PASS PÅ: Eventuelle feil i eiendomsskattetaksten rettes ikke av seg selv, og eiendomsbesittere bør derfor være påpasselig med å kontrollere nye takster og eventuelt fremsette en klage, skriver artikkelforfatterne.

Nå kommer eiendomsskatten

For skatteåret 2024 må kommunene skrive ut eiendomsskatten før 1. mars. I kommuner der det innføres eiendomsskatt for første gang, er fristen innen utgangen av juni.

Publisert Sist oppdatert

For næringseiendommer og andre eiendommer der kommunen fastsetter takstene, skal taksering normalt gjennomføres hvert tiende år. Eiendomsskattetaksering er masseforvaltning; mange eiendommer skal takseres på relativt kort tid, hvilket innebærer stor risiko for at feil kan oppstå.

ADVOKAT OG PARTNER: Petter Aasrum Bjørklund.

Mange kommuner har også begrensede ressurser til rådighet for å gjennomføre takseringen.

Eventuelle feil rettes ikke av seg selv, og eiendomsbesittere bør derfor være påpasselig med å kontrollere eiendomsskattetaksten og eventuelt fremsette en klage. 

Alle kan klage – også de som ikke har fått ny takst i år – såfremt det ikke tidligere har vært klaget på samme forhold innenfor gjeldende tiårsperiode. 

Hva kan det klages over? 

Det må skilles mellom boligtakster fastsatt av Skatteetaten, og takster fastsatt av kommunen. Boligtakster må påklages til Skatteetaten, mens klager over de kommunale takstene behandles av kommunen selv.

ADVOKAT OG PARTNER: Kristian Villersø Råum.

Det vanligste klagegrunnlaget på kommunale takster er rene faktafeil, eksempelvis at det er lagt til grunn feil areal. Slike feil er normalt enkle å dokumentere og vil bli rettet av kommunene ved en klage. Andre aktuelle klagegrunnlag, som det gjerne kan være vanskeligere å få medhold i, kan være brudd på likhetsprinsippet eller at taksten går ut over objektivisert markedsverdi.

Klagefristen 

Klagefristen løper ut seks uker fra skatteseddelen er sendt ut og eiendomsskattelistene er offentliggjort. Klagefristen løper derfor som regel ut i løpet av april.

Klageprosessen 

Når kommunen mottar en klage, vil den normalt først bli behandlet av den kommunale takstnemnda, som dermed får en mulighet til å omgjøre sitt eget vedtak. Dersom takstnemnda ikke vil omgjøre sitt eget vedtak, går klagen videre til en egen klagenemd.

Klagenemda har full overprøvingskompetanse; de kan derfor gi klager medhold og sette taksten ned, men nemnda kan også sette eiendomsskattetaksten opp. I praksis ser vi likevel sjelden at dette skjer.

I de tilfellene der klagenemda ikke gir klager medhold vil taksten bli stående, med mindre skattyter bringer taksten inn for domstolene. Søksmålsfristen er seks måneder fra klagenemdas vedtak. 

Dekning av sakskostnader 

Den som har klaget og får medhold, kan ha krav på å få dekket sine omkostninger til eksempelvis advokat eller andre rådgivere. Vilkårene er at

· kostnadene har vært vesentlige og nødvendige for å få endret vedtaket,

· endringen ikke skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, 

· ikke andre særlige forhold taler imot tilkjennelse av sakskostnader. 

Artikkelforfatterne er partnere i EY

Powered by Labrador CMS