Bolig:

TRØBBEL: Plan- og bygningsetaten mener at planforslaget må reduseres i høyde og volum. I tillegg kommer NVEs innsigelse.
TRØBBEL: Plan- og bygningsetaten mener at planforslaget må reduseres i høyde og volum. I tillegg kommer NVEs innsigelse.

NVE reiser innsigelse mot prosjekt på Nordstrand: – Sikkerhet mot kvikkleireskred er ikke dokumentert

Circle K Norge AS foreslår å omregulere en bensinstasjon på Nordstrand i Oslo til boligformål. Tomten ligger i et område med mulighet for marin leire.

Publisert

I oktober 2018 skrev Estate Nyheter at DRMA – på vegne av Circle K Norge – hadde bestilt planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for tomten som er beliggende i Lambertseterveien 23 – Oberst Rodes vei 39 B. Tomten rommer i dag bensinstasjonen Circle K Nordstrand. Ifølge henvendelsen til PBE var det «ønskelig å rive denne for å etablere ny boligbebyggelse samt eventuelt noe næring på plan 1 ut mot Lambertseterveien».

I mai i år ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Der fremgår det at Circle K Norge foreslår å omregulere tomten fra bensinstasjon til boligformål med ca. 13 boenheter på 2.400 kvadratmeter. Bebyggelsen får en utnyttelse på 104 prosent BRA og en høyde på omtrent 9,5 m (3 etasjer.). Det planlegges å ha parkeringskjeller over terreng, noe som gjør at boligbebyggelsen og utearealer plasseres på en sokkel.

PBE mener planforslaget må reduseres i høyde og volum «fordi det som foreslås bryter med overordnete føringer om at nåværende bebyggelsesvolumer i området er førende for en fremtidig utnyttelse».

– Parkering må være under terreng, og alt uteareal og inngangspartier plasseres på bakkeplan. I tillegg mener vi at rekkefølgebestemmelser ikke tilstrekkelig ivaretar myke trafikanters sikkerhet, uttaler PBE.

I tillegg har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremmet innsigelse til planforslaget. I et brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken påpeker NVE at planområdet ligger i et område med mulighet for marin leire, og derfor i et aktsomhetsområde for kvikkleireskred.

– Det ligger en skråning mot øst med helning brattere enn 1:20. Planområdet ligger potensielt i et utløpsområde dersom et skred skulle utløses her, fastslår NVE.

Direktoratet mener at det innledende geotekniske notatet datert 31.08.2020, som ligger til grunn i saken, ikke tilstrekkelig utreder forholdene utenfor planområdet som utgjør en potensiell skredfare.

– Reell fare må utredes på siste plannivå. Det er sannsynlig at tiltaket faller i tiltakskategori K3 eller K4. Det er derfor behov for at vurderinger og dokumentasjon kvalitetssikres av uavhengig foretak, skriver NVE.

Powered by Labrador CMS