OSLO HORISONT: Ifølge KLP Eiendom er hotellet brikken som skaper liv i bygget, samt trygghet og trivsel i bymiljøet rundt – hele døgnet.

– Hotelltårnet er helt avgjørende for helheten i prosjektet, og kan ikke fjernes

KLPs vurdering er at dersom hotellet forsvinner fra prosjektet, «slik PBEs vurdering i praksis innebærer», vil både Schweigaards gate, taklandskapet og nærområdet bli lagt dødt etter arbeidstid.

Publisert Sist oppdatert

I mars i fjor ble det kjent at KLP Eiendom ikke lenger vil rive det gamle Postens brevsenter i Biskop Gunnerus gate 14B ved Oslo S. Selskapet kom frem til at det er svært lite bærekraftig å rive en så enorm konstruksjon. I stedet vil KLP Eiendom at det eksisterende bygget blir en grunnmur i utviklingsprosjektet som inneholder to høyhus.

– Hensikten med detaljreguleringsplanen er å styrke Oslo S-området som byens viktigste knutepunkt. Dette skal skje gjennom transformasjon av eksisterende bygg og oppføringen av to høyhus med arbeidsplasser, forretninger, serveringssteder, hotell og kulturvirksomhet i umiddelbar nærhet til knutepunktet, skriver fagkyndig Rodeo Arkitekter i planforslaget, som er lagt ut til nytt offentlig ettersyn.

Nå har KLP Eiendom sendt inn en merknader til plansaken. Merknadene er sendt på bakgrunn av Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag om å fjerne hotellet fra prosjektet.

– Hotelltårnet, som er det laveste av de to tårnene, er helt avgjørende for helheten i prosjektet og kan ikke fjernes. Hotellet er brikken som skaper liv i bygget, trygghet og trivsel i bymiljøet rundt – hele døgnet. En positiv energi denne delen av Oslo sentrum sårt trenger, skriver KLP Eiendom.

– Å fjerne hotellet vil bety å fjerne arbeidsplasser samtidig som det er et brudd på det estetiske grunnlaget i prosjektet. Dette prosjektet handler om å gjenbruke Postens gamle brevsenter som har stått tomt i 13 år, og skape et nytt og unikt prosjekt i sentrum som åpner opp Schweigaardsgate, gir en ny inngang til Oslo S og etablerer et stort nytt grønt byrom for alle. I det prosjektet, som kommer til å bli en attraksjon, er hotellet helt sentralt, heter det i uttalelsen.

I brevet vises det til at KLP har vært gjennom 12 år med planprosess med PBE for å tilpasse Oslo Horisont til behovene rundt Oslo S.

– Det har også vært ført en nær og positiv dialog med store tilliggende aktører som BaneNor og Statens vegvesen. Der PBE gjennom planprosessen har kommet med konkrete tilbakemeldinger, har forslagsstiller i all hovedsak tilpasset prosjektet. Det inkluderer også justering av hotelltårnet der PBE i forrige høring mente det var behov for større avstand til Posthuset, skriver KLP.

– I PBEs forslag som nå er lagt frem for offentlig ettersyn, foreslår etaten uten forvarsel å fjerne hotellet fra prosjektet. KLP oppfatter dette som uforutsigbart og underlig da hotellet har ligget inne i prosjektet de siste 8 årene uten at PBE har fremmet dette synet tidligere.

KLP har forståelse for at PBE alltid vil ta forbehold om at de vil gjøre endelige vurderinger når et komplett planforslag har blitt innsendt. Selskapet har også forståelse for at det vil være uenighet om enkelte områder i prosjektet, særlig ut mot offentlig ettersyn.

– Men avviket mellom signalene i prosessen og PBEs alternativ er her for stort, mener selskapet.

KLPs vurdering er at dersom hotellet forsvinner fra prosjektet, slik PBEs vurdering i praksis innebærer, vil både Schweigaards gate, taklandskapet og nærområdet bli lagt dødt etter arbeidstid, med tilhørende reduksjon av opplevelsen av trivsel og trygghet.

– For å sikre at Oslo Horisont fyller sin rolle som en bylivsgenerator, også på kveldstid og i helger, har man valgt å inkludere et hotell i bygningen. Hotellet vil bidra til å gjøre Biskop Gunnerus’ gate 14B til en mer levende og interessant adresse, med reisende og besøkende, ikke bare ansatte. Hotellet kan også bidra til å understøtte Oslo Horisont og Vaterland som en møteplass for både servering, kultur og konferanse.

Siden starten av prosjektet har KLP med arkitektgruppen vært opptatt av å unngå et innadvendt prosjekt. Hotellet har vært en av nøkkelstrategiene for å unngå nettopp dette.

– Selv om byutviklingen i sentrum øst har kommet langt, med nye destinasjoner som Stasjonsallmenningen i Bjørvika eller Teaterplassen på Grønland, har mange et inntrykk av Bussterminalen-området som mørkt og delvis utrygt. Et hotell vil sørge for flere øyne på gateplan og dermed øke graden av opplevd sikkerhet. Dette vil også gjelde for det nye taklandskapet. Dersom det skal fungere som et trygt og godt byrom må det være aktive fasader og øyne som følger med også her.

KLP mener PBEs alternativ er «et betydelig svakere prosjekt for nærområdet generelt og for utviklingen av Oslo S spesielt, når det gjelder potensialet for byliv og strøksutvikling i Schweigaards gate».

– Kvaliteter som bolig, studentbolig eller hotell er ofte noe som etaten mener skal inn i et prosjekt for å gi mer liv til et nærområde på kveldstid, men her er dette tvert imot tatt bort uten at samme etat problematiserer konsekvensene. Dette mener vi er uheldig. KLP vil derfor være tydelig på at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet i tråd med intensjonene uten hotellet, heter det i uttalelsen.

Powered by Labrador CMS