og vi må på det sterkeste anmode om at BYM omgående foretar en sluttbehandling og gir de godkjennelser som er nødvendige for å få rammetillatelse. Slik vi oppfatter det, er det ingen uavklarte forhold rundt selve bygget, skriver Avantor.

Bymiljøetaten beklager

Arve Rosland, pressekontakt i BYM, skriver i en e-post til Estate Nyheter at de «beklager at denne saken har trukket ut tid».

– Her er det mange funksjoner som skal inn på samme areal, og det er fravik fra vei- og gatenormalen. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er viktig, skriver han.

Hvordan blir fremdriften fremover?

– Vi jobber med saken, og det er satt opp et nytt møte for å behandle fraviket på nytt neste uke, svarer Rosland.