Juss:

VANT FREM: - Utbyggerne er godt fornøyde med at tingretten har konkludert med at det ikke foreligger grunnlag for et slikt gebyr, sier Schjødt-advokat Nicholas Giverholt.
VANT FREM: - Utbyggerne er godt fornøyde med at tingretten har konkludert med at det ikke foreligger grunnlag for et slikt gebyr, sier Schjødt-advokat Nicholas Giverholt.

Kommune felt for ugyldig tilknytningsgebyr

Lørenskog kommune vedtok i 2017 et nytt tilknytningsgebyr for tilkobling til avfallssuganlegg for nye boliger på Skårer-området i Lørenskog. Gebyrets formål var finansiering av kommunens oppføring av avfallssuganleggets hovedledninger og sentral. I en ny dom fra Romerike og Glåmdal tingrett er det nå slått fast at gebyret kommunen hadde innført ikke var lovlig.

Publisert Sist oppdatert

Det nye tilknytningsgebyret innebar at eier av boligen på tidspunktet for tilknytning til avfallssugnettet ble avkrevd en engangsbetaling på ca. kr. 20 000 i tillegg til det årlige renovasjonsgebyret.

Fem utbyggingsselskaper med prosjekter omfattet av det nye gebyret anla i 2021 sak for tingretten om gebyrets gyldighet. Enkelt forklart anførte utbyggerne at det ikke var lovhjemmel for å innføre et slikt engangs tilknytningsgebyr på renovasjonsfeltet, og at selvkostprinsippet satte skranker for det konkrete tilknytningsgebyret som Lørenskog kommune her hadde vedtatt.

Hovedforhandling i saken ble gjennomført i november 2022, og dom forelå rett før jul.

Retten enig med utbyggerne

Tingretten var fullt ut enig med utbyggernes anførsler om at et slikt engangs tilknytningsgebyr på renovasjonsfeltet ikke hadde rettslig grunnlag. Kommunens nye tilknytningsgebyr ble derfor kjent ugyldig av tingretten.

Retten uttaler i dommen at "Verken forurensningsloven, dens forskrifter eller forarbeider åpner uttrykkelig for å ilegge et slikt tilknytningsgebyr innenfor renovasjonsområdet i tillegg til årlige gebyr."

Videre skriver tingretten at gebyret er uforenelig med selvkostprinsippet, det vil si hvilke gebyrer kommunen kan avkreve den enkelte renovasjonsabonnent.

"Retten utelukker ikke at tilknytningsgebyr som dekker hele eller deler av investeringskostnaden kunne være aktuelt også for renovasjonsområdet. Dette må det være opp til lovgiver å bestemme. I mangel av uttrykkelig hjemmel i forurensingsloven eller klart støtte i andre relevante rettskilder, er retten kommet til at legalitetsprinsippet stenger for en slik løsning. (…) Uten uttrykkelig hjemmel fremstår ileggelsen av tilknytningsgebyret svarende til en forholdsmessig andel av størstedelen av kapitalkostnadene slik som her som en urimelig differensiering av gebyret som rammer de som er abonnenter på tilkoplingstidspunktet. Dette er i strid med forurensningsloven og reglene for selvkost."

- En lovgiveroppgave

Advokatfirmaet Schjødt ved advokatene Thomas Frøberg og Nicholas Giverholt førte saken i tingretten for utbyggerne.

- Utbyggerne er godt fornøyde med at tingretten har konkludert med at det ikke foreligger grunnlag for et slikt gebyr, uttaler advokat Nicholas Giverholt til Estate Nyheter.

- Som retten viser til, er det en lovgiveroppgave å beslutte om det skal være adgang til å innføre slikt engangs tilknytningsgebyr på renovasjonsfeltet. Når det ikke er gjort kan ikke kommunene selv beslutte at de har adgang til å innføre slike gebyrer, og deretter avkreve det fra renovasjonsabonnentene, avslutter advokat Giverholt.

Kommunen har ikke anket tingrettens dom, og dommen er dermed rettskraftig.

Powered by Labrador CMS