HALVERT: Antall boliger i prosjektet er nesten halvert sammenlignet med den vedtatte reguleringsplanen i 2018.
HALVERT: Antall boliger i prosjektet er nesten halvert sammenlignet med den vedtatte reguleringsplanen i 2018.

Huseby-prosjektet til Höegh Eiendom og Lars Windfeldt får skryt av Rådet for byarkitektur

Höegh Eiendom og Winta Eiendom har planer om 130 boliger på Huseby, og får støtte av Rådet for byarkitektur.

Publisert Sist oppdatert

I oktober i fjor sendte Nordic Office of Architecture – på vegne av Höegh Eiendom og Lars Windfeldts Winta Eiendom – inn et nytt planforslag for Sørkedalsveien 148-150, som består av det tidligere bygget til Forsvarets Overkommando (FO) på Huseby i Oslo vest. Plansaken har pågått siden 2004, men nå håper utbyggerne å komme i mål med det nye forslaget, som omfatter 130 boliger.

Rådet for byarkitektur

Oppnevnes av byrådet, og uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende. Rådet har følgende medlemmer i perioden 2020-2024: Tanja Lie (arkitekt), Dagfinn Sagen (arkitekt), Aaste Gulden (landskapsarkitekt), Knut A. Fjel (murmester), Gro Sandkjær Hanssen (statsviter og forsker) og Bjørnar Johnsen (arkitekt).

Rådet for byarkitektur er i alle fall positive til prosjektet.

Forslagsstiller har utarbeidet to alternativ med henholdsvis 3,5 og 7 mål avsatt til friområde. Plan- og bygningsetaten fremmer et alternativ med 10 mål friområde, delvis på Forsvarets tomt, etter bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling.

Rådet har stor sans for et arkitektonisk hovedgrep «som videreutvikler en typologi med det store objektet i et landskap».

– Bygningsvolumets innside og utside med en generøs åpning mot Mærradalen er et tydelig formalt prinsipp. Alternativ 1 viser en større utnyttelse med en mindre åpning mot grøntdraget, mens alternativ 2 har en noe lavere utnyttelse. Rådet støtter at det er alternativ 1 som tas videre, uttaler rådet.

De mener det er viktig at endelig reguleringsplan sikrer de arkitektoniske kvalitetene som vises i illustrasjonene når det gjelder balkongenes utstrekning, atrier, planfelt og gangsoner.

– Området rundt gangstien mellom Mærradalen og bygningen, som ligger tett på gravhaugen, virker trangt. Bygningsvolumet ved gravhaugen kan med fordel bli smalere akkurat her. Ellers er det viktig at de arkitektoniske intensjonene i illustrasjonene følges opp i den videre bearbeidingen av forslaget, uttaler rådet, som mener plangrepet ivaretar hensynet til naturverdier, kulturminneinteresser og landskapsverdier på en god måte.

Rådet for byarkitektur «ser frem til at prosjektet bygges», fremgår det av møtereferatet.

Powered by Labrador CMS