STASJONSNÆRT: Planområdet er stasjonsnært, har lave støyverdier, flott utsikt og gode solforhold, påpeker forslagsstillerne.
STASJONSNÆRT: Planområdet er stasjonsnært, har lave støyverdier, flott utsikt og gode solforhold, påpeker forslagsstillerne.

Overrasket over PBEs tilbakemelding til 170 nye boliger på vestkanten

Backe Prosjekt og Asker og Bærum Boligbyggelag ønsker å bygge 170 boliger på Ullern, og er overrasket over at Plan- og bygningsetaten har store innvendinger til forslaget.

Publisert

– Det er sjelden at man kommer over tomter hvor det er så få som er negative til en utbygging (rekkehusene og naboene/Sameiet Ullernbyggene ønsker å selge), uttalte forslagsstillerne Backe Prosjekt og Asker og Bærum Boligbyggelag i oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Sammen ønsker de to selskapene å rive rekkehusene i Silurveien 41, og oppføre ny bebyggelse med et bruksareal på 17.500 kvadratmeter. Dette tilsvarer 170 boenheter.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver PBE at etaten kan anbefale noe høyere utnyttelse, men ikke i det omfanget som er foreslått.

– Det illustrerte prosjektet vurderes som voldsomt, og dårlig tilpasset situasjonen, fastslo etaten.

I oppstartsmøtet viste forslagsstillerne til at det i kommuneplanen er et overordnet mål om å legge til rette for økt boligbygging, og stasjonsnære områder skal prioriteres.

– Planområdet er stasjonsnært, har lave støyverdier, flott utsikt og gode solforhold. Tomten gir med dette en god mulighet for å få etablert mange nye boliger. Hvorfor er det akkurat rekkehusene som skal sette premisser for en utbygging/utvikling når høyblokker og større volumer omgir planområdet? spurte forslagsstillerne, som mener at eksisterende rekkehus er et hinder for et godt grep.

– Dersom rekkehusene må stå, blir det ikke noe prosjekt, fastslo forslagsstiller.

PBE vurderer at de eksisterende volumene er såpass dominerende at de trenger plassen rundt seg (av møtereferatet fremgår det at forslagsstiller synes dette er en rar begrunnelse). Etaten viser også til at planområdets beliggenhet (stasjonsnært) og kvaliteter (utsikt, støy, solforhold etc.) er tatt med i vurderingen av høyere utnyttelse.

– PBE har vurdert innsendt initiativ i sammenheng med området. Innsendte tegninger viser et lite tilpasset og voldsomt prosjekt. Vår vurdering av lavblokkene er todelt. For det første må bevaringsverdiene avklares med Byantikvaren tidlig i en eventuell planprosess. Samtidig mener vi at den eksisterende bebyggelsens dimensjoner er i tråd med det PBE kan akseptere innenfor planområdet, og vi ser derfor ikke hensikten med å rive/erstatte lavblokkene, uttalte PBE.