Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver i Norsk Eiendom.
Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver i Norsk Eiendom.

– Regjeringen følger opp våre forslag

Norsk Eiendom er fornøyd med at regjeringen følger opp våre forslag til nye bestemmelser om oppstartsfasen i plansaker.

Publisert Sist oppdatert

Kronikkforfatter er Carl Henrik Borchsenius, næringspolitisk rådgiver Norsk Eiendom.

Nå kommer det nye bestemmelser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppstartsfasen i plansaker. Bestemmelsene omhandler krav til planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet. – Dette er godt nytt! Det er sentrale forslag fra vårt arbeid for mer effektive planprosesser som nå følges opp av Regjeringen, sier Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

En av årsakene til at planprosesser kan ta lang tid og oppleves som uforutsigbare, er at det ikke gjøres en god nok jobb innledningsvis fra forslagstiller ved utarbeidelse av et planinitiativ. Tydeligere krav fra myndighetene til hva planinitiativet skal inneholde mener vi vil bidra til å endre dette. Et gjennomarbeidet planinitiativ vil legge til rette for at partene har en felles forståelse for planenes ambisjon og innhold, at viktige problemstillinger avdekkes tidlig, samt at det utarbeides relevante vurderingsgrunnlag for berørte og kommunen i den videre prosessen.

Planinitiativ og påfølgende referat fra oppstartmøte er videre viktige grunnlag for offentlige sektormyndigheters merknader til planen. Er planinitiativet grundig, kan forhåpentligvis mange slike merknader unngås fordi forslagstiller har gjort tilstrekkelige beskrivelser av hvordan ulike utfordringer er tenkt løst. Dette mener vi vil skape bedre forutsigbarhet for alle parter og bidra til færre “ekstrarunder” og “omkamper” i den videre prosessen.

Også gjennomførbarheten av en arealplan bør diskuteres fra start. Prosessen for å fastsette nødvendig infrastruktur og hvordan dette skal realiseres mener vi må gå parallelt med prosessen med utarbeidelse av arealplanen. Det må altså tegnes og regnes parallelt hele veien frem til vedtak. Vi mener derfor at prosessen med fastsettelse av rekkefølgekrav bør starte i oppstartsmøtet. Det forutsetter at forslagstiller og kommune gjør innledende vurderinger om behov for infrastruktur allerede i behandlingen av planinitiativet.

Planinitiativet fra forslagstiller og oppfølgende referat fra oppstartmøtet vil samlet være det sentrale grunnlaget for den videre planprosessen. Å komme rett ut fra start er derfor en avgjørende forutsetning for å lykkes med en god planprosess videre. Norsk Eiendom har utarbeidet en veileder for disse dokumentene. Vår veileder, sammen med de nye bestemmelsene fra departementet, mener vi vil legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar planprosess.

Powered by Labrador CMS