208.000 KVM: Hav Eiendom ønsker å oppføre en bygningsmasse med et samlet areal på 208.000 kvadratmeter, hvorav 1.500 boliger utgjør størstedelen.
208.000 KVM: Hav Eiendom ønsker å oppføre en bygningsmasse med et samlet areal på 208.000 kvadratmeter, hvorav 1.500 boliger utgjør størstedelen.

Plan og bygg fraråder sterkt å planlegge med høyhus på Grønlikaia

Hav Eiendom ønsker å detaljregulere det siste store området i Bjørvika, men det er flere skjær i sjøen for gigantprosjektet.

Publisert

I juni i fjor bestilte Rodeo Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Grønlikaia, som er en tidligere kaiflate mellom Ekebergskråningen og Oslofjorden. Der ønsker Hav Eiendom å utvikle mer 200.000 kvadratmeter eiendom, hvorav ca. 1.500 boliger utgjør mesteparten. I tillegg vil 1 kilometer ny sjøfront bli åpnet for publikum. I enden av Grønlikaia mot sør kommer det et 20-30 dekar stort friområde med aktiviteter både til lands og til vanns.

Oversiktsperspektiv.
Oversiktsperspektiv.

Det foreslås å flytte regulert Havnepromenade fra dagens kaikant utover i fjorden og utvide bredden av Lohavn, legge til rette for bolig- og næringsutbygging, med konsentrasjon av næringsformål i nord markert med et høyhus.

I tillegg til Havnepromenaden omfatter planinitiativet to viktige byrom: Grønlikilen midt i planområdet og friområdet i buffersonen i sør.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte påpeker Plan- og bygningsetaten at planinitiativet legger opp til en utnyttelse på ca. 208.000 kvadratmeter, som er i tråd med gjeldende regulering.

– Dette er imidlertid vanskelig å realisere innenfor regulert landareal, da det er flere bokvalitetskrav som må oppfylles. Foreslått nedbygging av sjø er i strid med Bjørvikaplanen og kommuneplanen, skriver PBE.

Etaten støtter flytting av Havnepromenaden, men fraråder sterkt å planlegge for det foreslåtte høyhuset.

– Planforslaget skal konsekvensutredes med ett utredningsalternativ og to planalternativ. Resultatene i konsekvensutredningen og undersøkelsene vil avgjøre om Plan- og bygningsetaten vil kunne anbefale noe nedbygging av vannareal utover gjeldende regulering. Oslos karakteristiske landskap med den grønne Ekebergåsen og fjorden må bevares og styrkes, heter det i område- og prosessavklaringen.

I tillegg må det utredes videre i planarbeidet hvordan bevaringsverdiene og områdets forhold til landskapet skal ivaretas.

– Overgangssoner, grønn mobilitet, biologisk mangfold og sosial bærekraft må undersøkes. Det anbefales å undersøke alternative boformer og boligmodeller. Planprosessen må koordineres med den pågående utenriksfergeutredningen, skriver PBE.

Powered by Labrador CMS