UT: Norsk Eiendom og Stig Bech føler seg ikke frie nok i NHO-systemet.

Norsk Eiendom vil ut av NHO BN

Vedtektsendringen fra i fjor passer foreningen så dårlig at det kan ende i et adjø til hele hovedorganisasjonen. 

Publisert

– Det er på ingen måte sikkert at vi vil lykkes i å få på plass en løsning innenfor NHO – men utenfor NHO Byggenæringen. Her er det mange hensyn som skal tas og forhandlinger som eventuelt skal gjennomføres. Ballen ligger nå hos NHO, og spørsmålet de må vurdere er om de kan finne plass til en bransje som representerer en samlet verdiskapning på 500 milliarder kroner, sier styreleder Stig L. Bech i en pressemelding fra Norsk Eiendom.

Styret i Norsk Eiendom foreslår for generalforsamlingen at foreningen sier opp medlemskapet i NHO Byggenæringen (NHO BN) og heller søker en annen plassering i NHOs struktur. Da foreningen ble en del av NHO i 2014 var det en viktig forutsetning at den hadde full autonomi i næringspolitiske spørsmål. Siden har aktørene i NHO BN jobbet konsensusorientert med fokus på hele bygge- og eiendomsnæringens felles interesser. 

Høsten 2023 vedtok imidlertid NHO BN en vedtektsendring som gir styret deres fullmakt til å ta flertallsbeslutninger i saker med særlig betydning for næringen. Dette vil da være beslutninger som medlemmene, også Norsk Eiendom, må følge. Uten å kunne fremføre avvikende argumentasjon.

Svært problematisk for Norsk Eiendom

Beck påpeker at vedtektsendringen er svært problematisk for dem fordi den bryter med prinsippet om Norsk Eiendoms fulle autonomi i næringspolitiske spørsmål.

– Og fordi den står i strid med vår formålsparagraf. Styret i NHO BN kan nå fatte vedtak som er førende for oss, selv om det ikke er i samsvar med våre medlemmers interesse. Dette betyr igjen at vi ikke vil kunne oppfylle egen formålsbestemmelse i et slikt tilfelle, forklarer han.

Styrelederen understreker at det foreligger helt naturlige interessemotsetninger mellom bestiller- og utførerleddene i næringen. 

– Frem til nå har Norsk Eiendom kunnet imøtegå utspill på egen kjøl. Denne friheten i næringspolitiske spørsmål har vært viktig for foreningens medlemskap i NHO og NHO BN. Nå har sistenevnte valgt å ta et viktig skritt bort fra å være en paraplyorganisasjon, til en mer integrert organisasjon. De går da også bort fra konsensuslinjen med fokuset rettet på saker det er felles enighet om. I stedet vil man der styret finner det viktig kunne sette bransjeinteresser opp mot hverandre, sier Bech blant annet.

Medlemmenes interesser er det viktigste

Han r klar på at Norsk Eiendom har levd godt med interessemotsetningene i landsforeningen gjennom flere år, selv om flere medlemmer synes det er krevende å være i samme organisasjon som kontraktsmotparter og leverandører. 

– Vi har også erfart at bestillerleddets saker i for liten grad prioriteres fra NHO BN. Kompetansen og kapasiteten i NHO BN har vært rettet mot arbeidsgiveroppgavene samt de sakene som flertallet av bransjene i leverandørleddene er opptatt av. Dette har vi kunnet vekte opp gjennom vår autonomi og muligheten til, på saklig vis, å argumentere for eiendomsbransjens og oppdragsgiverleddets posisjon. Og litt banalt – Norsk Eiendoms primære oppgave er å arbeide for medlemmenes interesser, sier Bech og fortsetter:

– Styret foreslår en utmelding og at vi samtidig starter arbeidet med å finne en annen plassering i NHO. Styret er generelt opptatt av å gi et viktig bidrag til saklig dialog i alle bransjefora. Bransjesolidaritet og deltakelse i fellesskapet er viktige stikkord. Slik sett er det klare fordeler ved å delta i denne aktiviteten innenfor NHO-systemet. NHO har også andre viktige roller, for eksempel på arbeidsgiversiden, som en god del av våre medlemmer har glede av, påpeker han.

Styret til NHO har allerede sagt at de ønsker at Norsk Eiendom blir værende i felleskapet, og har gitt NHOs ledelse fullmakt til å bistå dem i arbeidet med å finne en løsning.

– Dette er halvparten av landets største fastlandsnæring – og det er en aktør som har en sentral rolle i samfunnsutviklingen. Dersom utmeldingen fra NHO BN blir en realitet, vil det ikke endre på samarbeidsklimaet. Vi vil fortsatt være pragmatiske og løsningsorienterte, og søke allianser og samarbeid til det beste for våre medlemmer, avslutter Stig Bech.

Powered by Labrador CMS