GANGFORBINDELSE: En eventuell gangforbindelse gjennom denne eiendommen er ønskelig når kommunen er utbygger, men ikke like ønskelig rra de som eier eiendommen.
GANGFORBINDELSE: En eventuell gangforbindelse gjennom denne eiendommen er ønskelig når kommunen er utbygger, men ikke like ønskelig rra de som eier eiendommen.

Oslo kommune vil ha offentlig gangvei gjennom privat bygg i Oslo sentrum

Wahl Eiendom reagerer på planforslaget for Myntgata 2, der det foreslås gangvei gjennom Rådhusgata 30B til den nye videregående skolen.

Publisert Sist oppdatert

Nylig ble planforslaget for Myntgata 2 lagt ut til offentlig ettersyn. Oslo kommune ønsker å legge til rette for en ny videregående skole for ca. 870 elever. I tillegg rommer planen en flerbrukshall under terreng og økt byliv i kvartalet.

Nå har Wahl Eiendom sendt en høringsuttalelse. I et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) påpeker selskapets markedsdirektør, Christopher W. Felix, at forslaget også omfatter Rådhusgata 30B (R30B), som Wahl Eiendom eier. Eiendommen ble inkludert i planforslaget etter oppstartsmøtet, og etter ønske fra Bymiljøetaten og PBE.

Oslo kommune ønsker å legge til rette for en ny videregående skole for ca. 870 elever i Myntgata 2.
Oslo kommune ønsker å legge til rette for en ny videregående skole for ca. 870 elever i Myntgata 2.

Planforslaget åpner for at det kan etableres en gangforbindelse gjennom bygningen fra Christiania torg til veita (bakgaten), men reguleringsbestemmelsene sikrer ikke at gangforbindelsen skal etableres.

- Eiendommen R30B har aldri hatt eller vært planlagt for gangforbindelse mellom Christiania Torv og Myntgata. Å etablere ny gangforbindelse vil derfor være et stort inngrep i bygningsmassen, med vesentlige inngrep i både horisontale og vertikale konstruksjoner og struktur, skriver Felix i brevet.

Å etablere ny gangforbindelse, vil være et stort inngrep i bygningsmassen.

Christopher W. Felix, Wahl Eiendom

Han påpeker at etasjeskillene mellom kjeller og første etasje ligger ca. 0,5-1,5 meter høyere enn terrenget i bakgården og i veita.

- Som det fremgår av kjellerplanen, er det ikke kjeller under det eksisterende portrommet og bakgården. Det vil si at dagens port og portrom med inngang i terrengnivå fra Christiania Torv går over halvannen etasje, både kjeller og første etasje. Ny gangforbindelse med universell tilgjengelighet i forlengelsen av det eksisterende portrommet, vil dermed medføre store inngrep i den eksisterende kjelleren mot sør.

Denne delen av kjelleren inneholder i dag tekniske rom. Ved eventuell etablering av ny gangforbindelse vil de tekniske rommene få svært redusert etasjehøyde, og installasjonene i rommet må følgelig flyttes.

- Ventilasjon og kjøling vil da måtte få ny plassering, og fortrinnsvis plasseres på taket da det ikke er muligheter for annen plassering innvendig. Det er verken ønskelig eller hensiktsmessig med flytting av fungerende tekniske installasjoner som er i drift, heter det i brevet.

I første etasje vil et eventuelt nytt portrom dele etasjen i to. Dette utleielokalet blir da «vesentlig mindre i areal, og også mindre fleksibelt da det blir delt i to enheter».

- Den langvarige leiekontrakten med dagens leietaker må eventuelt termineres.

Felix viser også til at driften av eiendommen innebærer at sykkelparkering og renovasjon er plassert i bakgården med adkomst gjennom portrommet. Det er ingen andre steder på eiendommen dette kan flyttes. Bakgården ligger bortgjemt og i skygge hele året, og egner seg ikke til uteservering eller andre utadrettede formål.

- Endring og inngrep i konstruksjonene, flytting av de tekniske installasjonene, arealtapet og terminering av leiekontrakten vil også ha vesentlig negative økonomiske konsekvenser, som ikke kan veies opp av to små utleielokaler og en gangforbindelse mot en skole.

Dersom Oslobygg likevel opprettholder mulighet for ny gangforbindelse i detaljreguleringen, mener Wahl Eiendom at det ikke er aktuelt med «allment tilgjengelig» gangforbindelse.

Da må bestemmelsene sikre at gangforbindelsen må være privat, med mulighet for å låse portrommene utenom kontortider og åpningstider.

- Bakgården har en plassering og utforming som skjermer for alt innsyn, og dermed kan oppleves utrygg å ferdes i utenom åpningstider. Bestemmelsen om minimumsbredde må i tilfelle endres til «portrommet skal ha bredde som tilsvarer det eksisterende portrommet». Bestemmelsene må også sikre at tekniske installasjoner tillates på tak. Ved eventuell etablering av ny gangforbindelse forutsetter vi at kommunen kompenserer kostnadene fullt ut.

- Selv om ideen om en gangforbindelse gjennom eiendommen kan være tiltalende, kan det med tanke på bygningsmessige, driftsmessige, arealmessige, kostnadsmessige og bevaringsmessige konsekvensene ikke forsvares. Vi mener at mulighet for gangforbindelse gjennom R30B må fjernes fra planforslaget, skriver Felix.

Wahl Eiendom reagerer dessuten på utkragingen på det foreslåtte nybygget, som medfører at nybyggets fasade tillates så nærme som 7,5 m fra fasaden til R30B, «med store vinduer og direkte innsyn rett inn i våre lokaler».

- Trafoen er plassert enda nærmere, kun 2,2 m fra vinduene i første etasje, som vil blokkere alt utsyn fra disse vinduene. Både utkragningen og trafoen rett utenfor våre vinduer vil åpenbart forringe våre lokaler, med tap av både sol og dagslys, med direkte innsyn ovenfra fra en avstand på 7,5 m, og en trafovegg 2,2 m utenfor våre vinduer som vil blokkere utsyn og dagslys.

- I praksis vil planforslaget gi en opplevelse av en vegg, som plasseres 2,2 til 7,5 m utenfor vår sørfasade. Dette vil vesentlig forringe vår eiendom, og vi mener at det bør fjernes, skriver Felix.

Powered by Labrador CMS