HISTORISK KONTEKST: Planforslaget legger opp til å spille på lag med den historiske konteksten.
HISTORISK KONTEKST: Planforslaget legger opp til å spille på lag med den historiske konteksten.

Nå skal Christian Ringnes bygge boliger på reperbanen i Oslo

Selve reperbanen brant ned i 2008, men spinneribygningen står fremdeles igjen.

Publisert

– Planforslaget legger opp til å spille på lag med den historiske konteksten, slik at ny bebyggelse som foreslås legges i et bebyggelsesmønster som tar hensyn til både den gjenværende bevaringsverdige teglbygningen og den langstrakte strukturen som kjennetegnet den nedbrente reperbanen, skriver Hammer Arkitekter i bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Tvetenveien Oslo øst.

UTEAREALER: Det skal etableres «gode uteoppholdsarealer som vil fungere som felles arealer for lek og opphold for beboerne i planområdet».
UTEAREALER: Det skal etableres «gode uteoppholdsarealer som vil fungere som felles arealer for lek og opphold for beboerne i planområdet».

Bestillingen er gjort på vegne av Timms Reperbane AS, hvor Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar er største aksjonær.

Ifølge arkitektselskapet skal det foreslåtte grepet bidra til å understreke den historiefortellende karakteren planområdet har, i tillegg til å gi et godt utgangspunkt for å utforme gode boenheter som legger til rette for høy livskvalitet. I bestillingen skisseres det 62 boliger med et samlet areal på 6.893 kvadratmeter.

Eiendommen har siden 1881 huset reperbane for tauproduksjon, noe som gjenspeiles i
tomtens langstrakte form. Selve reperbanen var oppført i tre og brant ned i 2008.

Spinneribygningen (ca. 5.700 kvm) står fortsatt oppført på eiendommen, og nyttes i dag av ulike bedrifter til kontorformål. Spinneribygningen er både kommunalt og statlig listeført som «Enkeltminne – prioriterte kulturminneinteresser» og anses følgelig som bevaringsverdig.

– Spinneribygningen har vært gjenstand for utallige endringer opp gjennom historiens løp, og ønskes videreført i sin helhet, skriver arkitektselskapet til PBE.

Den ubebygde delen av eiendommen brukes hovedsakelig til overflateparkering.

– Bebyggelsen som foreslås, består av en lengre rekke bygg;
leilighetsbygg med saltak lengst nord på tomten og
fem rekker med rekkehus med saltak som strekker seg sydover på den langstrakte tomten. Bebyggelsen er utformet med et formspråk som skal skape assosiasjoner til den historiske utformingen av reperbanen, der grindene som utgjorde hovedkonstruksjonen i reperbanen er et sterkt visuelt lesbart element i den nye bebyggelsen, heter det i henvendelsen til PBE.

Ved å dele opp bebyggelsen i flere rekker «skapes det gode mellomrom som gir siktlinjer for den bakenforliggende nabobebyggelsen (mot gravlunden)».

– Videre etableres det i disse mellomrommene gode uteoppholdsarealer som vil fungere som felles arealer for lek og opphold for beboerne i planområdet.

Powered by Labrador CMS