PARK OG NÆRINGSBYGG: Hensikten med planforslaget er å realisere et prosjekt som omfatter en park og tilhørende næringsbygg.
PARK OG NÆRINGSBYGG: Hensikten med planforslaget er å realisere et prosjekt som omfatter en park og tilhørende næringsbygg.

PBE vil ha enda mer park - vurderer å avslå å legge ut forslaget til offentlig ettersyn

Hav Eiendom vil forvandle parkeringsplassen ved Oslo Børs til en perle, men Plan- og bygningsetaten mener det må settes av mer plass til park.

Publisert

I mars bestilte Grape Architects – på vegne av Hav Eiendom – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for den 7,7 mål store nabotomten til Oslo Børs mot Bjørvika.

– Nå ser vi frem til å komme videre i prosessen, og til å ta fatt på arbeidet med å forvandle den kjedelige parkeringsplassen til en skikkelig perle, uttalte administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom i forbindelse med ny oppstart av planarbeidet for Sadelmakerhullet.

Hensikten med planforslaget er å realisere et prosjekt som omfatter en park og tilhørende næringsbygg fylt med kontorarbeidsplasser, aktive førsteetasjer og med funksjoner og tilbud som gagner Oslos befolkning og besøkende. Stikkord er café og restaurantvirksomhet i første etasjene, men også mulige funksjoner som f.eks. fiskehall, grønnsaksmarked og utstillinger. Hensikten er også å bidra til å løfte området utover planområdets grenser.

I henvendelsen til PBE ble det skissert en bygningsmasse med et bruksareal på 10.500 kvadratmeter.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver PBE at foreslått utvikling vil bidra til økt byliv og gode forbindelser. Etaten påpeker imidlertid at «det må sikres mer reelt parkareal og åpenhet mellom Børsen og Operaen, i tråd med Bjørvika-planens rammer».

– Dersom parkarealets størrelse og åpenheten mellom Børsen og Operaen ikke sikres i planforslaget i tråd med våre anbefalinger, vil PBE vurdere å avslå å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn jf. pbl § 12-11, eventuelt stille med eget planalternativ, fremgår det av område- og prosessavklaringen.

Etaten ber også Hav Eiendom om å undersøke muligheten for å etablere boliger i planarbeidet.

– Handlingsplanen for Kvadraturen legger opp til en økt andel boliger for å vitalisere området. En større andel beboere tilfører området en større variasjon i bruk og bidrar til mer byliv etter arbeidstid. Dette vil øke opplevelsen av trygghet og gi ringvirkninger i form av lengre åpningstider og nye typer tilbud, skriver PBE.

Etaten kommer med anbefalingen på tross av at tiltakshaver har kommet til at planområdet ikke er egnet til boligformål.

– Spørsmålet om egnethet for bolig har vært bredt diskutert og utredet i forbindelse med planarbeidet for felt A4, i umiddelbar nærhet til planområdet for A5. Det vises til dialog og informasjonsutveksling om egnethet for boliger i området generelt og spesielt tilknyttet plansaken for felt A4. Vi viser til brev fra PBE den 28.09.2021 der det orienteres om utfallet av dialogen mot forslagsstiller og Statens vegvesen, og at alternativet med bolig ikke kan anbefales av PBE, heter det i et notat fra Hav Eiendom, Grape Architects, So-La og Byantropologene.

Powered by Labrador CMS