REDUSERTE UTBYGGINGSMULIGHETER: Det er på det rene at utbyggingsmuligheten er redusert med den nye småhusplanen, hvor mye blir spennende å se, skriver f.v. John Christian Deighan og Harald Blair Berg i Advokatfirmaet Haavind AS.
REDUSERTE UTBYGGINGSMULIGHETER: Det er på det rene at utbyggingsmuligheten er redusert med den nye småhusplanen, hvor mye blir spennende å se, skriver f.v. John Christian Deighan og Harald Blair Berg i Advokatfirmaet Haavind AS.

Ny småhusplan er vedtatt – hvilke innskrenkninger innebærer den?

Bystyret har omsider vedtatt den mye omdiskuterte småhusplanen, som er en reguleringsplan som gjelder for store deler av småhusområdene i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Det midlertidige forbudet mot tiltak vil dessverre gjelde inntil en innsigelse fra NVE er avklart, ettersom planen trer i kraft først når innsigelsen er avklart. NVE mener det ved utarbeidelse av planen ikke er utført nødvendig risiko og sårbarhets-analyser (kartlegging av ras- og skredfare). Innsigelsen knytter seg ikke til det øvrige innholdet i planens bestemmelser, som man må anta at vil ligge fast.

I bestillingen fra Byrådet til Plan- og bygningsetaten (PBE) for utarbeidelse av planforslaget, ble det særlig lagt vekt på at revidert småhusplan i større grad skulle ivareta de grønne verdiene i småhusområdene. Planen vil innebære at de typiske «eplehageutbyggingene» vil måtte gjennomføres med færre enheter enn tidligere.

Den nå vedtatte planen innebærer flere innstramminger og et redusert utbyggingspotensiale sammenlignet med den tidligere småhusplanen. Redusert utbyggingsmulighet skyldes særlig bestemmelser om minste tomtestørrelse per boenhet og redusert utnyttelse fra 24 % BYA til 18% BYA. Likevel vil reduserte krav til parkering redusere betydningen av den reduserte utnyttelsesgraden noe, så lenge man ikke vil bygge garasje.

I tabellen nedenfor har vi oppsummert noen av de viktigste endringene i småhusplanen.

Den nye planen inneholder også bestemmelser som er ment å styrke bevaringen av større trær (pkt. 5.3), ny bestemmelse om tiltaks plassering i forhold til vei (pkt. 4.4.), ny bestemmelse om støyskjerm (4.5), nye bestemmelser om grøntarealer og vegetasjon (pkt. 5.2) og om terrenginngrep (pkt. 5.4) mv. Det er også en bestemmelse om at bygge- og anleggsplassen skal være fossilfri (pkt. 15).

Det er på det rene at utbyggingsmuligheten er redusert med den nye planen, hvor mye blir spennende å se. Hvordan den nye planen vil fungere vil vi få svar på etter hvert som den blir anvendt i praksis.

Om artikkelforfatterne:

John Christian Deighan og Harald Blair Berg er begge senioradvokater i Advokatfirmaet Haavind AS.

Powered by Labrador CMS