FØYER SEG INN: Ifølge Riksantikvaren vil det nye bygget føye seg inn i det etablerte bygningsmiljøet og de etablerte byggehøyder i området.
FØYER SEG INN: Ifølge Riksantikvaren vil det nye bygget føye seg inn i det etablerte bygningsmiljøet og de etablerte byggehøyder i området.

Riksantikvaren kan akseptere at Spektrum blir 112 meter høyt

– Et bygg med en slik høyde vil være godt synlig fra sentrale ståsteder i Oslo, men likevel føye seg inn i det etablerte bygningsmiljøet og de etablerte byggehøyder i området, uttaler Riksantikvaren.

Publisert

I september i fjor skrev Estate Nyheter at Riksantikvaren reiser innsigelse til planene for Oslo Spektrum.

– Byggehøydene er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser. Dette gjelder særlig forholdet til Akershus festning, uttalte Riksantikvaren.

Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger». Det skal gi plass til kongresser for opptil 3.000 mennesker i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen allerede har.

For å utnytte den sentrale lokaliseringen i knutepunktet ved Oslo S, og å sikre finansieringen, er kontorarealer en del av programmet for utbyggingen.

Det foreslåtte høyhuset vil ha tilnærmet lik høyde som Oslo Plaza og Posthuset.

Revidert forslag

Etter innsigelsen fra Riksantikvaren har forslagsstiller sendt Plan- og bygningsetaten (PBE) et revidert materiale som viser et høyhus med noe reduserte høyder (kote 112) sammenlignet med det opprinnelige (kote 120,4). Forslagsstiller har etter avtale med PBE og Riksantikvaren utarbeidet det materialet som er nødvendig for å ta stilling til virkningen av disse reviderte byggehøydene. Dette materialet er så oversendt Riksantikvaren for vurdering opp mot den nevnte innsigelsen.

I responsen på det reviderte planforslaget påpeker Riksantikvaren at det tas forbehold om at den foreløpige vurderingen er av høydevirkningen, og ikke en vurdering av hele planforslaget, «da vi ikke har mottatt fullstendig oppdatert planforslag etter at vi reiste innsigelse». En endelig avklaring av innsigelsespunktene vil først skje når de får bekreftet at de punktene som det redegjøres for i dette brevet, følges opp i den endelige planen.

Riksantikvaren har imidlertid kommet frem til at de vil kunne akseptere en høyde på 112 m.

Godt synlig

– Et bygg med en slik høyde vil være godt synlig fra sentrale ståsteder i Oslo, men likevel føye seg inn i det etablerte bygningsmiljøet og de etablerte byggehøyder i området. Det materialet som er utarbeidet (sol/skyggediagram) viser også at det høyhus med den foreslåtte byggehøyden (kote 112) ikke vil komme i vesentlig negativ konflikt med Akershus festning eller Prinds Christian Augusts Minde. Dette var kulturmiljøer som ble vektlagt i vår opprinnelige innsigelse, skriver Riksantikvaren i et brev til PBE.

For å ivareta ønsket om en nedtrapping av høydene fra Oslo Plaza og vestover, ville det etter Riksantikvarens vurdering vært ønskelig med en ytterligere reduksjon av byggehøydene.

– På tross av dette, vil vi kunne akseptere en byggehøyde på inntil kote 112 for Oslo Spektrum.

Riksantikvaren vil gi en endelig uttalelse i saken når det foreligger et revidert planforslag. Hvis planforslaget ligger innenfor den høyden som er vist i foreliggende materiale, vil Riksantikvaren ikke reise innsigelse til det planforslaget.

– Det planlegges flere høyhus i Oslo sentrum. Kulturmiljøforvaltningen må i dagens situasjon ta stilling til disse prosjektene enkeltvis, uten en samlet og helhetlig plan. Vi vil avslutningsvis understreke at dette er svært utfordrende fordi vi ut fra slike enkeltsaker ikke kan se de samlede virkingene av det omsøkte høyhuset og andre planlagte tiltak i området. Vi har tidligere påpekt viktigheten av en helhetlig sentrums- og høyhusplan for Oslo. En slik plan ville måtte omfatte en konsekvensutredning hvor konsekvensene av en samlet høyhusutbygging ble belyst, skriver Riksantikvaren.