FEIL PÅ FEIL: Fritidsboligen var nyoppført, men viste seg å ha vesentlige mangler. Nå er kjøperne tilkjent erstatning som tilsvarer nesten halvparten av kjøpsprisen på eiendommen.

Kjøpte hytte til 3,9 mill. Ble deretter tilkjent tre millioner kroner i erstatning

Det meste var feil med den nyoppførte fritidsboligen. Borgarting lagmannsrett er nådeløs overfor byggmesteren.

Publisert Sist oppdatert

- Lagmannsretten mener at det totale omfanget av manglene kvalifiserer som «massive» feil.

Slik oppsummerer Borgarting lagmannsrett i en dom, hvor bakgrunnen er en feide mellom et ektepar og en byggmester, et takstselskap og takstselskapets forsikringsselskap. Ekteparet kjøpte en nyoppført hytte i Fredrikstad kommune fra en privat selger, men etter hvert dukket det opp en rekke mangler.

Kjøperne gikk etter byggmesteren som hadde satt opp hytta, med bakgrunn i at han hadde ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Ekteparet tapte først saken i tingretten. De valgte å anke, og lagmannsretten er klar på at byggmesteren må stå til ansvar for manglene.

Og manglene, de var mainge. De første problemene meldte seg med vannskader på badet. Siden ble det oppdaget flere vannskader, denne gangen på stua.

Under arbeidet med å utbedre skadene, ble det påvist underdimensjonering av både vegger, tak og gulv. Videre ble det påvist mangler ved konstruksjonen av yttertaket, drenering og ventilering av utvendig kledning av vinduer og vindtetting/vindsperre i raft og vegger.

- Alvorlige mangler

- Lagmannsretten har (…) kommet til at det er påvist omfattende bygningsmessige mangler ved fritidsboligen. Det er alvorlige mangler ved utførelsen av undertaksbelegget og lufting av yttertaket. Vindtetting /vindsperre i raft og vegger er mangelfullt utført. Det samme gjelder utførelsen av kledningen, inkludert overganger mellom vinduer og døråpninger. Det er ikke etablert tilstrekkelig bæring for taket og overdekning over vinduer er alvorlig underdimensjonert. Eksisterende fundamentering av fritidsboligen og terrassen er mangelfull, og bæresystemet for gulv og bjelkelag er mangelfullt også etter at bæresystemet på fritidsboligens fremre del har blitt utbedret.

Lagmannsretten finner det klart at manglene som er påvist, har oppstått som en direkte konsekvens av byggmesterens brudd på sine offentligrettslige plikter. På bakgrunn av forklaringene til byggmesteren og selgeren av hytta, legger lagmannsretten til grunn at det ikke var gjort noen form for prosjektering ved oppføringen av fritidsboligen.

Under rettssaken kom det frem at byggmesteren hadde vært lite til stede under oppføringen av hytta. Arbeidet ble utført av to utenlandske håndverkere som byggmesteren hadde leid inn. Retten slår fast at «det fullstendige fraværet av prosjektering» får betydning for vurderingen av byggmesterens rolle som ansvarlig utførende.

Mener taksten var villedende

Det hører med til historien at den samme byggmesteren sørget for en verdi- og lånetakst som ble brukt i forbindelse med salget av fritidsboligen. Dermed ble takstselskapet og takstselskapets forsikringsselskap trukket inn i saken. Lagmannsretten har etter en samlet vurdering kommet til at informasjonen i taksten var villedende.

- Slik lagmannsretten ser det skulle taksten ha inneholdt informasjon om at (byggmesteren, red. anm.) hadde totalansvaret for oppføringen av fritidsboligen. Den burde også ha inneholdt opplysninger om at det ikke ble prosjektert i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

I etterkant av at det ble oppdaget feil med fritidsboligen, hentet kjøperne inn flere rapporter. Lagmannsretten har i det store og hele støttet seg til disse rapportene, og har utmålt den totale erstatningen til 1.761.591 kroner.

I tillegg er byggmesteren dømt til å betale kjøpernes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten med henholdsvis 692.431 kroner og 593.003 kroner. Dermed havnet erstatningssummen på rundt tre millioner kroner. I tillegg kommer byggmesterens egne sakskostnader.

- Riktig og viktig dom

Prosessfullmektig for ekteparet var advokatene Ole Tokvam og Mads Langeland i Bing Hodneland.

- Vi mener dommen er riktig og viktig, sier Tokvam og Langeland til Estate Nyheter. 

De utdyper slik:

- Lagmannsretten for det første slår fast at når en byggmester påtar seg ansvarsrett for oppføring av en fritidsbolig, og ikke oppfyller siner forpliktelser som er pålagt han av det offentlige, har han ansvar etter det ulovfestede erstatningsansvar ovenfor de som i ettertid har kjøpt hytta når den har alvorlige mangler på grunn av hans manglende oppfyllelse av sine offentligrettslige plikter.

- For det andre slår lagmannsretten fast at en takstmann har ansvar etter det såkalte informasjonsansvaret for mangelfulle opplysninger, når han avgir en takst og velger å ikke innta i taksten negative opplysninger han har om eiendommen knyttet til at han selv var den som hadde ansvarsrett når hytta ble oppført.

Dommen er rettskraftig.

Powered by Labrador CMS