ALTERNATIV 2: I dette alternativet foreslås et kombinasjonsbygg med næring på bakkeplan, men med supplerende boligetasjer og uteoppholdsareal.
ALTERNATIV 2: I dette alternativet foreslås et kombinasjonsbygg med næring på bakkeplan, men med supplerende boligetasjer og uteoppholdsareal.

Kort vei til togstasjonen - da ser utvikleren muligheter

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten skisseres det både næring og boliger.

Publisert

På vegne av FagerStad Utvikling har AART architects bestilt planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for prosjektet Hauketo sentrum i Oslo sør. I gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt til arealformål til «Bebyggelse og anlegg, fremtidig utvikling (ytre by)».

ALTERNATIV 1: Dette alternativet undersøker mulighetene for et rent næringsbygg bestående av én etasje.
ALTERNATIV 1: Dette alternativet undersøker mulighetene for et rent næringsbygg bestående av én etasje.

– Sett i sammenheng med eiendommens beliggenhet tett på Hauketo Stasjon, har vi undersøkt to ulike muligheter for utvikling av eiendommen (på et tidlig stadium), skriver arkitektselskapet.

Det første alternativet undersøker mulighetene for et rent næringsbygg bestående av én etasje med utnyttelse på ca. 1.500 kvadratmeter. Byggets omfang og utforming tillater etablering av et «tettstedssenter» med funksjoner som dagligvare og andre dagligdagse handels- og servicefunksjoner, sentralt tilgjengelig for beboere i området.

Alternativ 2 foreslår et kombinasjonsbygg med næring tilsvarende bygget i alternativ 1, men med supplerende boligetasjer og uteoppholdsareal. I foreløpige undersøkelser har AART utarbeidet en skisse med 4 boligetasjer ovenpå næringsflaten, utformet i en hesteskoform. Formen er utformet med hensyn til støy som genereres på tilliggende veier, og tilrettelegger for etablering av soverom, balkonger og uteoppholdsareal mot stille side.

– Dersom videre planlegging av eiendommen baseres på alternativ 2, må utformingen av bygningen utredes nærmere – herunder antall etasjer, høyder, form, volum og utnyttelse. Vedlagte skisser er kun ment som et foreløpig forslag, påpeker arkitektselskapet.

– Uavhengig av hvilket alternativ som utredes i videre planlegging, skal endelig forslag spille på Hauketos stedsidentitet, og knutepunktfortettingen skal bidra til transformasjon av området og gi muligheter til å forbedre de fysiske kvalitetene ved bymiljøet på Hauketo.