Utvikling:

DOG NOE REDUSERT AREAL: Ifølge Advokatfirmaet DLA Piper ivaretar alternativet Odd Fellow Ordenens ønske om økt areal til kontorlokaler, «dog noe redusert».
DOG NOE REDUSERT AREAL: Ifølge Advokatfirmaet DLA Piper ivaretar alternativet Odd Fellow Ordenens ønske om økt areal til kontorlokaler, «dog noe redusert».

Nabostriden i Stortingsgata: Pecunia foreslår alternativ løsning for påbygg

Pecunia har engasjert Meinich Arkitekter for å utarbeide et alternativt forslag til påbygg i Stortingsgata 28. Odd Fellow Ordenen avviser forslaget.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har flere ganger omtalt det omstridte prosjektet i Stortingsgata 28, der Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet. Pecunia, som eier naboeiendommen Haakon VIIs gate 5 (Hemsen-gården), har hele tiden vært kritisk til planene. Selskapet mener påbygget vil vesentlig forringe dagslysinnslippet til Hemsen-gården – regnet som ett av de beste kontorbyggene i CBD-området Vika.

Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.
Odd Fellow Ordenen vil bygge 6 etasjer over den eksisterende bakgårdsbebyggelsen, noe som er 3 etasjer høyere enn dagens bebyggelse mot gateløpet.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Oslo bystyre, men Pecunia-selskapet Haakon VIIs gate 5 Holding AS (HVII5) – gjennom Advokatfirmaet DLA Piper – klaget på vedtaket. I mars i fjor ga Statsforvalteren i Oslo og Viken klager medhold. Dermed ble bystyrevedtaket satt til side, og saken ble sendt tilbake til Plan- og bygningsetaten (PBE) for ny behandling.

Nå har partner Tone Gjertsen sendt enda et brev til PBE, samt et konkret forslag til alternativ påbyggsløsning utarbeidet av Meinich Arkitekter. I tillegg er det utarbeidet en ny dagslysberegning «som bekrefter HVII5s tidligere anførte dagslyskonsekvenser, og samtidig vises at ved den alternative påbyggsløsningen vil konsekvensene bli minimale».

Når vi bygger nytt, må vi også tenke på eksisterende arbeidsplasser. I denne saken tror jeg en bærekraftig fortetting kan gjøres gjennom samarbeid mellom oss naboer.

Petter Neslein, administrerende direktør i Pecunia

– HVII5 tok i oktober 2021 initiativ til et møte overfor eierne av Stortingsgata 28, Odd Fellow Logen, og foreslo at partene skulle se på alternative påbyggingsmuligheter med mindre skadevirkning for naboene. Et møte ble gjennomført, og i etterkant tok HVII5 initiativ til at partene skulle engasjerte en felles lyskonsulent for så langt mulig få en avklaring av dagslyskonsekvensene av Stortingsgaten 28s påbygg siden anslagene fra partene varierte så mye. Forslaget ble fremsatt i e-post 3. november. HVII5 fikk imidlertid ingen tilbakemelding på e-posten og valgte derfor selv å få gjennomført en ny dagslysstudie, kvalitetssikret av NTNU, skriver Gjertsen i brevet.

Samtidig ble Meinich Arkitekter engasjert for konkret å utrede om det er mulig å bygge på Stortingsgaten 28 uten de store dagslyskonsekvensene for eksisterende, velfungerende arbeidsplasser i Haakon VIIs gate 5 og Olav Vs gate 1. Meinich Arkitekter har foreslått et 4 etasjes påbygg, med inntrapping mot Ringsgangen.

– Dette alternativet er vurdert av lysspesialistene, og de bekrefter at alternativet vil gi svært liten negativ lyseffekt på eksisterende arbeidsplasser i Haakon VIIs gate 5 og Olav Vs gate 1, heter det i brevet.

Ifølge Gjertsen ivaretar alternativet følgende:

• Stortingsgaten 28s ønske om økt areal til kontorlokaler, dog noe redusert 


• Stortingsgatens 28s ønske om å sikre offentlig tilgjengelig takterrasse ved å muliggjøre direkte 
adgang til ny takterrasse 


• Stortingsgaten 28s behov for direkte forbindelse mellom fløyene 


• De kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene, ved at et slikt påbygg vil knapt være synlig fra 
gateplan 


– Med tanke på at en ny reguleringsprosess vil bety ytterligere forsinkelser for Stortingsgaten 28s prosjekt, bemerkes at Meinich Arkitekters alternativ antakelig vil kunne behandles direkte fra kommuneplanen uten en ny reguleringsplan. Dersom dette alternativet velges, vil Stortingsgaten 28 kunne spare inn mye av den tapte tiden, skriver Gjertsen i henvendelsen til PBE.

Administrerende direktør Petter Neslein i Pecunia skriver i en e-post til Estate Nyheter at de som nabo «selvsagt har forståelse for at det vil og skal skje fortetting i sentrale deler av Oslo».

– Men når vi bygger nytt, må vi også tenke på eksisterende arbeidsplasser. I denne saken tror jeg en bærekraftig fortetting kan gjøres gjennom samarbeid mellom oss naboer, skriver han.

Ole Fjelldal, daglig leder i A/S Stortingsgaten 28, påpeker at dette er en planprosess som har pågått siden 2015.

– Vi har et positivt vedtak i bystyret bak vårt planalternativ, men prosessen er ikke avsluttet pga en saksbehandlingsfeil hos PBE knyttet til et rekkefølgekrav. Gjennom hele prosessen har nabo aktivt motarbeidet vårt forslag, noe som har ført til en svært lang prosess som nå strekker seg over mer enn 6 år, skriver Fjelldal i en e-post til Estate Nyheter.

– Det stemmer at vi har fått tilsendt noen skisser, men på ingen måte et fullverdig alternativ som også ivaretar vårt behov for økt areal og bedre utnyttelse av eksisterende areal. De skissene vi har sett, tilsvarer et nullalternativ. Å ettergå nabos alternativ vil innebære betydelige forsinkelser og kostnader i en allerede svært omfattende prosess. Nabos intensjon har aldri vært å imøtekomme våre behov ved en utbygging, men vi har høflig stilt i et møte for å høre synspunkter.

Å ettergå nabos alternativ vil innebære betydelige forsinkelser og kostnader i en allerede svært omfattende prosess.

Ole Fjelldal, daglig leder i A/S Stortingsgaten 28

Når det gjelder dagslys «har dette vært gjennombehandlet (over år) og vedtatt av Oslo bystyre - og Pecunias klage til Statsforvalteren på dette punkt ble ikke tatt til følge. Dette er således et avsluttet kapittel».

– Vi har som mål å gjennomføre reguleringsprosessen med det samme alternativet som bystyret tidligere har gitt sin støtte til, skriver Fjelldal.

Powered by Labrador CMS