4-6 ETASJER: Både næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen er planlagt i 4-6 etasjer.
4-6 ETASJER: Både næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen er planlagt i 4-6 etasjer.

Har planer om 260 boliger og 5.500 kvm næring i Trondheim

Det 21 dekar store planområdet er beliggende på Leangen, øst for Trondheim sentrum.

Publisert

På vegne av forslagstiller Gildheimsvegen AS, som eies av Fagerstrand Eiendom og Trym Bolig, har Arcasa arkitekter utarbeidet et planforslag for eiendommene Travbanevegen 6 og Gildheimsvegen 2, 4, 6 og 8 på Leangen. Planforslaget er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med boligbebyggelse med opptil 260 boliger og 5.500 kvadratmeter næring, forretning, annen offentlig/privat tjenesteyting, verksted og lager. Boligområdet skal være mest mulig bilfritt med parkeringsanlegg under bakken. Interne uterom og forbindelser gjennom området skal tilrettelegge for grønn mobilitet og tilgjengelighet til miljøvennlig transport.

– Det planlegges bebyggelse med næringslokaler langs Innherredsveien. Disse vil virke som skjerming av boligbebyggelsen mot støy og støv, fremgår det av planforslaget,

Både næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen er planlagt i 4-6 etasjer. Samlet bruksareal innenfor planområdet skal ikke overstige 27.500 kvadratmeter BRA. Av dette kan boligformål utgjøre maks 22.000 kvadratmeter.

Planområdet brukes i dag til boligbebyggelse og næring. Vest for området fortsetter boligbebyggelsen. Sør og øst for planområdet ligger Leangen travbane med tilhørende anlegg. I nord begrenses planområdet av Innherredsveien, som er en sterk trafikkert innfartsåre til Trondheim sentrum.

– Stedet vil endre karakteren ved at det, sammen med utbygging på Tungavegen 1, vil bli en ny, tett, bydel med bymessig karakter. Grønne drag vil forbinde de enkelte delområdene. Utflytende grenser mellom næring og boligbebyggelsen vil strammes opp, og boligbebyggelsen vil knytte seg direkte til eksisterende blokkbebyggelse i Gildheimsvegen og planlagt boligbebyggelse i Tungavegen 1, skriver arkitektselskapet i planforslaget.