Artikkelforfatterne er advokatfullmektig Anja Feder Grundtjernlien og Jonas D. Benkow i Kvale Advokatfirma.

Regjeringen med forslag til mulige lovendringer for å styrke nasjonal kontroll og sikkerhet

Før jul la regjeringen frem en melding til Stortinget med forslag til potensielle endringer i sikkerhetsloven, plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivningen knyttet til blant annet eierskapskontroll, arealplanlegging og konsesjonstillatelse. Regelendringene kan få stor betydning for aktørene i eiendomsbransjen dersom de blir vedtatt.

Publisert Sist oppdatert

Den 9. desember i fjor la regjeringen frem Meld. St. 9 (2022-2023) Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet. I Stortingsmeldingen pekte regjeringen på flere sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til blant annet manglende oversikt over eierskap i eiendom, naturressurser og infrastruktur, skjult eierskap i fast eiendom og utenlandsk eierskap i eiendom og virksomheter. I den sammenheng foreslo regjeringen en rekke tiltak og virkemidler for å styrke nasjonal kontroll og sikkerhet. Blant annet ble det foreslått endringer i sikkerhetsloven, plan- og bygningsloven og konsesjonsloven, med innlemming av nasjonal sikkerhet som vurderingsmoment i relevante beslutningsprosesser.

Forslaget ligger for tiden til behandling i Justiskomiteen, som har frist til å komme med sin innstilling den 21. mars i år. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 30. mars 2023.

Eierskapskontroll med regulerte og uregulerte verdier

Overordnet setter sikkerhetsloven krav til sikring av verdier av betydning for våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Lovens kapittel 10 pålegger en meldeplikt til myndighetene ved erverv av virksomheter som er underlagt loven. Dersom myndighetene finner at virksomhetservervet kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet, kan det fattes vedtak om stans av ervervet. Det gjelder selv om det allerede er inngått gyldig avtale. Hvilke virksomheter som er underlagt loven reguleres av § 1-3 og omfatter blant annet virksomheter som behandler sikkerhetsgradert informasjon eller råder over infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

Regjeringen ønsker å styrke myndighetenes mulighet til å fange opp, og eventuelt gripe inn i, økonomisk aktivitet som representerer en trussel mot nasjonal sikkerhet. Det tas derfor sikte på lovendringer i sikkerhetslovens kapittel 10 om eierskapskontroll ved å øke myndighetenes tilgang på informasjon om endringer i eierskap, samt å klargjøre regler om stans av erverv mv. Forslaget innebærer at departementene vil gis økt mulighet til å gjøre sikkerhetsloven gjeldende for flere virksomheter enn i dag, samt å senke terskelen for meldeplikten ved erverv i virksomheter. Forslaget til endringene i lovens kapittel 10 er planlagt lagt frem tidlig i 2023.

For virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven har myndighetene etter § 2-5 kompetanse til å gripe inn i økonomisk aktivitet på nærmere bestemte vilkår. Bestemmelsen er imidlertid ment som en unntaksregel og sikkerhetsventil, ikke som grunnlag for ordinære prosesser. Regjeringen mener at det er behov for å utrede ordinære mekanismer som kan fange opp sikkerhetstruende økonomisk aktivitet for virksomheter som ikke i dag er omfattet av loven. Det er derfor oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede behovet for en screeningordning som kan gi bedre oversikt og mulighet til å fange opp slike virksomheter. Det kan bety at flere virksomheter enn i dag pålegges en meldeplikt og at myndighetene gis en utvidet vedtaksmyndighet overfor disse. Det er nærliggende å tro at også eiendomsselskaper vil kunne bli meldepliktige.

Et eksempel på at myndighetene har stanset salget av en virksomhet er Bergen Engines-saken fra 2021. Selskapet produserte og leverte motorer og generatorer til sivil- og forsvarssektoren i Norge og i allierte land. En av de potensielle kjøperne av selskapet var et russisk-kontrollert selskap. Et salg ville innebære overføring av blant annet kompetanse, teknologi, materiell og faste eiendommer. Norske myndigheter fattet vedtak med hjemmel i sikkerhetsloven 2-5 om stans av salget til det russiske selskapet. Begrunnelsen var blant annet knyttet til eiendommens beliggenhet; den lå strategisk plassert ved forsvarsinstallasjoner av sikkerhetsmessig betydning for Norge og allierte nasjoner.

Større nasjonal kontroll med eiendom av sikkerhetsmessig betydning

Eiendommer av sikkerhetsmessig betydning er eiendom som på grunn av sin beliggenhet kan legge til rette for sikkerhetstruende virksomhet mot et skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. Det kan for eksempel være eiendom som ligger i nærheten av forsvarsinstallasjoner eller kritisk infrastruktur som havner eller kraftforsyningsanlegg. Slike eiendommer kan være alt fra næringseiendommer, ferieboliger, landbruks- og skogeiendommer eller annen type eiendom.

Myndighetene ønsker bedre oversikt over eierinteressene i eiendommer av sikkerhetsmessig betydning. I dag er informasjon om hvem som eier eiendom i liten grad systematisert på måter som gjør det enkelt å holde oversikt over utenlandske eierinteresser. På den bakgrunn vurderer regjeringen å gjøre endringer i sikkerhetsloven § 7-3, som pålegger aktuelle virksomheter en plikt til risikovurdering og iverksetting av nødvendige sikkerhetstiltak. Endringene knytter seg til innholdet i risikovurderingen, med krav om at virksomhetene skal identifisere konkrete eiendommer som på grunn av sin beliggenhet har sikkerhetsmessig betydning.

Ytterligere tiltak som vurderes som ledd i behovet for større oversikt og kontroll er å gi sikkerhetsmyndighetene elektronisk tilgang til grunnbok og matrikkel, og en eventuell tinglysningsplikt for å forhindre skjult eierskap. Det sistnevnte kan ha en ikke uvesentlig kostnadskonsekvens for de aktørene i eiendomsbransjen som opererer med blancoskjøter.

Hensynet til nasjonal sikkerhet ved arealplanleggingen og ved vurderingen av konsesjonssøknader

Ved kommunens arealplanlegging er hensynet til nasjonal sikkerhet ikke et forhold som skal vektlegges etter dagens bestemmelser. Regjeringen vurderer å gjøre endringer i plan- og bygningsloven slik at hensynet til nasjonal sikkerhet skal inngå som et vurderingsmoment ved arealplanleggingen. Det understrekes at dette ikke vil innebære at hensynet til nasjonal sikkerhet alltid skal veie tyngst, men at det som et minimum skal vurderes.

Regjeringen vurderer også å endre reglene om innsigelse mot kommune- og reguleringsplaner. Etter plan- og bygningsloven § 5-4 kan berørte statlige og regionale organ fremme innsigelser til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Statsforvalterne er tildelt en veiledningsrolle overfor kommunene i arealplanleggingen. Regjeringen vil vurdere å utvide lovens innsigelsesinstitutt slik at staten har innsigelsesrett på områder knyttet til nasjonal sikkerhet. Det vil også vurderes om statsforvalternes veiledningsplikt overfor kommunene skal utvides og tilpasses på en måte som i større grad ivaretar hensynet til nasjonal sikkerhet.

Hensynet til nasjonal sikkerhet som vurderingsmoment vurderes også innlemmet i konsesjonslovens bestemmelser. Loven regulerer omsetningen av fast eiendom og pålegger ny eier å søke tillatelse til å overta en eiendom hvor det hviler konsesjonsplikt. Formålet er blant annet å sikre slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Det nærmere innholdet i dette tolkes vidt i praksis, og åpner for at kommunen kan trekke inn flere ulike samfunnshensyn og samfunnsinteresser ved vurderingen av en konsesjonssøknad. Regjeringen ser på mulighetene for å koble konsesjonsloven til nasjonal sikkerhet, slik at hensynet til nasjonal sikkerhet skal vektlegges før konsesjonstillatelse gis.

Nasjonal kontroll over skog- og landbruksressurser

Norske skog- og landbruksressurser, og eierskap til disse, kan ha betydning for nasjonal sikkerhet ved at utenlandsk eierskap over slike ressurser kan utfordre vår egen råderett over viktige ressurser og true vår forsyningssikkerhet. Skog- og landbrukseiendommer kan også ha en strategisk beliggenhet ved at de ligger i nærheten av sentral infrastruktur eller andre skjermingsverdige objekter. Regjeringen mener derfor at det er viktig å sikre større kontroll med slike ressurser gjennom nasjonalt eierskap til blant annet skog- og landbrukseiendommer. Også dette vil kunne innebære endringer i konsesjonslovgivningen.

Et eksempel på statlig eierskap i en strategisk viktig skog- og landbrukseiendom er statens kjøp av Meråker Bruk i 2022. Eiendommen er på 1,2 millioner mål, har 200 000 mål med produktiv skog og dekker et område bestående av både Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune. Med det var eiendommen en av de største privateide skog- og utmarkseiendommene i Norge. I fjor inngikk Statskog avtale om kjøp av 94 % av aksjene i AS Meraker Brug og sikret dermed at eiendommen forblir på norske hender, i offentlig eie, hvor naturressursene kan komme fellesskapet til gode. Slike statlige kjøp vil i mindre grad være aktuelle dersom det i konsesjonslovgivningen inntas bestemmelser knyttet til vurdering av kjøper opp mot nasjonal sikkerhet.

Noen avsluttende punkter om hva aktørene i eiendomsbransjen bør være oppmerksomme på dersom lovendringene gjennomføres:

• Selskaper som eier eiendom av sikkerhetsmessig betydning må være oppmerksomme på dette ved et evt. salg av virksomheten eller en kvalifisert eierandel i virksomheten. Myndighetene kan fatte vedtak om stans av salget eller sette vilkår for gjennomføringen.

• Selskaper som eier eiendom av sikkerhetsmessig betydning kan pålegges strengere plikter knyttet til risikovurdering og sikkerhetstiltak. Dette vil i mange tilfeller ha en kostnadskonsekvens.

• Reelle eiere av fast eiendom av sikkerhetsmessig betydning kan potensielt ilegges en tinglysningsplikt.

• Hensynet til nasjonal sikkerhet kan få betydning for kommunens arealplanlegging. Det vil kunne påvirke utvikling av rene råtomter og ikke minst konverteringsprosjekter.

• Hensynet til nasjonal sikkerhet kan få betydning ved søknad om konsesjonstillatelse fra kommunen. Dette vil kunne diskvalifisere en del kjøpere. Selger bør være oppmerksom på dette før man eventuelt går inn i eksklusive prosesser.

Artikkelforfatterne er advokatfullmektig Anja Feder Grundtjernlien og Jonas D. Benkow i Kvale Advokatfirma.

Powered by Labrador CMS