LANGTIDSPLAN: Ocean Space Centre skal oppføres like ved Tyholttårnet, og inngår i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.
LANGTIDSPLAN: Ocean Space Centre skal oppføres like ved Tyholttårnet, og inngår i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Ocean Space Centre blir på over 50.000 kvadratmeter

Det fremtidige nasjonale senteret for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene skal bygges på Tyholt i Trondheim.

Publisert

Etablering av Ocean Space Centre (OSC) inngår i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028. Tiltaket er særdeles viktig for NTNU og Sintefs virksomhet og målsettinger. OSC bygger opp under kommunens mål om å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.

Det ble vurdert flere lokasjoner for OSC, og Tyholt ble valgt fordi NTNU eier tomten, samtidig som det er svært gode grunnforhold. I tillegg oppnås gjenbruk av deler av dagens bygningsmasse.

Reguleringsplanen for senteret ligger nå ute til offentlig ettersyn. Planen er utarbeidet av Gottlieb Paludan Architects som plankonsulent, på vegne av forslagstiller Statsbygg.

OSC skal inneholde nye våt- og tørrlaboratorier, lager og verksted, kontor- og undervisningsarealer, bibliotek, innovasjonssenter og møtesenter. Totalt bruksareal er 56.000 kvadratmeter, hvorav ca. 5.000 kvadratmeter er eksisterende bebyggelse som skal bevares.

Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er den verneverdige bebyggelsen som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget.

I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager.

Mer enn 1.000 studenter og ansatte vil være tilknyttet OSC.