SISTE FORSLAG: Planforslaget foreslås nå redusert til 22 rekkehus og tomannsboliger.
SISTE FORSLAG: Planforslaget foreslås nå redusert til 22 rekkehus og tomannsboliger.

Kuttet først fra 70 til 30 boliger. Nå prøver de med 22

Først truet PBE med å stanse planinitiativet. Så kom Statsforvalteren i Oslo og Viken med innsigelse. Nå foreligger nok en forslag fra Øverligrenda AS.

Publisert

I juli 2019 bestilte Alliance Arkitekturstudio oppstartsmøte hos Plan-og bygningsetaten (PBE) for et 9,2 mål stort planområde med adresse Øverliveien 6 på Klemetsrud i Oslo syd. Av henvendelsen fremgikk det at Øverligrenda AS ønsket å oppføre 70 boliger på tomten.

Planforslaget åpner for etablering av mange boenheter i Oslos periferi, langt fra skinnegående kollektivtransport.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

PBE truet imidlertid med å stanse planinitiativet. I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte uttalte etaten at planinitiativet må reduseres i utnyttelse og at typologien må endres til rekkehus/småhus.

Dette resulterte i at forslagsstiller utarbeidet et nytt forslag, som omfattet 30 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus. Da kom imidlertid Statsforvalteren i Oslo og Viken på banen og fremmet innsigelse til foreslått detaljregulering.

– Planforslaget åpner for etablering av mange boenheter i Oslos periferi, langt fra skinnegående kollektivtransport. Vi mener planforslaget er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og gjeldende kommuneplan, skrev Statsforvalteren i et brev til PBE.

– Vi fremmer også innsigelse til planforslagets støybestemmelser. Støybestemmelsene er uklare og må gjøres tydeligere for å sikre tilstrekkelig bokvalitet, dersom det skal tillates boligbygging i støyutsatt område, heter det i brevet.

Nå er det gjort ytterligere endringer i prosjektet. I et svar til innsigelsen skriver Stein Halvorsen Arkitekter at planforslaget nå foreslås redusert til 22 rekkehus og tomannsboliger. Boligene er over tre plan og er plassert langsmed kotene for å tilpasses til øvrig bebyggelse i området.

Ved endring til rekkehus er det også bestemt å ikke bygge felles parkeringskjeller. Alle boenheter vil nå få egen parkeringsgarasje til én bil ved egen bolig. Antall parkeringsplasser blir da redusert tilsvarende som antall boliger, dvs. 22 stk.

Arkitektselskapet har også lagt inn en ny støybestemmelse for å imøtekomme innsigelsen.

Øverligrenda AS eies av Bergmo Eiendom AS, Høie Investering AS og Granheim Eiendom AS.

Powered by Labrador CMS